218/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 5 april 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9  § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådant det lyder i lag 989/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på uppgifter om ursprungsland för kött som används som ingrediens i livsmedel, för mjölk och för mjölk som ingår som ingrediens i mejeriprodukter och vissa motsvarande produkter i märkningarna på färdigförpackade livsmedel avsedda för slutkonsumenter eller storhushåll.

Denna förordning tillämpas inte på livsmedel som lagligen tillverkas och/eller saluförs i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som inte är medlem i Europeiska unionen.

2 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas

1) definitionerna på livsmedel, livsmedelsföretagare och slutkonsument i artikel 2 och artikel 3.3 och 3.18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, och

2) definitionerna på färdigförpackat livsmedel och märkning i artikel 2.2 led e och j i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, nedan kallad förordningen om livsmedelsinformation.

I denna förordning avses med

1) kött kött av de slag som förtecknats i del A i bilagan,

2) mejeriprodukter och vissa motsvarande produkter produkter som förtecknats i del B i bilagan.

3 §
Ansvaret för märkningarna

På livsmedelsföretagarens ansvar för ursprungsmärkningen tillämpas vad som föreskrivs i artikel 8 i förordningen om livsmedelsinformation.

4 §
Ursprungsmärkning av kött som används som ingrediens i livsmedel

Ursprungslandet för kött, förtecknat i del A i bilagan, som används som ingrediens i livsmedel ska märkas enligt följande:

- ”uppfött i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”

- ”slaktat i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”

I fråga om nötkött definieras uppfödningslandet på det sätt som föreskrivs i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Med avseende på kött av svin, får, get och fjäderfä definieras uppfödningslandet på det sätt som föreskrivs i artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013.

Om det kött som används som ingrediens i livsmedel kommer från ett djur som fötts, uppfötts och slaktats i en enda EU-stat eller stat utanför EU, kan märkningarna enligt 1 mom. ersättas med märkningen ”ursprung: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”.

Om det kött som används som ingrediens i livsmedel kommer från djur som uppfötts och/eller slaktats i flera EU-stater eller stater utanför EU, ska uppfödnings- och/eller slaktlandsmärkningen enligt 1 mom. ersättas med en förteckning över EU-staterna och/eller staterna utanför EU eller med uttrycket ”flera EU-stater”, ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”. Om det kött som används som ingrediens i livsmedel kommer från djur med uppfödnings- och/eller slaktland som varierar kan uppfödnings- och/eller slaktlandsmärkningen enligt 1 mom. ersättas med uttrycket ”flera EU-stater”, ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”.

5 §
Ursprungsmärkning av mjölk och av mjölk som ingår som ingrediens i mejeriprodukter och vissa motsvarande produkter

Ursprungslandet för mjölk och för mjölk som ingår som ingrediens i mejeriprodukter och vissa motsvarande produkter förtecknade i del B i bilagan ska märkas enligt följande: ”mjölkad i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”.

Om mjölken mjölkats, förpackats och bearbetats i en enda medlemsstat eller stat utanför EU, kan märkningen enligt 1 mom. ersättas med märkningen ”ursprung: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”.

Om mjölken uppsamlats i flera EU-stater eller stater utanför EU, ska märkningen enligt 1 mom. om var den är mjölkad ersättas med en förteckning över EU-staterna och/eller staterna utanför EU eller med uttrycket ”flera EU-stater”, ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”. Om mjölkens ursprungsland varierar kan märkningen enligt 1 mom. om var den är mjölkad ersättas med uttrycket ”flera EU-stater”, ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater utanför EU”.

6 §
Sättet ett märka ursprung

Uppgifterna om ursprungslandet enligt 4 och 5 § ska märkas i livsmedlets ingrediensförteckning eller i dess omedelbara närhet med en teckenstorlek som är i enlighet med artikel 13.2 i förordningen om livsmedelsinformation. Om det inte finns någon ingrediensförteckning, ska uppgifterna anges i livsmedelsmärkningarna på något annat tydligt sätt som är lätt att observera.

Om det i livsmedels märkningar finns ett frivilligt Hyvää Suomesta - Gott från Finland -märke som berättar om livsmedlets och dess ingrediensers ursprung behöver uppgifter om ursprungsland enligt 4 och 5 § inte anges separat på det sätt som anges i 1 mom.

7 §
Rapport om tillämpningen av förordningen

Jord- och skogsbruksministeriet ska utarbeta en rapport om tillämpningen av förordningen och lämna in den till Europeiska kommissionen senast den 31 januari 2019.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017 och gäller till och med den 31 maj 2019.

Om Europeiska kommissionen med stöd av artikel 26 i förordningen om livsmedelsinformation antar genomförandeakter om ursprungsmärkning för livsmedel som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning och som börjar tillämpas innan tidsfristen enligt 2 mom. har gått ut, tillämpas denna förordning inte till den del det finns bestämmelser om samma sak i EU-lagstiftningen.

Livsmedel som har släppts ut på marknaden och märkts före ikraftträdandet av denna förordning och som inte uppfyller kraven enligt förordningen får säljas tills lagret tar slut.

Förpackningsmaterial som har anskaffats före utfärdandet av denna förordning och som inte uppfyller kraven enligt förordningen får användas högst till den 31 augusti 2017. På det sättet förpackade livsmedel får säljas tills lagret tar slut.

Helsingfors den 5 april 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Livsmedelssäkerhetsdirektör
Sebastian Hielm

Bilaga

Del A - Kött* vars ursprungsland ska märkas i enlighet med 4 §**

- nötkött

- svinkött

- får- och getkött

- kött av fjäderfä

* med kött avses kött sådant det definieras i bilaga VII del B punkt 17 i förord- ningen om livsmedelsinformation samt maskinurbenat kött sådant det

definieras i bilaga VII del B punkt 18 i förordningen om livsmedelsinformation

** också ursprungslandet för kött som används som råvara i köttprodukt eller i köttberedning som används som sammasatt ingrediens i livsmedel ska märkas i enlighet med 4 §.

Del B - Mjölk* samt mejeriprodukter och vissa motsvarande produkter där ursprungslandet för den mjölk** som används som ingrediens i produkterna ska märkas i enlighet med 5 §

- mjölk, däribland steriliserad mjölk och värmebehandlad mjölk samt mjölk

drycker som har behandlats eller som har andra tillsatta ingredienser

- grädde, däribland matgrädde som har behandlats eller som har andra tillsatta ingredienser

- surmjölk, kefir, yoghurt, fil, kvarg och andra motsvarande syrade eller fermen- terade mjölkprodukter (smaksatta och icke-smaksatta)

- smör och andra mjölkbaserade fetter och oljor samt näringsfetter som innehål- ler mjölk

- ost (lagrad och olagrad), smältost och ostprodukter

* mjölk av alla mjölkproducerande djur (t.ex. ko, får, get, buffalo, åsna, häst)

** ursprungslandet för mjölk som används som ingrediens ska märkas både för mjölk i vätskeform och för torrmjölk (mjölkpulver)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.