FördrS 15-16/1986

Avtal mellan Finlands regering och Malaysias regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

SYNTETISERAD TEXT AV KONVENTIONEN OCH AVTALET MELLAN FINLANDS REGERING OCH MALAYSIAS REGERING FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA KRINGGÅENDE AV SKATT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

I detta dokument presenteras en syntetiserad text för tillämpning av det den 28 mars 1984 undertecknade avtalet mellan Finlands regering och Malaysias regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (“avtalet”), sådant det lyder anpassat genom den av Republiken Finland den 7 juni 2017 och av Malaysia den 24 januari 2018 undertecknade multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (”konventionen”).

Detta dokument har upprättats i samråd med den behöriga myndigheten i Malaysia, och det innehåller en samsyn om de anpassningar som gjorts i avtalet genom konventionen.

Dokumentet har upprättats på basis av Republiken Finlands ställningstagande som lämnades till depositarien i samband med godkännandet den 25 februari 2019 och Malaysias ställningstagande som lämnades till depositarien i samband med ratificeringen den 18 februari 2021. Ställningstagandena till konventionen får ändras på det sätt som anges i konventionen. Ändringar i ställningstagandena till konventionen kan ändra på hur konventionen inverkar på avtalet.

Avtalets och konventionens autentiska författningstexter har företräde och de förblir de tillämpliga författningstexterna.

De bestämmelser i konventionen som ska tillämpas på bestämmelserna i avtalet ingår i dokumentets text i lådor i samband med de relevanta bestämmelserna. De lådor som innehåller konventionens bestämmelser har i regel tillfogats i den ordning som de har i OECD:s modellskatteavtal från år 2017.

Texten i konventionens bestämmelser har ändrats så, att terminologin i konventionen har anpassats till terminologin i avtalet (exempelvis ”skatteavtal som omfattas” och ”avtal”, ”avtalsslutande jurisdiktioner” och ”avtalsslutande stater”) för att det ska vara lättare att förstå konventionens bestämmelser. Syftet med den ändrade terminologin är att öka dokumentets läsbarhet, och inte att ändra substansen i konventionens bestämmelser. På motsvarande sätt har det gjorts ändringar i delar av sådana bestämmelser i konventionen som beskriver existerande bestämmelser i avtalet: det beskrivande språket har ersatts med hänvisningar till de existerande bestämmelserna för att öka läsbarheten.

I samtliga fall ska hänvisningar till avtalets bestämmelser eller till avtalet förstås som hänvisningar till avtalet sådant det lyder anpassat genom konventionens bestämmelser, till den del som de ifrågavarande bestämmelserna i konventionen har trätt i kraft.

Inledande av tillämpningen av konventionens bestämmelser

De bestämmelser i konventionen som är tillämpliga på detta avtal träder inte i kraft samma datum som avtalets ursprungliga bestämmelser. Bestämmelserna i konventionen kan tillämpas från olika datum beroende på skatteslaget (skatter som innehålls vid källan eller andra skatter som tas ut) och de val som Republiken Finland och Malaysia har gjort i sina ställningstaganden till konventionen.

Datum för deponering av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument: Republiken Finland den 25 februari 2019 och Malaysia den 18 februari 2021.

Konventionen träder i kraft för Republiken Finlands del den 1 juni 2019 och för Malaysias del den 1 juni 2021.

Alltigenom detta dokument ges det detaljerad information om de datum på eller efter vilka respektive bestämmelse i konventionen tillämpas på avtalet.

Hänvisningar

Konventionens autentiska författningstexter hittas på webbsidan för konventionens depositarie (OECD):

– på engelska: http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf och

– på franska: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-BEPS.pdf

Republiken Finlands ställningstagande som lämnades till depositarien i samband med godkännandet den 25 februari 2019 och Malaysias ställningstagande som lämnades till depositarien i samband med ratificeringen den 18 februari 2021 hittas på webbsidan för depositarien för konventionen (OECD): http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf

På OECD:s webbplats finns en allmänt tillgänglig jämförelsedatabas gällande konventionen: http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm

Lagen om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster har publicerats i Finlands författningssamling 231/2019 https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190231

