Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

19.12.2014/1188

Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens lagstiftning om tillsynen över iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken och om gärningar som strider mot den gemensamma fiskeripolitiken.

2 §
Lagens territoriella omfattning

Denna lag tillämpas på de kommersiella aktörer som avses i de EU-förordningar som nämns i 3 § när de är verksamma på finskt territorium och inom den ekonomiska zon som avses i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004). Lagen tillämpas på kommersiella aktörer som är finska medborgare, på finska juridiska personer och på fiskefartyg som införts i det register (fiskefartygsregistret) som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) samt på besättningen på dessa fiskefartyg oberoende av deras position eller var verksamheten bedrivs.

3 § (6.4.2018/208)
Definitioner i Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med

1) rådets IUU-förordning rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,

2) kommissionens IUU-förordning kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske,

3) rådets kontrollförordning rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kon-trollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

4) kommissionens kontrollförordning kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,

5) rådets Östersjöförordning rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98,

6) förordningen om en flerårig plan för Östersjön Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007,

7) förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008,

8) Europaparlamentets och rådets marknadsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000,

9) Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del.

2 kap

Myndigheter som övervakar iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken och myndigheternas uppgifter

4 § (6.4.2018/208)
Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet kontrollerar, styr och koordinerar övervakningen av iaktta-gandet av den gemensamma fiskeripolitiken och svarar för de uppgifter som avses i artikel 5.5 i rådets kontrollförordning. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för det ömsesidiga bistånd som avses i rådets IUU-förordning och i kommissionens IUU-förordning samt i rådets kontrollförordning och kommissionens kontrollförordning tillsammans med de övriga medlemsstaterna i unionen, tredjeländer, kommissionen och organ utsedda av kommissionen.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den kontrollstrategi samt de kontrollplaner och kontrollprogram som ska användas vid övervakningen av iakttagandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Jord- och skogsbruksministeriet har oberoende av sekretessbestämmelserna för den övervakning som avses i 1 mom. rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för övervakningen och genomföra kontroller av myndigheternas verksamhet.

Bestämmelser om överföring till en närings-, trafik- och miljöcentral av styrnings- och koordineringsuppgifter som hänför sig till övervakningen av iakttagandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen och gränsbevakningsväsendet svarar för övervakningen av att rättsakter och beslut som gäller Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik iakttas i fiskeriverksamheten. Närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar att de rapporteringsskyldigheter som gäller fiske, fångst, fisktransport och fiskhandel i anknytning till den gemensamma fiskeripolitiken iakttas och svarar för att rapporterna införs i de register som avses nedan i 5 kap.

Närings-, trafik- och miljöcentralen övervakar i samarbete med Tullen att bestämmelserna i rådets IUU-förordning och kommissionens IUU-förordning iakttas när fiskprodukter importeras och exporteras. Närings-, trafik- och miljöcentralen är den behöriga myndighet som avses i artiklarna 15, 16.1, 17, 18 och 21 i rådets IUU-förordning och den beviljar de godkännanden i fråga om import och export av fiskprodukter som förutsätts i artiklarna 15 och 18 i den förordningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är den behöriga myndighet som avses i rådets IUU-förordning och i kommissionens IUU-förordning och som beviljar och återkallar det intyg om godkänd ekonomisk aktör (APEO-intyg) som avses i artikel 9 i kommissionens IUU-förordning och svarar för övervakningen av en godkänd ekonomisk aktörs verksamhet och för därtill hörande samarbete med Europeiska unionens institutioner och andra stater. I artikel 16 i rådets IUU-förordning och i artiklarna 9–30 i kommissionens IUU-förordning finns bestämmelser om status som godkänd ekonomisk aktör, APEO-intyget, förfarandet vid ansökan om och utfärdande av APEO-intyg, förutsättningarna för godkännande, en godkänd ekonomisk aktörs uppgifter, övervakningen av verksamheten och avbrytande av verksamheten.

6 §
Gränsbevakningsväsendet

Utöver vad som föreskrivs i 5 § sköter gränsbevakningsväsendet de uppgifter som hör till det centrum för fiskerikontroll som avses i artikel 9 i rådets kontrollförordning.

Gränsbevakningsväsendet är också den behöriga myndighet som avses i artikel 80.5 i rådets kontrollförordning och som beviljar det tillstånd som avses i artiklarna 80 och 81 i den förordningen.

7 §
Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvaltningsverken och kommunerna

Bestämmelser om den tillsyn som Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvaltningsverket och de kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn utövar i fråga om spårbarheten för fiskeri- och vattenbruksprodukter och de uppgifter som ges konsumenterna finns i livsmedelslagen (23/2006).

8 § (23.11.2018/1017)
Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket övervakar i samband med besiktningar att den maximala maskinstyrka som skrivits in i den fiskelicens som avses i 29 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs och i det bevis över maskinstyrka som gäller fiskefartyget inte överskrids.

Transport- och kommunikationsverket kan anlita sådana erkända klassificeringssällskap som avses i 2 § 1 mom. 44 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) eller andra verksamhetsutövare som är specialiserade på mätning av maskinstyrkan och som är godkända av Transport- och kommunikationsverket.

En förutsättning för godkännande av en annan verksamhetsutövare är att verksamhetsutövaren uppfyller de krav som anges i 18 § 1 mom. i lagen om marin utrustning (1503/2011).

9 § (23.11.2018/1017)
Tillsyn över klassificeringssällskap och godkända verksamhetsutövare

Transport- och kommunikationsverket ingår ett skriftligt avtal om skötseln av uppgifterna med erkända klassificeringssällskap och de verksamhetsutövare som Transport- och kommunikationsverket har godkänt.

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att det erkända klassificeringssällskapet och den godkända verksamhetsutövaren utför sina uppgifter enligt avtalet och uppfyller de krav som föreskrivs för dem. Transport- och kommunikationsverket kan avbryta eller återkalla ett godkännande och ett i 15 § avsett bemyndigande, om klassificeringssällskapet eller verksamhetsutövaren inte längre uppfyller de föreskrivna kraven eller trots en anmärkning eller varning från Transport- och kommunikationsverket väsentligen eller upprepade gånger försummar sin skyldighet att utföra de avtalsenliga uppgifterna.

10 §
Krav på god förvaltning samt tjänsteansvar

Erkända klassificeringssällskap och godkända verksamhetsutövare iakttar vid skötseln av de uppgifter som avses i 8 § 2 mom. och 15 § 3 mom. bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

På klassificeringssällskapens och verksamhetsutövarnas anställda tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför ovan avsedda uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 kap

Kontrollbefogenheter

11 § (6.4.2018/208)
Kontrolluppgifter

Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål till Landsbygdsverket anmäla sådana misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga överträdelser som tjänstemännen vid myndigheten observerat eller som tillsynsmyndigheten på något annat sätt har fått kännedom om. Tillsynsmyndigheten ska utan obefogat dröjsmål informera den aktör som misstanken gäller om den misstänkta överträdelsen. I beslut som gäller myndighetens anmälan får ändring inte sökas genom besvär. Bestämmelser om det närmare innehållet i anmälan och om förfarandet vid anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utöver bestämmelserna i denna lag om uppgifterna och befogenheterna för de tillsynsmyndigheter och tjänstemän som utövar tillsyn och som avses i 5–8 § finns det bestämmelser om uppgifterna och befogenheterna för dem som utövar tillsyn i artikel 74 i rådets kontrollförordning, i artiklarna 97–113 i kommissionens kontrollförordning och i artiklarna 9–17 i rådets IUU-förordning.

