639/2007

Given i Helsingfors den 31 maj 2007

Statsrådets förordning om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 29 december 2006 om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006):

1 kap.

Övervakningskommitté

1 §
Tillsättandet

Statsrådet tillsätter en övervakningskommitté enligt 10 § i lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006), nedan fiskerifondslagen. Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordföranden för kommittén samt de övriga medlemmarna och en personlig suppleant för var och en. Jord- och skogsbruksministeriet förordnar dock en ny medlem eller suppleant i stället för den som inte längre är anställd hos den organisation han eller hon företräder eller annars är varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag.

2 §
Sammansättning

Övervakningskommittén består av:

1) två medlemmar från jord- och skogsbruksministeriet,

2) en medlem från handels- och industriministeriet,

3) en medlem från inrikesministeriet,

4) en medlem från arbetsministeriet,

5) en medlem från finansministeriet,

6) en medlem från miljöministeriet,

7) en medlem från Ålands landskapsregering,

8) tre medlemmar från arbetskrafts- och näringscentralernas fiskerienheter,

9) två medlemmar från landskapsförbunden,

10) sex medlemmar från de viktigaste organisationerna för fiskerinäringen.

Kommittén kan kalla sakkunniga till sina sammanträden.

Ordförande och vice ordförande är en företrädare för jord- och skogsbruksministeriet. Sekreterare är en tjänsteman som förordnats av jord- och skogsbruksministeriet.

3 §
Kostnadsersättningar till medlemmar och sakkunniga

Till de medlemmar och sakkunniga i övervakningskommittén som inte företräder organisationer inom statsförvaltningen betalas ersättningar för resekostnader enligt statens resereglemente.

2 kap.

Fiskerigrupper

4 §
Godkännande av fiskerigrupper

Enligt de grunder som föreskrivs i 5 § godkänner jord- och skogsbruksministeriet de fiskerigrupper som avses i 14 § i fiskerifondslagen och som beviljas delfinansiering med medel från Europeiska fiskerifonden för genomförande av lokala utvecklingsstrategier.

Jord- och skogsbruksministeriet utlyser en nationell tidsbegränsad ansökningsomgång och utvärderar tillsammans med arbetskrafts- och näringscentralerna de fiskerigrupper som deltagit i ansökningsomgången samt de lokala utvecklingsstrategier fiskerigrupperna utarbetat. Jord- och skogsbruksministeriet kan när beslutsfattandet bereds uppmana fiskerigrupperna att komplettera och vidareutveckla de lokala utvecklingsstrategierna och fiskerigruppernas förvaltningsmodeller i syfte att säkerställa att de genomförs effektivt.

Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta att dra in eller minska finansieringen till fiskerigrupperna om svårigheter med att uppnå målen för åtgärderna i avdelning IV kapitel IV i rådets förordningen (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden kan observeras när det operativa programmet utvärderas efter halva tiden.

5 §
Urvalskriterier för fiskerigrupperna

Urvalskriterierna för fiskerigrupperna är

1) den lokala utvecklingsstrategins genomförbarhet,

2) den lokala utvecklingsstrategins innovativitet,

3) den förväntade nyttan för fiskerinäringen i området av åtgärderna inom den lokala utvecklingsstrategin,

4) förvaltningsmodellens kostnadseffektivitet,

5) kommunernas ekonomiska engagemang i fråga om kostnaderna för åtgärderna inom den lokala utvecklingsstrategin,

6) fiskerinäringens socioekonomiska betydelse för området.

6 §
Lokal utvecklingsstrategi

Den lokala utvecklingsstrategin skall utöver de krav som ställs i gemenskapslagstiftningen även innehålla

1) en redogörelse för fiskerigruppens verksamhetsområde, förvaltningsmodell och personresurser,

2) den lokala utvecklingsstrategins målsättning,

3) åtgärder för att uppnå målsättningen för den lokala utvecklingsstrategin,

4) ett kostnadsförslag, i vilket man specificerar den offentliga och privata finansieringen per år samt förvaltningskostnader och anger kommunernas ekonomiska engagemang i fråga om de föreslagna åtgärderna,

5) en beskrivning av åtgärdernas förenlighet med andra av EU delfinansierade strategier och program samt strategier för fiskerinäringen,

6) en analys av områdets fiskerinäring.

7 §
Grunderna för fördelning av finansiering till fiskerigrupperna

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer genom de beslut som avses i 4 § 1 mom. de årliga finansieringsramarna för fiskerigrupperna utgående från de omständigheter som anges i 5 §.

Jord- och skogsbruksministeriet kan avvika från de ramar som avses i 1 mom. av särskilda skäl som gäller beviljande och utbetalning av medel till fiskerigrupperna, övervakningsobservationer, förvaltningen av offentliga medel och fiskerigruppernas förslag.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

8 §
Utvecklingsplanens innehåll

Den utvecklingsplan som avses i 21 § i fiskerifondslagen skall innehålla

1) basuppgifter om företaget eller yrkesutövaren,

2) en beskrivning av sökandens produktionsstruktur och centrala affärsidé,

3) en beskrivning av sökandens ekonomiska situation och dess utveckling,

4) en bedömning av branschens och marknadens situation och framtid,

5) en bedömning av sökandens framtidsutsikter,

6) en bedömning av sökandens utvecklings-, kompetens- och investeringsbehov,

7) de åtgärder som behövs för att genomföra utvecklingsplanen.

9 §
Godtagbara omkostnader och naturaprestationer

Godtagbara omkostnader enligt 20 § 4 mom. i fiskerifondslagen är hyreskostnader för lokaliteter samt telefon- och kopieringskostnader. Omkostnaderna kan utgöra högst 10 procent av projektets sammanlagda kostnader.

Godtagbara naturaprestationer enligt 20 § 5 mom. i fiskerifondslagen är kostnader för eget arbete och eget virke. Godtagbara kostnader för eget arbete är 10 euro per arbetstimme med undantag för maskinellt schaktningsarbete där de godtagbara kostnaderna är 30 euro per arbetstimme. Den godtagbara prisnivån för eget virke får inte överstiga den normala prisnivån på den ort där investeringen görs.

10 §
Specifikation och styrkande av omkostnader och naturaprestationer

Omkostnaderna och naturaprestationerna samt beräkningsgrunderna för dessa skall anges i stödansökan. Eget arbete skall specificeras enligt en separat bokföring över antalet arbetstimmar. När eget virke används skall det redogöras för virkets mängd, slag och pris.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.