538/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 14 § 5 punkten och 19 § 1 mom. 12 punkten, sådana de lyder i lag 256/2006, samt

fogas till 14 §, sådan den lyder i lag 594/2005 och i nämnda lag 256/2006, en ny 6 punkt och till 19 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 594/2005 och 256/2006, en ny 13 punkt som följer:

14 §
Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering i maskinläsbar form

Enligt avtal med den registeransvarige kan uppgifter lämnas till polisens personregister genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form enligt följande:


5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare sådana nödvändiga uppgifter om vidtagna åtgärder vilka registrerats vid jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

6) av länsstyrelsen i Södra Finlands län för skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om penninginsamlingar nödvändig information om tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, varningar och redovisningar samt om sökande och tillståndshavare och om dem som i praktiken anordnar penninginsamlingar och dessas ansvariga personer samt om kontrollåtgärder.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form ur polisens personregister, med undantag för Europol-informationssystemet som avses i 30 § och Schengens nationella informationssystem som avses i 31 §, till


12) Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare vid jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

13) länsstyrelsen i Södra Finlands län för de tillstånds- och tillsynsärenden som ankommer på den enligt lagen om penninginsamlingar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

LM 42/2006
FvUB 10/2006
RSk 21/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.