12 §
Inspektionsbefogenheter

En tjänsteman som utövar tillsyn kan bestämma att ett fartyg eller transportmedel förflyttar sig till närmaste möjliga plats där en inspektion och undersökning kan genomföras ändamålsenligt. När beslut om förflyttning fattas och när en inspektion genomförs beaktas artiklarna 103 och 104 i kommissionens kontrollförordning. En tjänsteman som utövar tillsyn har för genomförande av tillsynsuppgiften rätt att av var och en få uppgifter om hans eller hennes namn, personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, uppgifter om födelsetid och nationalitet samt om den plats där han eller hon kan nås. En tjänsteman som utövar tillsyn har trots sekretessbestämmelserna rätt att få tillgång till alla handlingar som hänför sig till den verksamhet som är föremål för tillsyn och som gäller privat affärs- eller yrkesverksamhet eller en privatpersons ekonomiska ställning.

En tjänsteman som utövar tillsyn har rätt att omhänderta handlingar, databehandlingsapparatur, fiskeredskap, fångster och fiskeriprodukter som har samband med verksamhet som strider mot bestämmelserna samt ta prover av fiskeriprodukter, om det är nödvändigt för att trygga inspektionen och undersökningen, för att förvara bevismaterial eller för att förhindra att verksamhet som strider mot bestämmelserna fortgår. Omhändertagen egendom återlämnas till innehavaren omedelbart efter det att myndigheten inte längre behöver inneha den för att trygga undersökningen, förvara bevismaterialet eller förhindra att verksamhet som strider mot bestämmelserna fortgår. Egendomen överlämnas dock utan dröjsmål till polisen, om innehavaren inte med stöd av lag eller Europeiska unionens rättsakter har rätt att ha egendomen i sin besittning.

För bedömning av storleken på de överträdelse- och påföljdsavgifter som avses i 7 kap. ska den tjänsteman som utövar tillsyn reda ut eller, om det inte är möjligt, bedöma arten, kvantiteten, kvaliteten och värdet i fråga om den fångst som erhållits genom fiske som strider mot bestämmelserna.

13 §
Tillfällig indragning av fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen och gränsbevakningsväsendet har rätt att tillfälligt dra in ett fisketillstånd som beviljats en verksamhetsutövare, om det finns grundad anledning att misstänka att verksamhetsutövaren har gjort sig skyldig till en sådan allvarlig överträdelse som avses i 7 kap. och att han fortsätter sin lagstridiga verksamhet. Beslutet är i kraft tills Landsbygdsverket har behandlat ärendet eller en straffrättslig påföljd som gäller samma gärning har bestämts eller utdömts, dock högst 60 dagar från det att beslutet meddelades. Beslutet kan verkställas fastän det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

14 §
Kvarhållande av fartyg

Om en tjänsteman som utövar tillsyn har grundad anledning att anta att en följd av att ett fiskefartyg som är inblandat i en misstänkt allvarlig överträdelse skulle lämna hamnen eller det havsområde som övervakas är att undersökningen av den misstänkta allvarliga överträdelsen och bestämmande av en påföljd försvåras i väsentlig utsträckning, kan han eller hon beordra fiskefartyget och dess befälhavare att anlöpa hamn och förbjuda det att lämna området utan tillstånd. Fiskefartygets befälhavare kan vid vite föreläggas att vara närvarande när överträdelsen undersöks.

Tillsynsmyndigheten fattar utan dröjsmål beslut om kvarhållande av fartyg och om det vite som ska föreläggas fiskefartygets befälhavare. Beslutet gäller högst 14 dagar från det att beslutet meddelades.

15 § (23.11.2018/1017)
Mätning av maskinstyrkan

Närings-, trafik- och miljöcentralen, Gränsbevakningsväsendet eller Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att ett fiskefartygs maskinstyrka ska mätas, om den maximala effekt som anges i fiskelicensen och det bevis över maskinstyrka som motortillverkaren har utfärdat inte motsvarar varandra, eller om det finns grundad anledning att anta att fiskefartygets maskinstyrka överskrider den maskinstyrka som anges i fiskelicensen.

Den ovan avsedda tillsynsmyndigheten kan bestämma en tidsfrist inom vilken maskinstyrkan ska mätas och beviset över den ska lämnas in till den tillsynsmyndighet som har bestämt att maskinstyrkan ska mätas. Om tillsynsmyndigheten inte inom utsatt tidsfrist har fått ett godtagbart bevis över maskinstyrkan, kan närings-, trafik- och miljöcentralen på begäran av tillsynsmyndigheten dra in fiskefartygets fiskelicens tills vidare, dock högst tills ett behörigt bevis över maskinstyrkan lämnas in till myndigheten.

Transport- och kommunikationsverket svarar för mätningen av maskinstyrkan. Transport- och kommunikationsverket kan bemyndiga ett klassificeringssällskap som avses i 8 § eller någon annan verksamhetsutövare att utföra mätning av maskinstyrkan.

16 §
Fiskeriövervakning på öppna havet

Bestämmelser om rätten för en fiskeriövervakningsmyndighet från en annan stat att övervaka fiske på öppna havet finns i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (FördrS 81/2003) samt i artikel 80 i rådets kontrollförordning. Även dessa myndigheter har i övervakningsuppgifterna de befogenheter som avses i 12–15 §. Tillsynsmyndigheten kan även bestämma att fiskefartyget ska tas in i hamn, om det i avtalet eller dess tillämpningsbestämmelser så bestäms eller föreskrivs.

17 §
Proportionalitetsprincipen

De åtgärder som avses i 12–15 § ska stå i rätt proportion till de olägenheter som de orsakar aktörerna och till det klandervärda i överträdelsen eller den allvarliga överträdelsen.

18 § (6.4.2018/208)
Befrielse från vissa skyldigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar på ansökan av den som innehar fiskelicens befrielse från skyldigheten att ta i bruk ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem eller att förse fartyget med utrustning som gör det möjligt att ta tillvara försvunna fiskeredskap. Befrielse beviljas ett sådant fiskefartyg med en total längd på minst 12 meter men högst 15 meter som seglar under finsk flagg och som bedriver sin verksamhet enbart inom Finlands territorialvatten eller som aldrig tillbringar mer än 24 timmar ute till havs från den tidpunkt då fartyget lämnar hamnen till den tidpunkt då det återvänder.

Närings-, trafik- och miljöcentralen återkallar utan dröjsmål befrielsen, om det inte längre finns grunder för att bevilja befrielse. En innehavare av fiskelicens är skyldig att i god tid på förhand underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen, om fiskefartygets fiskeområde eller fisketid ändras på ett sådant sätt att befrielsen ska återkallas.

19 §
Förstöring av fiskeriprodukter som härrör från IUU-fiske

Fiskeriprodukter eller fångster som importeras eller exporteras ska förstöras på bekostnad av den som har anhållit om godkännande eller certifiering av fångstintyget, om fiskeriprodukterna eller fångsten härrör från fiske som genom ett lagakraftvunnet beslut har konstaterats vara sådant fiske som avses i artikel 3.1 i rådets IUU-förordning (IUU-fiske). Beslut om förstöring fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen i samband med att den fattar beslut om godkännande eller certifiering av fångstintyget.