Statsrådets förordning om ikraftträdandet av konventionen samt lagen och den svenska konventionstexten (översättning) har publicerats i författningssamlingens fördragsserie FördrS 21-22/2019 https://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2019/fds20190021.pdf och https://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2019/fds20190022.pdf

Finansministeriets meddelande om ikraftträdandet av konventionen i Malaysia har publicerats i författningssamlingens fördragsserie FördrS 21/2021 https://finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2021/fds20210021.pdf

Det den 28 mars 1984 undertecknade avtalet mellan Finlands regering och Malaysias regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst har publicerats i författningssamlingens fördragsserie FördrS 16/1986. Länk till den finskspråkiga versionen https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1986/19860016/19860016_2

(Översättning)

Avtal mellan Finlands regering och Malaysias regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Finlands regering och Malaysias regering,

[ERSATT med artikel 6 stycke 1 i konventionen]

[som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst,]

Följande artikel 6 stycke 1 i konventionen ersätter den text i ingressen till detta avtal där det nämns att syftet med detta avtal är att undvika dubbelbeskattning:1

(Översättning)

ARTIKEL 6 I KONVENTIONEN – SYFTET MED ETT SKATTEAVTAL SOM OMFATTAS

Som har för avsikt att undanröja dubbelbeskattning beträffande de skatter som omfattas av [detta avtal], utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treaty shopping, som syftar till att personer med hemvist i tredje jurisdiktioner indirekt ska komma i åtnjutande av förmåner enligt [avtalet]);

har kommit överens om följande:

Artikel 1
Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

a) i Finland:

1) den statliga inkomstskatten;

2) kommunalskatten;

3) sjömansskatten; och

4) källskatten;

(nedan "finsk skatt");

b) i Malaysia:

1) inkomstskatten och tilläggsskatten på vinst;

2) tilläggsskatterna på inkomst, dvs. tenninkomstskatten, utvecklingsskatten och skogsinkomstskatten; och

3) oljeinkomstskatten;

(nedan "malaysisk skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stallet för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning i fråga om de skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 3
Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ''Finland'' åsyftar Republiken Finland och åsyftar, då det används i geografisk bemärkelse, Republiken Finlands territorium och de till Republiken Finlands territorialvatten gränsande områden, inom vilka Finland enligt finsk lagstiftning och i överensstämmelse med folkrätten äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av levande och icke-levande naturtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag samt i vattnen ovanpå dem;

b) "Malaysia" åsyftar malaysiska statsförbundet, och inbegriper de till Malaysias territorialvatten gränsande områden som i överensstämmelsemed folkrätten och enligt malaysisk lagstiftning om kontmentalsockeln har blivit eller framdeles kan bli betecknade som område inom vilka Malaysia äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av levande och icke-levande naturtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag samt i vattnen ovanpå dem;

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten'' åsyftar Finland eller Malaysia, alltefter som sammanhanget kräver;

d) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning som vid beskattningen behandlas såsom person;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person eller bolag;

f) ''företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten " åsyftar företag, som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

g) ”skatt” åsyftar finsk skatt eller malaysisk skatt, alltefter som sammanhanget kräver;

h) ”medborgare” åsyftar:

1) i fråga om Finland fysisk person som har medborgarskap i Finland samt juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller Finland;

2) i fråga om Malaysia fysisk person som har medborgarskap i Malaysia samt juridisk person, sammanslutning och annan som bildas enligt den lagstiftning som gäller i Malaysia;

i) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

j) "behörig myndighet åsyftar:

1) i Finland finansministeriet eller dess befullmäktigade ombud; och

2) i Malaysia finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4
Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal har en person hemvist i en avtalsslutande stat:

a) i fråga om Finland, om personen vid tillämpningen av finsk skattelagstiftning har hemvist i Finland;

b) i fråga Malaysia, om personen vid tillämpningen av malaysisk skattelagstiftning har hemvist i Malaysia.

2. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 av denna artikel fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas:

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 av denna artikel annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5
Fast driftställe

1. Vid tillämningen av detta avtal åsyftar uttrycket ''fast driftställe'' en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad;

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar, häri inbegripet timmer eller andra skogsprodukter; och

g) lantgård eller plantage.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, installations- eller sammansättningsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än sex månader.

