74/2014

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 3 och 5 §, sådana de lyder, 3 § i lagarna 1434/2001 och 905/2013 samt 5 § i lag 905/2013, som följer:

3 §

Fastighetsförrättningsavgiften ska till sin storlek motsvara de totala kostnader som fastighetsförrättningen orsakar staten eller kommunen (självkostnadsvärde). För förrättningar av samma slag kan fastställas en avgift av samma storlek även i sådana fall där de totala kostnaderna för enskilda förrättningar avviker från varandra.

Fastighetsförrättningsavgiften fastställs som arbetsersättning eller förrättningsersättning. Fastighetsförrättningsavgiften innefattar dessutom de kostnader och ersättningar enligt 5 mom. som förrättningen orsakar. Den fastighetsförrättningsavgift som tas ut för en förrättning kan fastställas dels som arbetsersättning, dels som förrättningsersättning. Kostnader och ersättningar enligt 5 mom. kan tas ut i form av fastighetsförrättningsavgift antingen som sådana eller inkluderas i arbetsersättningen eller förrättningsersättningen.

Arbetsersättningen fastställs på grundval av den arbetstid som använts för förrättningen, de genomsnittliga lönekostnaderna samt de övriga kostnader som orsakats Lantmäteriverket eller kommunen för verkställandet av förrättningen. Närmare bestämmelser om de övriga kostnader som ska beaktas när arbetsersättningen fastställs utfärdas genom förordning av statsrådet.

Förrättningsersättningen fastställs enligt förrättningsslag till jämnstort belopp på grundval av de genomsnittliga totala kostnader som förrättningarna orsakar.

Kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning är

1) utgifter och ersättningar som beror på utförandet av uppgifter som avses i 180 § i fastighetsbildningslagen,

2) ersättningar som avses i 182 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen,

3) arvoden och ersättningar som har betalts till sysslomän och sakkunniga, och

4) andra kostnader och ersättningar som beror på verkställandet av förrättningen och som inte utgör kostnader för intressebevakning.

Av särskilda skäl kan, på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet, bestämmas att någon fastighetsförrättningsavgift inte ska fastställas eller att avgiften fastställs till ett mindre belopp än vad som anges ovan i denna paragraf.

5 §

Om en stycknings- eller ägobytesförrättning utförs på ett detaljplaneområde på ett område som ägs av kommunen och kommunen har utfört alla terrängarbeten som förrättningen kräver, med användning av egna råmärken, minskas förrättningsersättningen för kommunen som är betalningsskyldig med en andel som motsvarar detta.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

Om en förrättning eller en åtgärd har avslutats innan denna lag träder i kraft och fastighetsförrättningsavgiften för den fastställs i form av förrättningsersättning, fastställs förrättningsersättningen med tillämpning av de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt då förrättningen avslutades.

RP 144/2013
JsUB 16/2013
RSv 179/2013

  Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.