4 kap

Aktörernas skyldigheter

20 § (23.4.2021/354)
Myndighet som tar emot rapporter, beräkning av tidsfristen och närmare bestämmelser

I Finland ska den fiskeloggbok som avses i artiklarna 14 och 15 i rådets kontrollförordning ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen och likaså omlastningsdeklaration enligt artiklarna 21 och 22, landningsdeklaration enligt artiklarna 23 och 24, rapport om fiskeansträngningen enligt artikel 28, avräkningsnota enligt artiklarna 62–64, deklaration om övertagande enligt artiklarna 66 och 67 och transportdokument enligt artikel 68. Förhandsanmälan enligt artikel 17 i rådets kontrollförordning och förhandsanmälan vid laxfiske enligt 20 a § i denna lag lämnas till centrumet för fiskerikontroll.

Rapporter som avses i 1 mom. samt i 21–23 § har lämnats in inom föreskriven tid, om rapporten innan tidsfristen går ut har kommit in till den myndighet som avses i 1 mom. En rapport i pappersform anses ha kommit in inom föreskriven tid också om det av poststämpeln på det kuvert som innehåller rapporten framgår att kuvertet har stämplats på posten innan tidsfristen gick ut eller att det innan tidsfristen gick ut har getts till den tjänsteman som utövar tillsyn.

Strängare bestämmelser om mängden och beräkningen av den tillåtna toleransmarginal som avses i artikel 13 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

20 a § (6.4.2018/208)
Förhandsanmälan vid laxfiske

Vid laxfiske mellan den 16 april och den 31 augusti ska fiskefartygets befälhavare göra en förhandsanmälan om fartygets anlöpningstidpunkt och anlöpningsplats samt om det fartyg som används vid fisket minst 30 minuter innan fartyget anlöper hamnen eller landningsplatsen. Centrumet för fiskerikontroll kan ge tillstånd till tidigare anlöpning. Anlöpningen ska ske inom 60 minuter från och med den anmälda tidpunkten. Anlöpningen får ske vid en senare tidpunkt endast av särskilt vägande skäl.

Närmare bestämmelser om innehållet i den förhandsanmälan som avses i 1 mom. och om förfarandet vid anmälan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

21 § (6.4.2018/208)
Fångstdeklarationer för fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter

Befälhavaren på ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en av befälhavaren befullmäktigad person ska inom 48 timmar från det att landningen avslutades, till närings-, trafik- och miljöcentralen rapportera laxfångster enligt antal och kilogram samt fångster av övriga fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet enligt kilogram.

Av rapporten ska framgå personbeteckningen eller företags- och organisationsnumret för fiskefartygets i artikel 6 i rådets kontrollförordning avsedda fiskelicensinnehavare samt följande:

1) vem fångsten har sålts eller ska säljas till, om man har kännedom om detta samt identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den sålda fångsten bestod av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del, samt kvantiteten,

2) kvantiteten av den fångst som sålts direkt till konsumenterna och av den som tagits för eget bruk samt identifikationskoden för fiskarten (FAO-kod),

3) identifikationskoden för fiskarten (FAO-kod) och kvantiteten i fråga om den fångst som kastats överbord och släppts fri,

4) registerbeteckningen för det fiskefartyg som har tagit fångsterna,

5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,

6) använda fiskeredskap,

7) fångstområde och fångsttid,

8) fångstens landningsplats och landningstid,

9) uppgifter om oavsiktliga bifångster,

10) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.

Om kvantiteten av en strömmings- eller vassbuksfångst under en fiskeresa underskrider 50 kilogram, kan strömmings- eller vassbuksfångsten med avvikelse från det som föreskrivs ovan rapporteras genom en rapport enligt 22 §. Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

22 § (6.4.2018/208)
Fångstdeklarationer för andra fiskarter än sådana som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter

Befälhavaren för ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en av befälhavaren befullmäktigad person ska åtminstone för varje kalendermånad före den 20 i den följande kalendermånaden, till närings-, trafik- och miljöcentralen ge en fångstdeklaration för alla andra fångster på fiskefartyget än de som i enlighet med 21 § ska rapporteras.

Av fångstdeklarationen ska framgå

1) identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den fångst som har landats bestod av, enligt bestämmelserna om detta i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över fiske i Nordatlantens östra del, samt kvantiteten i kilogram,

2) namn och kontaktuppgifter för de aktörer som fångsten har sålts till under den tid som avses i deklarationen,

3) identifikationskoden (FAO-kod) för den fiskart som den fångst som kastats överbord och släppts fri bestod av samt kvantiteten i kilogram,

4) registerbeteckningen för det fiskefartyg som har tagit fångsterna,

5) personbeteckning för fiskefartygets befälhavare,

6) använda fiskeredskap,

7) fångstområde eller fångstområden,

8) antalet fångstdagar,

9) den huvudsakliga landningsplatsen för fångsten,

10) uppgifter om oavsiktliga bifångster,

11) uppgifter om fiskeredskap som förstörts eller försvunnit på fiskeresan.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

23 § (6.4.2018/208)
Anmälan om fångst som fiskats utan fartyg

Fångster som fiskats utan fartyg rapporteras i en fångstdeklaration enligt 22 § genom att de uppgifter som avses i 2 mom. 1–3 och 6–11 punkten i den paragrafen lämnas in. I stället för de uppgifter som gäller fiskefartygets befälhavare meddelas personuppgifterna för den person som fått fångsten.

Fångstdeklarationen ska lämnas av den person som fått fångsten eller av en av denne befullmäktigad person och av den ska framgå att fångsten har fiskats utan fartyg. Närmare bestämmelser om uppgifterna i fångstdeklarationen och om förfarandet vid rapportering får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

24 § (6.4.2018/208)
Vägning av fångsten

Om fångsten inte vägs i enlighet med artikel 60.2 i rådets kontrollförordning när den lossas och flyttas i land, ska fångsten vägas inom 48 timmar från det att fartyget anlöpte hamnen. Innan fångsten säljs svarar fiskelicensinnehavaren för att vägningen görs vid rätt tidpunkt och köparen efter det att fångsten sålts.

25 §
Anmälan av uppgifter om köparen

Landningsdeklarationen ska utöver de uppgifter som avses i artiklarna 23–25 i rådets kontrollförordning dessutom innehålla uppgifter om till vem fångsten har sålts eller ska säljas till.

26 §
Anmälan om påslagning av satellitföljare

Utöver vad som i artikel 18 i kommissionens kontrollförordning bestäms om den rapport som ska lämnas in om satellitföljaren (VMS-utrustning) slås av, ska befälhavaren för ett fiskefartyg som seglar under finsk flagg meddela centrumet för fiskerikontroll i Finland att satellitföljaren slås på. Fiskefartyget får inte lämna hamnen förrän det har fått en bekräftelse från centrumet för fiskerikontroll i Finland att den påslagna satellitföljaren fungerar.

27 §
Meddelande om vem som undertecknar fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen, landningsdeklarationen och fångstdeklarationen

Den som innehar en fiskelicens ska skriftligen meddela närings-, trafik- och miljöcentralen person- och kontaktuppgifterna för de personer som har rätt att underteckna fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen eller lämna in motsvarande rapporter i elektronisk form eller i 21 och 22 § avsedda fångstdeklarationer om fångsterna på fiskelicensinnehavarens fiskefartyg. Av meddelandet ska framgå vilken ställning den som har rätt att lämna rapporterna har på fiskelicensinnehavarens fartyg eller i hans affärsverksamhet. Uppgifterna registreras i fiskefartygsregistret.