4. Företag anses inte ha fast driftställe endast på grundval av:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att bedriva verksamhet för företaget är av förberedande eller biträdande art, såsom för att ombesörja reklam eller bedriva vetenskaplig forskning.

5. Företag anses ha fast driftställe i en avtalsslutande stat och bedriva verksamhet från detta fasta driftställe om:

a) företaget bedriver övervakningsverksamhet i denna stat under mer är sex månader i samband med byggnads-, anläggnings-, installations- eller sammansättningsverksamhet som pågår i denna stat; eller

b) avsevärd utrustning används i denna stat av företaget, för dess räkning eller på grund av avtal med företaget.

6. Person som ät verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten (annan än sådan oberoende representant på vilken stycke 7 tillämpas) anses utgöra fast driftställe för detta företag i den förstnämnda staten om:

a) han i denna stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal för företaget, såvida hans verksamhet inte begränsas till inköp av varor för företaget; eller

b) han i denna stat innehar varulager från vilket han regelmässigt fullgör beställningar för företaget; eller

c) han i denna stat tillverkar, bearbetar eller förädlar företaget tillhöriga varor.

7. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet som mäklare eller representant.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6
Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, olje- eller gaskälla, stenbrott, eller annan plats förutvinning av naturtillgångar eller av timmer eller andra skogsprodukter. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i stycke 1 av denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4. Om innehav av aktier eller andra andelar i bolag berättigar ägaren av aktierna eller andelarna att besitta bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av sådan besittningsrätt, beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen.

5. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 av denna artikel tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid utövningen av fritt yrke.

6. Bestämmelserna i stycke 4 av denna artikel tillämpas även på inkomst på grund av sådan företag tillhörig besittningsrätt som avses i sagda stycke och på inkomst på grund av sådan besittningsrätt i fall då den används vid utövningen av fritt yrke.

Artikel 7
Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företager bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftställe.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i stycke 3 av denna artikel föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i stycke 3 av denna artikel föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat , om det varit ett fristående företag, som  bedriver verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för företagets utgifter som skäligen har samband med det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, och som skulle vara avdragsgilla om det fasta driftstället vore ett självständigt företag för vilket utgifterna uppkommit, oavsett om utgifterna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fast driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat inte är tillräckliga för att bestämma den inkomst som skall hänföras till fast driftställe för ett företag, berör denna artikel inte tillämpningen av lagstiftningen i denna stat om beskattning av en person enligt den behöriga myndighetens prövning eller på grundval av uppskattning av denna myndighet, under förutsättning att denna lagstiftning tillämpas, i den mån de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten det tillåter, i enlighet med principerna i denna artikel.

6. Vid tillämpningen av föregående stycken bestäms in inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i någon annan artikel av detta avtal, berörs bestämmelserna i denna andra artikel inte av reglerna i förevarande artikel, om inte annat föreskrivs i denna andra artikel.

Artikel 8
Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 7 stycke 1 får inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg uteslutande mellan platser i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

3. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 av denna artikel tillämpas även på inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9
Företag med intressegemenskap

I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

iakttages följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser gäller villkor, som avviker från dem som skulle ha gällt mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor kan antagas ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

Följande artikel 17 stycke 1 i konventionen tillämpas på och ersätter bestämmelser i detta avtal:2

(Översättning)

ARTIKEL 17 I KONVENTIONEN – MOTSVARANDE JUSTERINGAR

I fall då en [avtalsslutande stat] i inkomsten för ett företag i denna [avtalsslutande stat] inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra [avtalsslutande staten] beskattats i denna andra [avtalsslutande stat], samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda [avtalsslutande staten] om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra [avtalsslutande stat] genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i [avtalet] och de behöriga myndigheterna i de [avtalsslutande staterna] ska vid behov överlägga med varandra.

Artikel 10
Dividend

1. Dividend från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat får beskattas i den andra avtalsslutande staten om den som har rätt till dividenden är person med hemvist i denna andra stat.

