878/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 april 1995 om fastighetsförrättningsavgift (558/95) 3 § 1 mom. 2 punkten, 4, 9, 12 och 13 §§ och 16 § 1 mom. samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 12 a § som följer:

1 §

Vad som nedan stadgas om den fastighetsförrättningsavgift som skall uppbäras för en fastighetsförrättning gäller i tillämpliga delar även fastighetsförrättningsavgifter som uppbärs för andra i 1 och 2 mom. avsedda åtgärder och uppdrag.

3 §

Som grunder vid bestämmandet av fastighetsförrättningsavgiften beaktas


2) av de övriga kostnader som förorsakats lantmäteribyrån eller kommunen, en andel som bestäms i förordning eller i den fastighetsförrättningsavgiftstaxa som avses i 4 § (ersättning för allmänna kostnader).


4 §

Den avgift som skall uppbäras för en fastighetsförrättning som verkställs på förordnande av kommunens fastighetsregisterförare eller beräkningsgrunderna för avgiften samt den avgift som skall uppbäras för åtgärder enligt 18 kap. fastighetsbildningslagen eller beräkningsgrunderna för avgiften bestäms i en fastighetsförrättningsavgiftstaxa, om vilken kommunfullmäktige beslutar. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer om den avgift som skall uppbäras för andra förrättningar och åtgärder eller om beräkningsgrunderna för avgiften.

9 §

Den som är förrättningsingenjör vid en fastighetsförrättning bestämmer fastighetsförrättningsavgiften. Fastighetsförrättningsavgiften för andra åtgärder eller uppdrag bestäms av den som vidtar åtgärden eller utför uppdraget.

12 §

Fastighetsförrättningsavgiften uppbärs på en gång. Genom förordning kan stadgas att avgiften skall uppbäras i flera poster. En avgift som baserar sig på fastighetsförrättningsavgiftstaxan kan dock uppbäras i två eller flera poster enligt vad som bestäms i fastighetsförrättningsavgiftstaxan.

Om fastighetsförrättningsavgiften inte be-talas inom utsatt tid, skall på det belopp som förfallit betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Om uppbärande av indrivningskostnader på grund av försummad betalning kan stadgas genom förordning. Genom förordning kan även stadgas om en fast dröjsmålsavgift som uppbärs i stället för dröjsmålsränta och indrivningskostnader samt om eftergift av fordran.

12 a §

En fastighetsförrättningsavgift som uppburits till ett för stort eller oriktigt belopp återbärs och på den betalas en ränta som uppgår till den i 3 § räntelagen (633/82) angivna av Finlands Bank fastställda referensräntan, minskad med två procentenheter.

Den fastighetsförrättningsavgift som avses i 1 mom. återbärs dock inte och på den betalas ingen ränta, om beloppet understiger ett belopp som stadgas genom förordning.

13 §

Beslut om bestämmande av fastighetsförrättningsavgift får inte överklagas genom besvär.

Angående fastighetsförrättningsavgiften gäller lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Grundbesvär som avses i lagen anförs hos behörig länsrätt.

16 §

På en förrättning eller åtgärd som har avslutats innan denna lag träder i kraft tillävsas de stadganden om lantmäteriavgift som gäller när denna lag träder i kraft och sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av dem. En taxa som avses i 137 a § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde och som har fastställts innan denna lag trvser i kraft förblir gällande till dess kommuvsullmäktige har beslutat om en fastighetsfövsättningsavgiftstaxa enligt 3 § 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.