En fiskelicensinnehavare som är befälhavare för ett fiskefartyg behöver inte lämna in det meddelande som avses i 1 mom., om fiskefartyget är mindre än tio meter långt.

28 §
Att anmäla sig som förstahandsuppköpare

Var och en som direkt från ett fiskefartyg eller av en aktör som bedriver kommersiellt fiske köper fiskfångster från ett havsområde, eller fiskeriprodukter som den som bedriver fiske själv framställer av sådana fångster, ska anmäla sig för det register för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter som avses i artikel 59 i rådets kontrollförordning och som förs av närings-, trafik- och miljöcentralen. I artikel 59.3 i rådets kontrollförordning finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att registrera sig.

Utöver köparens kontaktuppgifter ska dessutom köparens personbeteckning eller företags- och organisationsnummer och företagets bransch framgå av anmälan. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

5 kap

Datasystem för övervakningen

29 § (6.4.2018/208)
Datasystemet

Datasystemet för övervakning utgörs av register enligt 30–36 §, av överträdelseregistret enligt 64 §, av fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs och av fiskefartygsregistret för insjövatten samt registret över överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter enligt lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016).

30 § (6.4.2018/208)
Fångstregistret

I fångstregistret införs de uppgifter som avses i artiklarna 14 och 15, 21–25 och 28 i rådets kontrollförordning samt de uppgifter som finns i de rapporter och deklarationer som avses i 20–22 § i denna lag specificerade enligt fartyg. Uppgifterna i de deklarationer som avses i 23 § införs i registret specificerade enligt aktör.

Uppgifterna i fångstregistret används för uppföljning av hur kvoterna används och för övervakningen av att den gemensamma fiskeripolitiken iakttas. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i fångstregistret för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn.

31 §
Registret för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter

I registret för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter införs namn- och kontaktuppgifter samt personbeteckningar och företags- och organisationsnummer för fysiska och juridiska personer som har anmält sig som förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter.

Uppgifterna i registret används för tillsynen över fisket och fiskhandeln, för fullgörande av den skyldighet att samla in uppgifter som avses i Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma fiskeripolitiken och för statistikföring.

32 §
Registret över avräkningsnotor

I registret över avräkningsnotor införs de uppgifter som avses i artikel 64 i rådets kontrollförordning. Uppgifterna i registret används för tillsynen över fisket och fiskhandeln, för fullgörande av den skyldighet att samla in uppgifter som avses i Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma fiskeripolitiken och för statistikföring.

33 § (6.4.2018/208)
Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet

I det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet införs uppgifter om i fiskefartygsregistret införda och med satellitföljare försedda fiskefartygs rörelser uttryckt i längd- och breddgrader. Uppgifter om identifikationsuppgifter och rörelser för andra länders fiskefartyg som är utrustade med satellitföljare införs i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet när de under gemensamma övervakningskampanjer rör sig på Östersjön och alltid när de rör sig på havsområden som övervakas av Finland.

Tillsynsmyndigheterna använder fiskefartygens identifikationsuppgifter och uppgifter om fartygens rörelser vid fiskeövervakningen och övervakningen av havsområdena samt vid undersökningen av observerade avvikelser och gärningar som riktar sig mot den gemensamma fiskeripolitiken. Naturresursinstitutet använder de uppgifter som har införts i det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet för fiskeriekonomisk forskning och för fullgörandet av de skyldigheter som gäller uppgiftsinsamling och statistikföring och som avses i förordningen om insamling av data inom fiskerisektorn.

34 § (6.4.2018/208)
Rapporterings- och tillståndsregistret som hänför sig till fiskeövervakning

I rapporterings- och tillståndsregistret ska specificerat enligt fiskefartyg införas uppgifter om

1) fisketillstånd som avses i 10 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,

2) befrielser som avses i 18 § i denna lag,

3) tillstånd till reparation eller utbyte av VMS-utrustning som beviljats av centrumet för fiskerikontroll i enlighet med artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,

4) rapporter av fiskefartygets befälhavare i enlighet med artikel 18 i kommissionens kontrollförordning och 26 § i denna lag,

5) tillstånd till omlastning som beviljats med stöd av artikel 20 i rådets kontrollförordning,

6) rapporter av fiskefartygets befälhavare om förlorade redskap i enlighet med artikel 48 i rådets kontrollförordning,

7) rapporter av fiskefartygets befälhavare om segling genom ett område med fiskebegränsning i enlighet med artikel 50 i rådets kontrollförordning,

8) de koordinater för fartygets position som fiskefartygets befälhavare har meddelat enligt artikel 25 i kommissionens kontrollförordning,

9) förhandsanmälningar av fiskefartygets befälhavare i enlighet med artikel 17 i rådets kontrollförordning och 20 a § i denna lag,

10) meddelanden enligt 27 § som lämnats av innehavaren av fiskelicens.

Registeruppgifterna får användas vid planeringen av övervakningen, vid övervakningen, vid undersökningar och statistikföring samt vid uppgiftsinsamling.

35 §
Registret över tillsynsåtgärder

De inspektionsrapporter som avses i artikel 76 i rådets kontrollförordning och i artiklarna 115–117 i kommissionens kontrollförordning samt andra observations- och inspektionsrapporter som utarbetats på grund av tillsynsverksamhet införs i registret över tillsynsåtgärder. I registret införs även resultaten av korskontroller av uppgifter som erhållits vid övervakningen samt resultaten av uppgiftsvalideringen och riskanalysen samt uppgifter om tilläggsutredningar som gjorts med anledning av observations- och inspektionsrapporter och åtgärder som vidtagits på basis av dem.

Registeruppgifterna används vid planeringen av övervakningen, vid övervakningen, vid undersökning av misstänkta överträdelser och vid statistikföring.

36 §
Fångstintygsregistret

I fångstintygsregistret införs de fångstintyg jämte bilagor som avses i artikel 12 i rådets IUU-förordning och som har lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralen samt uppgifter om tillstånd för import och export som har beviljats med stöd av fångstintyg samt uppgifter om vägran att bevilja tillstånd. I registret införs också uppgifter om de fiskefartyg som antecknats i Europeiska unionens IUU-fartygsförteckning och om de tredjeländer som kommissionen har offentliggjort uppgifter om i enlighet med artikel 35 i rådets IUU-förordning,

Närings-, trafik- och miljöcentralen använder de uppgifter som har förts in i fångstintygsregistret när den godkänner och certifierar fångstintyg och när den svarar på förfrågningar och begäran om uppgifter från Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens medlemsstater om genomförandet av fångstintygssystemet. Jord- och skogsbruksministeriet använder uppgifterna för uppgifter som kräver sådant ömsesidigt bistånd som avses i rådets IUU-förordning, kommissionens IUU-förordning, rådets kontrollförordning och kommissionens kontrollförordning.

37 §
Tillämpning av lagstiftningen om skydd av personuppgifter (18.1.2019/95)

Personuppgifter som hänför sig till fiskefartyg avförs ur de register som avses i detta kapitel efter fem år från utgången av det år under vilket fiskefartyget slutgiltigt har strukits i Europeiska unionens fiskefartygsregister. Andra personuppgifter avförs efter fem år från utgången av det år under vilket personen har upphört med den verksamhet på basis av vilken personuppgifterna har registrerats.