2. Dividend från bolag med hemvist i Finland får emellertid beskattas även i Finland, enligt finsk lagstiftning, om den som har rätt till dividenden är person med hemvist i Malaysia, men skatten får inte överstiga:

a) 5 procent av dividendens bruttobelopp, om mottagaren är ett bolag (med undantag för sammanslutning) som direkt behärskar minst 10 procent av det utbetalande bolagets kapital;

b) 15 procent av dividendens bruttobelopp i övriga fall.

3. Dividend från bolag som vid beskattning i Malaysia har hemvist i Malaysia är i Malaysia undantagen från skatt på dividend utöver den skatt som utgår på bolagets vinst, om den som har rätt till dividenden är person med hemvist i Finland:

Härvid gäller att detta stycke inte berör de bestämmelser i malaysisk lagstiftning enligt vilka skatt, som utgår på dividend från bolag med hemvist i Malaysia från vilken malaysisk skatt har dragits av eller anses ha blivit avdragen, kan justeras att motsvara den skattesats som gäller för det malaysiska beskattningsår som följer omedelbart efter det då dividenden betalades.

4. Med uttrycket "dividend" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

5. Föregående stycken av denna artikel berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken dividenden betalas.

6. Bestämmelserna i styckena 1, 2 och 3 av denna artikel tillämpas inte, om den person som har rätt till dividenden har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar dividenden har hemvist från där beläget fast driftstället, samt den andel på grund av vilken dividenden betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

Artikel 11
Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 2 av denna artikel är

a) ränta, som person med hemvist i Finland har rätt till, undantagen från malaysisk skatt, om det lån eller den annan skuld för vilken räntan betalas är sådant godkänt lån eller långfristigt lån, sådant det definieras i paragraf 2 (1) i den malaysiska inkomstskattelagen 1967 (sådan denna är 1 kraft efter företagna ändringar), eller om räntan betalas till Finlands regering, finsk lokal myndighet eller finskt offentligrättsligt samfund eller till Finlands Exportkredit Aktiebolag eller Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Aktiebolag eller sådan inrättning som helt eller huvudsakligen ägs av Finlands regering, finsk lokal myndighet eller finskt offentligrättsligt samfund, och om vilken de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan komma överens;

b) ränta, som person med hemvist i Malaysia har rätt till, undantagen från finsk skatt, om räntan betalas till Malaysias regering, en delstats regering, malaysisk lokal myndighet eller malaysiskt offentligrättsligt samfund, Malaysias centralbank ("the Bank Negara Malaysia") eller sådan inrättning vars kapital helt eller huvudsakligen ägs av Malaysias regering, regeringen i en delstat: malaysisk lokal myndighet eller malaysiskt offentligrättsligt samfund, om vilken de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan komma överens.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, eller av obligationer eller debentures antingen de säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i vinst eller inte. Uttrycket åsyftar även inkomst av annat slags fordran liksom annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör jämställs med ränta.

5. Bestämmelserna i styckena 1, 2 och 3 av denna artikel tillämpas inte, om den person som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

6 Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet, offentligrättsligt samfund eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället, anses räntan härröra frän den avtalsslutande stat där det fasta driftstället finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den person som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person det utbetalade räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som kan antagas ha avtalats mellan utbetalaren och den person som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12
Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga:

a) i fråga om Finland, 5 procent av royaltyns bruttobelopp;

b) i fråga om Malaysia, 15 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 2 av denna artikel är godkänd industriell royalty, som person med hemvist i Finland förvärvar från Malaysia och som har rätt till royaltyn, undantagen från malaysisk skatt.

4. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning i den mån den utgår som ersättning:

a) för nyttjandet av eller för rätten att nyttja

1) upphovsrätt, patent, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, varumärke eller annan liknande egendom eller rättighet;

2) industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning; eller

3) biograffilm eller band för radio- eller televisionssändning;

b) vetenskaplig, teknisk, industriell eller kommersiell kunskap eller upplysning;

c) bistånd som är biträdande och underordnat i förhållande till, och som tillhandahålls för att möjliggöra användningen eller utnyttjandet av, egendom eller rättighet som nämns i punkt a) (1) eller utrustning som nämns i punkt a) (2) eller kunskap eller upplysning som nämns i punkt b).

5. Med uttrycker "godkänd industriell royalty" förstås i denna artikel royalty, som avses i stycke 4 av denna artikel och som den behöriga myndigheten i Malaysia har godkänt och skriftligen intygat vara royalty som betalas i syfte att främja den industriella utvecklingen i Malaysia, och som betalas av ett företag som helt eller huvudsakligen bedriver verksamhet som hör till någon av följande klasser:

a) tillverkning, sammansättning, bearbetning eller förädling;

b) byggnadsverksamhet, väg- och vattenbyggnadsverksamhet eller skeppsbyggnadsverksamhet; eller

c) elektricitets-, vattenkrafts-, gas- eller vattenförsörjning.

6. Bestämmelserna i styckena 1, 2 och 3 av denna artikel tillämpas inte, om den person som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutandestaten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

7. Royalty anses härröra från en avtalsslutande star, om utbetalaren är den staren själv, politisk underavdelning, lokal myndighet, offentligrättsligt samfund eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed förpliktelsen att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den person som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den person som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande del av det royaltybelopp som betalats enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

9. Royalty, som person med hemvist i Finland förvärvar beskattas inte i Malaysia om på royaltyn såsom filmhyra utgår avgift på biograffilmshyra i Malaysia.

Artikel 13
Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 stycke 2 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av aktie eller annan andel som avses i artikel 6 stycke 4 får beskattas i den avtalsslutande stat där den bolaget tillhöriga fasta egendomen ar belägen.

Artikel 14
Personligt arbete

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas ersättning (med undantag för pens1on), som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av personligt arbete (däri inbegripet fritt yrke), endast i denna stat såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 av denna artikel beskattas ersättning (med undantag för pension), som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för personligt arbete ( däri inbegripet fritt yrke) som utförs i den andra avtalsslutande staten , endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under basisåret respektive skatteåret;

b) ersättningen betalas av person som inte har hemvist i denna andra stat eller på dennes vägnar; och

c) ersättningen inte är avdragsgill vid bestämmandet av beskattningsbar inkomst för fast driftställe som denna person har i denna andra stat.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning av anställning ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

Artikel 15
Styrelsearvode

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 får styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i de andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat.

Artikel 16
Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 14, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

3. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 av denna artikel tillämpas inte på ersättning eller inkomst av verksamhet som utövas i en avtalsslutande stat i direkt samband med ett besök i denna stat som anordnas av den andra avtalsslutande staten, politisk underavdelning, lokal myndighet eller offentligrättsligt samfund i denna andra stat samt direkt eller indirekt finansieras, helt eller i huvudsak, med allmänna medel från denna stat, politiska underavdelning eller lokala myndighet eller detta offentligrättsliga samfund.

Artikel 17
Pension och livränta

1. Pension (med undantag för pension av det 1 som avses i artikel 18 stycke 2) och annan liknande ersättning eller livränta, som betalas till person med hemvist 1 en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 beskattas pension och annan utbetalning enligt lagstiftningen om social trygghet 1 en avtalsslutande stat endast i denna stat.

3. Med uttrycket "livränta" förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under angiven eller fastställbar tidrymd och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning for däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

Artikel 18
Offentlig tjänst

1. Ersättning (med undantag för pension eller livränta), som betalas av en avtalsslutande stat, politisk underavdelning, lokal myndighet eller offentligrättsligt samfund i denna stat till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars, lokala myndigheters eller offentligrättsliga samfunds tjänst, beskattas endast i denna stat. Sådan ersättning beskattas emellertid endast 1 den avtalsslutande stat där personen i fråga har hemvist, om arbetet utförs i denna stat och personen

a) är medborgare i denna stat; eller

b) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, politisk underavdelning, lokal myndighet eller offentligrättsligt samfund i denna stat till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars, lokala myndigheters eller offentligrättsliga samfunds tjänst, beskattas endast i denna stat.

3. Utan hinder av bestämmelserna i styckena och 2 av denna artikel tillämpas bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 1 7 på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, politisk underavdelning, lokal myndighet eller offentligrättsligt samfund i denna stat.