En uppgift som konstaterats vara felaktig får bevaras i fem år efter det att en rättelse av uppgiften fördes in i registret, om det behövs för att trygga den registrerades rättigheter eller rättigheterna för en person som tillhör registerförarens personal. Sådana uppgifter får användas endast för att på ovannämnt sätt trygga dessa rättigheter.

Förutom vad som föreskrivs i detta kapitel finns bestämmelser om personregister i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i dataskyddsförordningen. (18.1.2019/95)

38 §
Registerförare och registeranvändare

Register som avses i 30–35 § förs av jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och gränsbevakningsväsendet gemensamt. Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna för gemensamt det fångstintygsregister som avses i 36 §. Huvudansvarig registerförare är den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Jord- och skogsbruksministeriet styr utvecklandet av datasystemet samt förvaltandet och förandet av registren. Den huvudansvariga registerföraren beviljar på framställning av en myndighet en person rätt att använda de register samt registrens datagrupper och datafält som behövs för skötseln av myndighetens lagstadgade uppgifter. Den myndighet som har fört in uppgifterna i registret svarar för att de är korrekta samt för att registreringen och användningen sker på ett lagligt sätt vid skötseln av de egna uppgifterna.

Landsbygdsverket använder alla i detta kapitel avsedda register när det utreder överträdelseärenden som är under behandling hos verket och när det påför överträdelse- och påföljdsavgifter enligt 7 kap. Tullen använder fångstintygsregistret när den fattar beslut om import och export av fiskeriprodukter. Naturresursinstitutet använder de register som avses i 30–33 § för att fullgöra de skyldigheter som Europeiska unionen förelägger i fråga om uppgiftsinsamling samt för statistikföring och forskningsändamål.

6 kap (6.4.2018/208)

(6.4.2018/208)

6 kap. har upphävts genom L 6.4.2018/208.

7 kap

Överträdelser och allvarliga överträdelser

49 § (6.4.2018/208)
Överträdelser

Landsbygdsverket påför överträdelseavgift för den som

1) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskefartygs märkning eller handlingar i artikel 6 eller 7 i kommissionens kontrollförordning,

2) underlåter att iaktta bestämmelserna om båtar som medförs ombord på fiskefartyg, fiskeredskap som används på fiskefartyg och flaggstänger som fästs vid fiskeredskapen i artiklarna 8–16 eller 17 i kommissionens kontrollförordning,

3) underlåter att med iakttagande av bestämmelserna i artikel 20 i kommissionens kontrollförordning försäkra sig om att fartygets satellitföljare är funktionsduglig eller att dess funktion inte hindras,

4) i strid med artikel 25 i kommissionens kontrollförordning lämnar hamnen efter störningar i VMS-utrustningens funktion innan flaggstatens behöriga myndighet har gett sitt tillstånd, avlägsnar VMS-utrustningen utan godkännande av flaggstatens behöriga myndighet eller underlåter att i enlighet med artikel 25.1 i den förordningen meddela fartygets geografiska position till centrumet för fiskerikontroll,

5) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller landningsdeklaration i artiklarna 14–16 eller 21–25 i rådets kontrollförordning eller bestämmelserna om fiskeloggbok i artiklarna 12 eller 13 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön eller bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, landning, landningsdeklaration eller rapport om fiskeansträngning i artiklarna 29–36, 38–42, 44, 47–55 eller 58 i kommissionens kontrollförordning,

6) underlåter att inom föreskriven tid lämna in en rapport som avses i 21–23, 25 eller 26 § eller lämnar in en bristfällig rapport,

7) underlåter att göra den förhandsanmälan som avses i artikel 17 eller 18 i rådets kontrollförordning, i artikel 11 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön eller i 20 a § i denna lag, gör en bristfällig anmälan eller låter bli att göra en anmälan inom föreskriven tid,

8) underlåter att iaktta bestämmelserna om omlastning i artikel 20 i rådets kontrollförordning,

9) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeansträngning i artiklarna 26–29 eller 30 i rådets kontrollförordning,

10) i strid med förbudet i artikel 39 i rådets kontrollförordning fiskar med fiskefartyg med en motor vars maskinstyrka överstiger den som anges i fiskelicensen,

11) i strid med bestämmelsen i artikel 40 i rådets kontrollförordning använder en ny framdrivningsmotor, utbytesframdrivningsmotor eller en framdrivningsmotor som har modifierats tekniskt, om den berörda medlemsstaten inte har certifierat en sådan motor officiellt,

12) landar fångsten utanför de hamnar eller platser nära kusten som medlemsstaten med stöd av artikel 43 i rådets kontrollförordning utsett,

13) i strid med bestämmelserna i artikel 44 i rådets kontrollförordning ombord på fiskefartyget förvarar fångster av bottenlevande arter som omfattas av fleråriga planer,

14) förvarar fiskeredskap på fartyget i strid med bestämmelserna i artikel 47 i rådets kontrollförordning,

15) underlåter att fullgöra de skyldigheter som gäller utrustning för att bärga förlorade fiskeredskap, bärgning av förlorade fiskeredskap eller förlust av fiskeredskap i artikel 48 i rådets kontrollförordning,

16) underlåter att fullgöra de skyldigheter som gäller fångsternas sammansättning eller anteckning i fiskeloggboken och som avses i artikel 49 i rådets kontrollförordning,

17) underlåter att iaktta den anmälningsskyldighet som anges i artikel 50 i rådets kontrollförordning eller den i samma artikel angivna skyldighet som gäller förvaring av fiskeredskap eller hastigheten under en genomsegling,

18) underlåter att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt artikel 52 i rådets kontrollförordning,

19) fiskar i strid med den realtidsstängning som medlemsstaten infört i enlighet med artikel 53 i rådets kontrollförordning,

20) saluför fångster från fritidsfiske i strid med bestämmelsen i artikel 55.2 i rådets kontrollförordning,

21) underlåter att iaktta bestämmelserna om saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter i artikel 56 i rådets kontrollförordning,

22) underlåter att fullgöra de skyldigheter som avses i artikel 58 i rådets kontrollförordning, i artikel 67 i kommissionens kontrollförordning eller i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets marknadsförordning och som gäller fiskeriprodukternas spårbarhet, informationen till konsumenterna eller märkningen av förpackningarna,

23) underlåter att registrera sig som förstahandsuppköpare i enlighet med artikel 59 i rådets kontrollförordning eller 28 § i denna lag,

24) saluför icke-vägd fisk i strid med bestämmelserna i artikel 60 eller 61 i rådets kontrollförordning eller i strid med de bestämmelser om kontroll- eller provtagningsplaner som avses i de artiklarna,

25) underlåter att iaktta bestämmelserna om vägning i artiklarna 69–72 eller 73 i kommissionens kontrollförordning,

26) underlåter att fylla i och lägga fram avräkningsnotor i enlighet med artiklarna 62, 63 eller 64 i rådets kontrollförordning eller 20 § i denna lag,

27) underlåter att på behörigt sätt fylla i och till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna in de deklarationer om övertagande som avses i artikel 66 eller 67 i rådets kontrollförordning,

28) underlåter att iaktta bestämmelserna om ifyllande eller inlämnande av transportdokument till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 68 i rådets kontrollförordning,