Artikel 19
Studerande och praktikanter

1. Fysisk person som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före sin vistelse i den andra avtalsslutande staten och som vistas i denna andra stat uteslutande:

1) såsom studerande vid ett erkänt universitet eller en erkänd läroanstalt för högre undervisning eller skola eller annan liknande erkänd läroanstalt i denna andra stat; eller

2) såsom affärs- eller industripraktikant där under en tidrymd som inte överstiger två år räknat från och med dagen för hans första ankomst till denna andra stat i samband med denna vistelse,

är undantagen från skatt i denna andra stat på:

a) belopp som han erhåller från utlandet för sitt uppehälle, sin undervisning eller sin utbildning; och

b) ersättning som inte överstiger 2 500 Förenta staternas dollar för arbete i denna andra stat som utförts i syfte att utöka de medel som han förfogar över för nämnda ändamål.

2. Fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före sin vistelse i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den andra staten för studier, forskningsarbete eller utbildning uteslutande såsom mottagare av ett stipendium, understöd eller pris från regeringen i någondera staten eller från en vetenskaplig, pedagogisk eller religiös organisation eller en välgörenhetsorganisation, eller inom ramen för ett tekniskt biståndsprogram som regeringen i någondera staten deltager i, under en tidrymd som inte överstiger två år räknat från och med dagen för hans första ankomst till denna andra stat i samband med denna vistelse, är undantagen från skatt i denna andra stat på

a) beloppet av stipendiet;

b) ersättning som han erhåller från utlandet för sitt uppehälle, sin undervisning eller sin utbildning; och

c) ersättning som inte överstiger 2500 Förenta staternas dollar för arbete i denna stat, under förutsättning att arbetet utförs i samband med hans studier, forskningsarbete eller utbildning eller ansluter sig därtill.

3. Fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före sin vistelse i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den andra staten uteslutande såsom anställd hos, eller i avtalsförhållande med, regeringen eller ett företag i den förstnämnda staten uteslutande för att erhålla industri-, yrkes- eller affärspraktik under en tidrymd som inte överstiger tolv månader räknat från och med dagen för hans första ankomst till den andra staten i samband med denna vistelse, är undantagen från skatt i denna andra stat på:

a) belopp som han erhåller från utlandet för sitt uppehälle, sin undervisning eller sin utbildning; och

b) ersättning som inte överstiger 2 500 Förenta staternas dollar för arbete i denna andra stat, under förutsättning att arbetet har samband med hans studier eller utbildning eller ansluter sig därtill.

4. Vid tillämpningen av denna artikel förstås med uttrycket "regering":

 a) i fråga om Finland, Finlands regering, däri inbegripet:

1) kommuner;

2) offentligrättsliga samfund; och

3) sådana inrättningar som helt eller huvudsakligen ägs av Finlands regering eller av finsk kommun eller finskt offentligrättsligt samfund, om vilka de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan komma överens;

b) i fråga om Malaysia, Malaysias regering, däri inbegripet:

1) regeringarna i delstaterna;

2) lokala myndigheter;

3) offentligrättsliga samfund;

4) Malaysias centralbank ("the Bank Negara Malaysia"); och

5) sådana inrättningar vars kapital helt eller huvudsakligen ägs av Malaysias regering, regeringen en delstat eller malaysisk lokal myndighet eller malaysiskt offentligrättsligt samfund, om vilken de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan komma överens.

Artikel 20
Annan inkomst

Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar beskattas endast i denna stat. Om inkomsten härrör från källa i den andra avtalsslutande staten, får den emellertid beskattas även i denna andra stat.

Artikel 21
Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Gällande lagstiftning i vardera avtalsslutande staten skall alltjämt tillämpas vid beskattning av inkomst i respektive avtalsslutande stat, utom då annat uttryckligen föreskrivs i detta avtal. Om inkomst beskattas i båda avtalsslutande staterna, undanröjs dubbelbeskattningen enligt följande stycken i denna artikel.

2. I Finland undanröjs dubbelbeskattning på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Malaysia, skall Finland, såvida inte stämmelserna i punkt b) föranleder annat, från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt på inkomst som betalats i Malaysia. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av skatten på inkomst, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Malaysia.

b) Dividend från bolag med hemvist i Malaysia till bolag med hemvist i Finland är undantagen från finsk skatt i den mån dividenden skulle ha varit undantagen från skatt enligt finsk skattelagstiftning, om båda bolagen hade haft hemvist i Finland.

c) Om inkomst, som person med hemvist i Finland förvärvar, enligt bestämmelse i avtalet är undantagen från skatt i Finland, får Finland likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten på denna persons återstående inkomst beakta den inkomst som undantagits från skatt.

3. I fråga om Malaysia, om inte bestämmelserna i malaysisk lagstiftning beträffande avräkning från malaysisk skatt av skatt som utgår i annat land än Malaysia föranleder annat, avräknas beloppet av finsk skatt, som person med hemvist i Malaysia enligt finsk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i avtalet har att erlägga på inkomst från källa i Finland, från malaysisk skatt på sådan inkomst. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga det belopp av malaysisk skatt som svarar mot inkomstens andel av hela den inkomst som beskattas i Malaysia.

4. Vid tillämpningen av stycke 2 av denna artikel anses uttrycket ”skatt på inkomst som betalas i Malaysia” innefatta malaysisk skatt som enligt malaysisk lagstiftning och enlighet med avtalet skulle ha utgått på:

a) inkomst som förvärvas från källa i Malaysia om inte inkomsten hade undantagits från malaysisk skatt i enlighet med:

1) 54A, 54B, 60A, 60B §§ och tillämpningsföreskrift (schedule) 7A i den malaysiska inkomstskattelagen 1967 (Income Tax Act 1967) eller 21, 22, 26, 30KA eller 30Q §§ i den malaysiska lagen om främjande av investeringar 1968 (Investment Incentives Act 1968), i den mån de var i kraft vid undertecknandet av avtalet och inte har ändrats därefter eller har ändrats endast i mindre avseende utan att deras allmänna karaktär blivit påverkad; eller

2) annan bestämmelse vars i huvudsak likartade karaktär regeringarna i de avtalsslutande staterna framdeles i skriftväxling kan komma överens om; eller

b) ränta som artikel 11 stycke 3 skulle ha tillämpats på om inte räntan hade undantagits från malaysisk skatt i enlighet med nämnda stycke;

c) godkänd industriell royalty som artikel 12 stycke 3 skulle ha tillämpats på om m royaltyn hade undantagits från malaysisk skatt 1 enighet med nämnda stycke.

5. Om på royalty, som person med hemvist i Finland förvärvar, såsom filmhyra utgår avgift på biograffilmshyra (the cinematograph film hire duty) i Malaysia, anses denna avgift vid tillämpningen av stycke 2 punkt a) av denna artikel vara malaysisk skatt.

Artikel 22
Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande an den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

4. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge medborgare i den andra avtalsslutande staten som inte har hemvist i den förstnämnda staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som vid undertecknandet av detta avtal enligt lag medges endast medborgare i den förstnämnda staten eller annan person som anges i lagen och som inte har hemvist i denna stat.

5. I denna artikel åsyftar uttrycket "beskattning'' skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 23
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.

[HAR ERSATTS med artikel 16 stycke 1 första meningen i konventionen]

[Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, uran att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist.]

Följande artikel 16 stycke 1 första meningen i konventionen ersätter artikel 23 stycke 1 första meningen i detta avtal:3

(Översättning)

ARTIKEL 16 I KONVENTIONEN – FÖRFARANDET VID ÖMSESIDIG ÖVERENSKOMMELSE

Om en person anser att en eller båda [avtalsslutande staterna] vidtagit åtgärder som för denne medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i [detta avtal], kan denna person, utan att det påverkar personens rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa [avtalsslutande staters] interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de [avtalsslutande staterna].

[HAR ERSATTS med artikel 16 stycke 1 andra meningen i konventionen]

[Saken skall framläggas inom två år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.]

Följande artikel 16 stycke 1 andra meningen i konventionen ersätter artikel 23 stycke 1 andra meningen i detta avtal:4

(Översättning)

ARTIKEL 16 I KONVENTIONEN – FÖRFARANDET VID ÖMSESIDIG ÖVERENSKOMMELSE

Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga först fick vetskap om den åtgärd som gett upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i [avtalet].