29) underlåter att fullgöra de skyldigheter som aktören eller fartygets befälhavare har i samband med myndighetsinspektioner enligt artikel 75 i rådets kontrollförordning eller artikel 113 eller 114 i kommissionens kontrollförordning,

30) underlåter att iaktta bestämmelserna om omlastningsförbud i artikel 4.3 eller 4.4 i rådets IUU-förordning,

31) landar eller omlastar fångsten på någon annan plats än i en hamn eller på en plats nära kusten som utsetts i enlighet med artikel 5 i rådets IUU-förordning,

32) lämnar in ett förhandsmeddelande enligt artikel 6 i rådets IUU-förordning efter föreskriven tid,

33) anlöper hamnen eller påbörjar landningen av fångsten i strid med det tillstånd att anlöpa hamn eller det tillstånd till landning som avses i artikel 7 i rådets IUU-förordning,

34) underlåter att till den behöriga myndigheten lämna in en landnings- eller omlastningsdeklaration enligt artikel 8 i rådets IUU-förordning,

35) underlåter att iaktta det verkställighetsbeslut som gäller nödåtgärder eller temporära åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 36 i rådets IUU-förordning,

36) underlåter att iaktta föreskrifterna i det tillstånd att anlöpa hamn som utfärdats med stöd av artikel 37.5 i rådets IUU-förordning,

37) underlåter att iaktta bestämmelsen om byte av besättning i artikel 37.7 i rådets IUU-förordning,

38) underlåter att iaktta bestämmelserna om köpförbud, förbud gällande omflaggning av fiskefartyget till tredjeland, exportförbud, förbud mot handelsarrangemang eller förbud mot gemensamma fiskeinsatser i artiklarna 38.2–38.7 i rådets IUU-förordning,

39) till Europeiska unionens territorium importerar fiskeriprodukter i strid med bestämmelserna om fångstintyg i artikel 12 i rådets IUU-förordning eller de rättsakter och beslut av Europeiska unionens institutioner som preciserar dessa bestämmelser,

40) fiskar med nät med mindre maskstorlek än vad som bestäms om maskstorleken i nät i artikel 3 i rådets Östersjöförordning eller landar fångsten i strid med bestämmelserna i den artikeln,

41) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeredskapens konstruktion i artikel 5 eller 6 i rådets Östersjöförordning,

42) underlåter att iaktta bestämmelserna om mått eller nedsänkningstid för nät i artikel 8 i rådets Östersjöförordning,

43) underlåter att iaktta bestämmelserna om uppnådd fångstprocent i artikel 12 i rådets Östersjöförordning,

44) underlåter att iaktta bestämmelserna om villkoren för användning av redskap eller bevarande av dem färdiga att användas i artikel 13 i rådets Östersjöförordning,

45) landar osorterade fångster i strid med bestämmelsen i artikel 19 i rådets Östersjöförordning eller den förordning som statsrådet utfärdat med stöd av 68 a § i denna lag,

46) underlåter att iaktta bestämmelserna om fiskeverksamhet som bedrivs eller fångst som säljs enbart i syfte att bedriva vetenskaplig forskning i artikel 24 i rådets Östersjöförordning,

47) underlåter att iaktta de närmare bestämmelser om Europeiska unionens bevarandeåtgärder eller fleråriga planer som genom förordning av statsrådet eller jord- och skogsbruksministeriet utfärdats med stöd av 9 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik,

48) är befälhavare för ett fiskefartyg i strid med ett beslut enligt 61 § 2 mom. som gäller förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg, eller

49) underlåter att iaktta bestämmelserna om separat förvaring och landning av fångster av exemplar som är mindre än de minsta referensstorlekarna i artiklarna 49 a eller 49 c i rådets kontrollförordning.

50 § (6.4.2018/208)
Överträdelseavgiftens storlek

Den överträdelseavgift som påförs för överträdelser som avses i 49 § 1, 2, 6, 14–18, 21, 22, 24, 25, 28, 43 och 44 punkten är minst 100 euro. En fysisk person kan påföras högst 5 000 euro och en juridisk person högst 10 000 euro i överträdelseavgift.

Den överträdelseavgift som påförs för andra överträdelser enligt 49 § än de som avses i 1 mom. är minst 300 euro. En fysisk person kan påföras högst 25 000 euro och en juridisk person högst 50 000 euro i överträdelseavgift.

Vid bedömning av överträdelseavgiftens storlek ska överträdelsens art, omfattning, varaktighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av överträdelsen och om gärningen varit upprepad samt storleken på den vinning som eftersträvats och erhållits genom överträdelsen beaktas.

51 § (6.4.2018/208)
Allvarliga överträdelser

Landsbygdsverket påför påföljdsavgift för en allvarlig överträdelse för den som

1) bedriver IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 3.1 i rådets IUU-förordning,

2) bedriver affärsverksamhet som direkt hänför sig till IUU-fiske på det sätt som avses i artikel 42.1 b i rådets IUU-förordning,

3) förfalskar handlingar som avses i rådets IUU-förordning eller använder sådana falska eller ogiltiga handlingar på det sätt som avses i artikel 42.1 c i rådets IUU-förordning, eller

4) på det sätt som avses i artikel 90.1 a, b eller c i rådets kontrollförordning underlåter att översända en landningsdeklaration eller avräkningsnota när fångsten har landats i en hamn i ett tredjeland, manipulerar motorn på fiskefartyget för att öka motorns effekt eller underlåter att på fiskefartyget ta ombord och bevara samt landa en fångst.

Om en gärning som avses i artikel 3.1 a–e eller 3.1 i i rådets IUU-förordning eller i artikel 90.1 a, b eller c i rådets kontrollförordning, med beaktande av omständigheterna och följderna av gärningen är ringa, och om ekonomisk vinning inte är syftet med gärningen, kan Landsbygdsverket besluta att gärningen är en överträdelse och påföra överträdelseavgift i enlighet med 50 § 2 och 3 mom.

52 §
Påföljdsavgiftens storlek

Påföljdsavgiften är minst 2 000 euro. Den påföljdsavgift som påförs en juridisk person är högst 100 000 euro och den påföljdsavgift som påförs en fysisk person högst 50 000 euro. Om fiskeriprodukter har erhållits genom en allvarlig överträdelse eller med hjälp av en allvarlig överträdelse, är påföljdsavgiftens maximibelopp dock fem gånger värdet av fiskeriprodukterna, om deras femfaldiga värde är större än de belopp på 100 000 eller 50 000 euro som avses ovan. Om det är fråga om en allvarlig överträdelse som har upprepats inom fem år, är påföljdsavgiftens maximibelopp åtta gånger värdet av de fiskeriprodukter som erhållits genom den allvarliga överträdelsen, om deras åttafaldiga värde är större än de belopp på 100 000 eller 50 000 euro som avses ovan.

Vid bedömning av påföljdsavgiftens storlek ska utöver bestämmelserna i artikel 90.1, 90.3 och 90.4 i rådets kontrollförordning dessutom beaktas överträdelsens art, varaktighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av överträdelsen och storleken på den vinning som eftersträvats och erhållits.

53 §
Landsbygdsverkets utredningsbefogenheter

När Landsbygdsverket utreder rapporterade gärningar som strider mot bestämmelserna om den gemensamma fiskeripolitiken har verket samma befogenheter att förrätta inspektioner och genomföra utredningar samt använda registren som tillsynsmyndigheterna har enligt 2 och 3 kap. Landsbygdsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter få för utredning och undersökning av saken behövliga uppgifter om de aktörers ekonomiska ställning som är föremål för utredningen.