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i enskorndra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som stider mot avtalet. Överenskommelsen genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter tvivelsmål som uppkommer i fråga uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som i syfte omfattas av avtalet. De kan särskilt överlägga i syfte att träffa överenskommelse om fördelningen av inkomst i fall som avses 1 artikel 9.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående stycken. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ett organ som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 24
Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan), som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller 1 domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i stycke 1 av denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 25
Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

Följande artikel 7 stycke 1 i konventionen tillämpas på och ersätter bestämmelser i detta avtal:5

(Översättning)

ARTIKEL 7 I KONVENTIONEN – FÖRHINDRANDE AV AVTALSMISSBRUK (PPT-bestämmelse)

Utan hinder av bestämmelserna i [avtalet] ska en förmån enligt [avtalet] inte ges i fråga om en inkomst [ ], om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i denna förmån var att få denna förmån, utom då det fastställs att det under dessa omständigheter skulle vara förenligt med ändamål och syfte av de relevanta bestämmelserna i [avtalet] att förmånen ges.

Artikel 26
Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staternas regeringar meddelar varandra att de konstitutionella förutsättningarna för ikraftträdandet av detta avtal uppfyllts.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter dagen för det senare av de meddelanden som avses i stycke 1 av denna artikel och dess bestämmelser tillämpas:

a) i Finland:

1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare;

2) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare;

b) i Malaysia:

i fråga om malaysisk skatt som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari det andra kalenderåret efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 27
Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det uppsägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan, då fem år förflutit från dagen för ikraftträdandet av avtalet, på diplomatisk väg uppsäga avtalet genom underrättelse härom senast sen 30 juni i ett kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att vara tillämpligt:

a) i Finland:

1) i fråga om skatter som innehållsvid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare;

2) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare;

b) i Malaysia:

i fråga om malaysisk skatt som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari det andra kalenderåret efter det då uppsägningen skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Kuala Lumpur den 28 mars 1984 i två exemplar på finska, malajiska och engelska språken, vilka tre texter alla har lika vitsord. I fall av meningsskiljaktighet om tolkning är den engelskspråkiga texten avgörande.

Protokoll

Vid undertecknandet i dag av avtalet mellan Finlands regering och Malaysias regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst har undertecknade kommit överens om följande bestämmelser som utgör en integrerande del av avtalet.

1. Till artiklarna 5, 6 och 7

Enligt finsk skattelagstiftning behandlas inkomst av lantbruk eller skogsbruk som inkomst av fast egendom. I enlighet härmed behandlas inkomst av lantbruk eller skogsbruk som bedrivs i Finland vid tillämpningen av detta avtal i fråga om Finland som sådan inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 i avtalet.

Enligt malaysisk skattelagstiftning behandlas inkomst av lantbruk eller av timmer eller andra skogsprodukter som inkomst av rörelse. I enlighet härmed anses en lantgård eller plantage eller en plats för utvinning av timmer eller andra skogsprodukter vid tillämpningen av artikel 7 i avtalet i fråga om Malaysia utgöra fast driftställe som avses i artikel 5 i avtalet.

2. Till artikel 10

Om vid tillämpningen av artikel VII i det i Singapore den 26 december 1968 undertecknade avtalet mellan Malaysias regering och Republiken Singapores regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

a) dividend betalats av bolag

1) med hemvist i såväl Malaysia som Singapore och den bolagsstämma vid vilken dividenden beslutades hölls i Malaysia; eller

2) med hemvist i Singapore och bolaget vid tidpunkten för utbetalning av dividenden förklarade sig ha hemvist i Malaysia,

anses dividenden ha betalats av bolag med hemvist i Malaysia;

b) dividend betalats av bolag

1) med hemvist i såväl Malaysia som Singapore och den bolagsstämma vid vilken dividenden beslutades hölls i Singapore; eller

2) med hemvist i Malaysia och bolaget vid tidpunkten för utbetalning av dividenden förklarade sig ha hemvist i Singapore,

anses dividenden ha betalats av ett bolag som inte har hemvist i Malaysia.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Kuala Lumpur den 28 mars 1984 i två exemplar på finska, malajiska och engelska språken, vilka tre texter alla har lika vitsord. i fall av meningsskiljaktighet om tolkning är den engelskspråkiga texten avgörande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.