54 §
Att avstå från att påföra överträdelseavgift

Landsbygdsverket kan avstå från att påföra överträdelseavgift, om gärningen eller försummelsen som helhet betraktad är ringa och den inte upprepas, och om påförande av överträdelseavgift bör betraktas som uppenbart oskäligt med beaktande av rådande förhållanden när gärningen begicks samt gärningsmannens ekonomiska ställning.

55 §
Preskription

Ett påföljdsförfarande som gäller överträdelser enligt 49 § ska inledas inom två år och ett påföljdsförfarande som gäller allvarliga överträdelser enligt 51 § inom fem år från det att gärningen begicks eller den underlåtna åtgärden senast borde ha vidtagits. Förfarandet anses ha börjat när en specificerad anmälan om gärningen eller försummelsen har kommit in till Landsbygdsverket.

Överträdelseavgift kan inte påföras, om en längre tid än fem år har förflutit sedan den gärning som utgör grund för överträdelsen begicks, eller från det att den underlåtna åtgärden senast borde ha vidtagits. Påföljdsavgift kan inte påföras, om en längre tid än tio år har förflutit sedan den gärning som utgör grund för överträdelsen begicks, eller från det att den underlåtna åtgärden senast borde ha vidtagits.

56 §
Brådskande behandling vid påföljdsmyndigheten

Landsbygdsverket ska som brådskande ärende behandla ett sådant ärende som gäller en misstänkt överträdelse eller en misstänkt allvarlig överträdelse och i samband med vilket tillsynsmyndigheten har omhändertagit egendom eller åtgärder som avses i 13 eller 14 § har vidtagits. Myndigheten bestämmer i sitt beslut om påföljden vad som ska göras med den egendom som tillsynsmyndigheten har omhändertagit, om den inte med stöd av 12 § har återlämnats till innehavaren eller överlåtits till polisen.

57 §
Förhållande till straffrättsliga förfaranden

Fastän en gärning eller försummelse som avses i 49 eller 51 § kan bedömas uppfylla de rekvisit för brott som avses i strafflagen (39/1889) eller i någon annan lag, får eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal eller straff, om en överträdelseavgift eller påföljdsavgift prövas vara en tillräcklig påföljd. Vid bedömningen av ärendet beaktas hur skadlig eller allvarlig gärningen eller försummelsen varit, om den upprepats, den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, storleken på den förväntade överträdelseavgiften eller påföljdsavgiften samt det straff som förväntas för brottet och andra konsekvenser för den som ansvarar för gärningen eller försummelsen.

Överträdelseavgift och påföljdsavgift kan inte påföras den som vid förundersökning, åtalsprövning eller ett brottmål som är anhängigt vid domstol är misstänkt för samma gärning. Överträdelseavgift och påföljdsavgift kan inte heller påföras den som för samma gärning har meddelats en lagakraftvunnen dom eller som påförts straff eller för vilken redan för samma gärning har bestämts en påföljd enligt 50 eller 52 §.

För en gärning som avses i 49 eller 51 § kan åtal inte väckas och dom inte meddelas, om samma person redan har påförts en överträdelseavgift eller en påföljdsavgift i samma ärende.

58 §
Förundersökningsmyndighetens, åklagarens och domstolens anmälningsskyldighet

Om ett brottmål som gäller en gärning eller försummelse som avses i 49 eller 51 § har kommit till förundersökningsmyndigheten för utredning av någon annan orsak än en polisanmälan av en i 2 kap. avsedd tillsynsmyndighet eller Landsbygdsverket, ska förundersökningsmyndigheten informera verket om detta och sända de handlingar som erhållits och upprättats för förundersökningen till Landsbygdsverket.

Förundersökningsmyndigheten, åklagaren och domstolen ska informera Landsbygdsverket om de beslut och domar som gäller gärningar och försummelser enligt 49 och 51 §.

59 §
Verkställighet av överträdelseavgiften och påföljdsavgiften

Överträdelseavgiften och påföljdsavgiften ska betalas till finska staten.

Överträdelseavgift och påföljdsavgift som påförts med stöd av denna lag drivs in i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

Verkställighet av överträdelseavgift och påföljdsavgift ska inledas, när det avgörande genom vilket påföljden i fråga har bestämts har vunnit laga kraft. Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av överträdelseavgifter och påföljdsavgifter. Ett beslut om överträdelseavgift och påföljdsavgift ska verkställas inom fem år från det lagakraftvunna beslutet om avgift.

8 kap

Pricksystem, andra tilläggspåföljder och register över påföljder

60 §
Prickar för innehavare av fiskelicens och indragning av fiskelicensen

På basis av allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 a i rådets IUU-förordning tilldelar Landsbygdsverket i samband med ett beslut om påföljder innehavaren av fiskelicens de prickar som avses i artikel 92.1 i rådets kontrollförordning i den ordning som bestäms i artikel 92 i rådets kontrollförordning, i artiklarna 126–134 i kommissionens kontrollförordning och i bilaga XXX till den förordningen samt i denna lag. I ett beslut om tilldelande av prickar får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

Om det totala antalet prickar för en innehavare av fiskelicens överskrider det totala antal som anges i artikel 129 i kommissionens kontrollförordning, drar Landsbygdsverket in fiskelicensen tillfälligt eller permanent i enlighet med den artikeln. Ett beslut om tillfällig eller permanent indragning av en fiskelicens kan verkställas även om det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

61 §
Prickar för fiskefartygs befälhavare

Landsbygdsverket tilldelar ett fiskefartygs befälhavare prickar i samband med ett beslut om påföljder för allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 a i rådets IUU-förordning i enlighet med förteckningen i bilaga XXX till kommissionens kontrollförordning. I ett beslut om tilldelande av prickar får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

När ett fiskefartygs befälhavare har totalt 18 prickar förbjuder Landsbygdsverket befälhavaren att vara befälhavare för fiskefartyget under en period på två månader, när antalet prickar är 36 är perioden fyra månader, när antalet prickar är 54 är perioden åtta månader och när det totala antalet prickar är 72 eller mer är perioden ett år. Ett beslut om att förbjuda befälhavaren att vara befälhavare kan verkställas även om det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Prickar som tidigare har tilldelats ett fiskefartygs befälhavare beaktas inte, om fiskefartygets befälhavare inte inom tre år efter datumet för den senaste allvarliga överträdelse för vilken prickar tilldelats honom eller henne gör sig skyldig till en sådan ny gärning eller ny försummelse som straffas som en allvarlig överträdelse och för vilken han eller hon tilldelas prickar.

62 §
Tilldelande av prickar på basis av rapporter från andra myndigheter

Landsbygdsverket tilldelar innehavaren av fiskelicens och ett fiskefartygs befälhavare prickar med anledning av gärningar som framgår av de underrättelser som avses i artikel 126.5 i kommissionens kontrollförordning och i 58 §.

63 § (23.11.2018/1017)
Anmälan om förbud att vara befälhavare

Livsmedelsverket ska göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket om ett i 61 § avsett förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg som verket har meddelat.

64 §
Överträdelseregistret

I det register som avses i artikel 93 i rådets kontrollförordning införs

1) den tidpunkt då beslutet om straff eller påföljd har fattats och den myndighet som har fattat beslutet,

2) uppgifter om huruvida beslutet har vunnit laga kraft,

3) uppgifter om den gärning som avses i beslutet,

4) namn på och andra identifieringsuppgifter för den fysiska eller juridiska person som begått den straffbara gärningen eller som betraktas som ansvarig för gärningen,

5) namn på och registerbeteckning för det fartyg som är inblandat i den straffbara gärningen,

6) uppgifter om innehavaren av fiskelicensen,

7) uppgifter om straff och tilläggspåföljder,

8) uppgifter om prickar som tilldelats innehavaren av fiskelicensen och fiskefartygets befälhavare,

9) uppgifter om sådant avbrott i fråga om fiskelicensen eller sådan indragning av denna som bestämts på basis av de prickar som tilldelats innehavaren av fiskelicensen,

10) uppgifter om förbud att vara befälhavare, som på basis av prickar meddelats fiskefartygets befälhavare,

11) uppgifter om beslutens verkställighet.

Personuppgifterna bevaras i registret i tio år från utgången av det kalenderår under vilket det beslut som innehåller personuppgifterna har vunnit laga kraft. En uppgift som konstaterats vara felaktig får bevaras i fem år efter det att den infördes i registret, om det behövs för att trygga den registrerades rättigheter eller rättigheterna för en person som hör till registerförarens personal. Sådana uppgifter får användas endast för att trygga ovan nämnda rättigheter.

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen. (18.1.2019/95)

65 §
Överträdelseregistrets registerförare och registeranvändare

Överträdelseregistret förs av jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket. Landsbygdsverket är huvudansvarig registerförare. Registeranvändare är förutom ovannämnda instanser dessutom gränsbevakningsväsendet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för den allmänna förvaltningen av registret och för styrningen av förandet av registret. Landsbygdsverket beviljar på framställning av en myndighet en person rätt att använda de register samt registrens datagrupper och datafält som behövs för skötseln av myndighetens lagstadgade uppgifter. Den myndighet som har fört in uppgifterna i registret svarar för att de är korrekta samt för att registreringen och användningen sker på ett lagligt sätt vid skötseln av de egna uppgifterna.

66 §
Registrets användningsändamål

Överträdelseregistret används för planeringen och styrningen av tillsynen över att den gemensamma fiskeripolitiken iakttas och av regleringen av det kommersiella fisket samt för fullgörandet av de rapporteringsskyldigheter som Europeiska unionen ställer upp. Uppgifterna i registret används vid tillsynen över fisket och vid undersökningen av gärningar som strider mot den gemensamma fiskeripolitiken samt vid bestämmandet av påföljder.

67 §
Anteckningar i andra register

De prickar som avses i 60–62 § och som hänför sig till fiskefartyg, innehavare av fiskelicenser och befälhavare för fiskefartyg samt avbrott i fråga om fiskelicensen och indragningar av denna som bestämts på basis av dessa prickar och förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg införs även i det register som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs. Den myndighet som för fiskefartygsregistret överför på fiskefartygets nya licensinnehavare de prickar som tilldelats tidigare licensinnehavare och som hänför sig till fiskefartygets licens, om fiskefartyget säljs, överförs eller på annat sätt byter ägare.

Ett beslut om överföring av prickar kan verkställas även om det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Landsbygdsverket ska underrättas om överföringen av prickar.

9 kap

Särskilda bestämmelser

68 § (23.11.2018/1017)
Kostnader orsakade av kontroll och mätning av maskinstyrkan

Certifiering av maskinstyrkan i samband med besiktning ingår i Transport- och kommunikationsverkets besiktningsavgift. Bestämmelser om de avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Innehavaren av ett fiskefartyg ska till det klassificeringssällskap eller den aktör som avses i 15 § betala de kostnader som orsakas av mätningen av maskinstyrkan och det dokument som ges över mätningen av maskinstyrkan.

68 a § (6.4.2018/208)
Platser för omlastning och landning av fångsten

Genom förordning av statsrådet anges de hamnar och platser nära kusten där fiskefartyg från stater utanför Europeiska unionen och fiskefartyg från Europeiska unionens medlemsstater kan landa eller lasta om sin fångst i situationer som avses i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och i artikel 5 i rådets IUU-förordning. I förordningen kan de klockslag anges som ska iakttas när fångsten landas och lastas om. I bestämmelserna om hamnarna och platserna för landning och omlastning beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser för landning och omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och omlastningen kan övervakas på behörigt sätt.

I fråga om bestämmelserna om sådana tillåtna omlastnings- och landningsplatser som avses i Europeiska unionens fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner tillämpas 1 mom.

69 § (23.11.2018/1017)
Utlämnande av registeruppgifter

Uppgifter får lämnas ut från register som avses i denna lag genom registerutdrag eller via en teknisk anslutning. Den myndighet som för registret beslutar om utlämnande av uppgifter. Innan uppgifter lämnas ut ska den som lämnar ut uppgifterna se till att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter som behövs för användningsändamålet lämnas ut till

1) Tullen för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, beskattning och övervakning av beskattningen,

2) polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av gränssäkerheten, övervakning av sjötrafiken, förebyggande av brott, förundersökning, undersökning av oljeutsläpp och räddningsverksamhet,

3) Transport- och kommunikationsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och förvaltningen av trafik- och transportregistret,

4) utsökningsmyndigheterna för skötseln av deras verkställighetsuppgifter,

5) myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen över att livsmedelslagstiftningen följs,

6) Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för bestämmande av påföljder samt för registrering av sådana finska fartyg som har sin hemort i landskapet Åland,

7) Europeiska kommissionen, Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska unionens medlemsstater för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för bestämmande av påföljder,

8) en i 10 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) avsedd fiskeriförsäkringsinrättning för beslutsfattande om betalning av försäkringsstöd,

9) en i 19 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske avsedd närings-, trafik- och miljöcentral för återkrav av försäkringsstöd.

70 §
Delgivning av beslut

Bestämmelser om delgivning av beslut enligt denna lag finns i förvaltningslagen. Beslut som avses i 8 kap. i denna lag och som gäller tilldelande av prickar får delges som vanlig delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen.

71 § (15.1.2021/56)
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om mätning av maskinstyrkan som har fattats av ett klassificeringssällskap eller en verksamhetsutövare som avses i 15 § får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag.

72 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

73 §
Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 7 och 8 kap. ska tillämpas på gärningar som har begåtts och försummelser som har ägt rum efter denna lags ikraftträdande. I det överträdelseregister som avses i 64 § får dock införas domar och beslut som meddelats redan före lagens ikraftträdande.

RP 107/2014, GrUU 28/2014, JsUB 17/2014, RSv 170/2014

Ikraftträdelsestadganden:

6.3.2015/203:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 353/2014, JsUB 30/2014, RSv 301/2014

3.6.2016/421:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 37/2016, JsUB 7/2016, RSv 50/2016

9.12.2016/1049:

Denna lag träder i kraft den 12 december 2016.

RP 103/2016, JsUB 16/2016, RSv 176/2016

6.4.2018/208:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

RP 204/2017, JsUB 3/2018, RSv 17/2018

4.5.2018/356:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/1017:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1017/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

18.1.2019/95:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

15.1.2021/56:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

23.4.2021/354:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

RP 256/2020, JsUB 3/2021, RSv 21/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.