Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

20.11.2009/897

Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna (Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt om närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Rubriken har ändrats genom L 382/2023 som träder i kraft 1.1.2025. Fr.o.m. 1.1.2025 är den nya rubriken Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt om närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (23.3.2023/382)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om närings-, trafik- och miljöcentralerna och om närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret).

1 § har ändrats genom L 382/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

1 § (19.12.2014/1131)
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om närings-, trafik- och miljöcentralerna och om arbets- och näringsbyråerna som lyder under dem. Dessutom föreskrivs i denna lag om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, som sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och serviceuppgifter och andra allmänna administrativa uppgifter. I fråga om övriga myndigheter som sköter uppgifter inom statens region- och lokalförvaltning föreskrivs särskilt.

2 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsidé

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar den regionala utvecklingen genom att i regionerna sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter.

3 § (13.12.2013/933)
Närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområde och uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter inom följande verksamhetsområden de uppgifter som särskilt föreskrivits för dem:

1) främjande av företagsamhet och näringsverksamhet,

2) innovationer och affärsverksamhet under internationalisering,

3 punkten har upphävts genom L 23.3.2023/382, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder: (23.3.2023/382)

3) fungerande arbetsmarknader, tillgången på arbetskraft och sysselsättningen,

4) utbildning, kunnande och kultur,

5) invandring, främjande av integration samt goda befolkningsrelationer, (23.3.2023/382)

5 punkten har ändrats genom L 382/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

5) invandring, integration och goda etniska relationer,

6) gårdsbruket, fiskerinäringen och landsbygdsutvecklingen, systemet för identifiering av djur samt säkerheten hos produktionsförnödenheterna och växthälsan inom jord- och skogsbruket,

7) energi och energiproduktion,

8) trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten, väg- och trafikförhållandena, landsvägshållningen och ordnandet av kollektivtrafiken,

9) miljövård, markanvändning, styrning av byggandet, vård av kulturmiljön, skydd och ett hållbart nyttjande av naturens mångfald samt nyttjande och vård av vattentillgångarna,

10 punkten har upphävts genom L 23.3.2023/382, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder: (23.3.2023/382)

10) lönegarantiärenden,

11) vissa uppgifter för genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program, nationella uppgifter för genomförande av brexitjusteringsreserven och regionutvecklingsuppgifter i anslutning till de sektorer som avses i detta moment. (29.12.2022/1354)

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska dessutom

1) främja sysselsättningen och arbetslivet regionalt, (23.3.2023/382)

1 punkten har ändrats genom L 382/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

1) styra och övervaka de arbets- och näringsbyråer som avses i 3 kap.,

2) bereda en utvärdering av den regionala tillgången till basservice inom trafiken,

3) bevaka allmänt intresse i miljö- och vattenärenden, producera och distribuera miljöinformation och förbättra miljömedvetenheten, förebygga och bekämpa miljöskador och miljöolägenheter, sköta statens vattenrättsliga tillstånd och privaträttsliga avtal och sörja för genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten.

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt.

3 a § (23.3.2023/382)
Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas

1) gemensamma personalförvaltnings- och ekonomiförvaltningsuppgifter och andra motsvarande serviceuppgifter, allmänna förvaltningsuppgifter och uppgifter inom informationsförvaltning samt ger allmänna administrativa anvisningar och styr tillämpningen av dem vid närings-, trafik- och miljöcentralerna,

2) uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) i fråga om utbetalning och återkrav av statsunderstöd som närings-, trafik- och miljöcentralen beviljat direkt med stöd av statsunderstödslagen samt tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen utöver de tillsynsuppgifter enligt den paragrafen som närings-, trafik- och miljöcentralen sköter,

3) uppgifter som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav i fråga om understöd som beviljats med stöd av speciallagstiftning samt uppgifter som gäller statliga ersättningar på det sätt som det föreskrivs om särskilt i fråga om uppgifterna.

Utvecklings- och förvaltningscentret ska dessutom

1) svara för de riksomfattande informationssystemtjänsterna för arbetskraftsservice,

2) följa upp och utvärdera arbetskraftsservicens resultat och hur servicen fungerar samt producera information om den,

3) sköta de nationella tjänster genom vilka invandring av kompetent arbetskraft samt rörlighet inom arbetskraften främjas (tjänster för internationell rekrytering),

4) sköta de uppgifter avseende verkställighet av lönegaranti som föreskrivs i lönegarantilagen (866/1998) och i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

5) sköta de uppgifter som föreskrivs för centret i 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

6) sköta riksomfattande information och rådgivning som hänför sig till offentlig arbetskraftsservice och inledande och utveckling av företagsverksamhet,

7) ge arbetskraftsmyndigheterna stöd när det gäller att utveckla systemet med arbetskraftsservice och ge dem juridisk rådgivning med avseende på verkställigheten av lagen om ordnande arbetskraftsservice (380/2023), lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och lagen om främjande av integration (681/2023), och (14.4.2023/692)

7 punkten har ändrats genom L 692/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

7) ge arbetskraftsmyndigheterna stöd när det gäller att utveckla systemet med arbetskraftsservice och ge dem juridisk rådgivning med avseende på verkställigheten av lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023), lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010), och

8) sköta sådana andra än i 1–7 punkten avsedda uppgifter som föreskrivs särskilt eller åläggs av arbets- och näringsministeriet.

En tjänsteman vid utvecklings- och förvaltningscentret ska för närings-, trafik- och miljöcentralen föredra för avgörande förvaltningsärenden som det föreskrivs närmare om genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 a § har ändrats genom L 382/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

3 a § (19.12.2014/1131)
Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas gemensamma personalförvaltnings- och ekonomiförvaltningsuppgifter och andra motsvarande serviceuppgifter och allmänna förvaltningsuppgifter samt ger allmänna administrativa anvisningar och styr tillämpningen av dem vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna.

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter sådana uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) som gäller utbetalning och återkrav av statsunderstöd som närings-, trafik- och miljöcentralen beviljat direkt med stöd av statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter utöver närings-, trafik- och miljöcentralen även tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret kan dessutom sköta uppgifter som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd som beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna med stöd av speciallagstiftning samt uppgifter som gäller statliga ersättningar på det sätt som särskilt föreskrivs om uppgifterna. (30.12.2015/1626)

En tjänsteman vid utvecklings- och förvaltningscentret ska för närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyrån föredra för avgörande förvaltningsärenden som närmare bestämts genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 b § (30.12.2015/1626)
Undertecknande av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets beslut

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets beslut kan undertecknas maskinellt.

4 §
Organisering av närings-, trafik- och miljöcentralerna och av utvecklings- och förvaltningscentret (19.12.2014/1131)

I fråga om antalet närings-, trafik- och miljöcentraler och deras verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen och om utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhetsställe föreskrivs genom förordning av statsrådet. (19.12.2014/1131)

En närings-, trafik- och miljöcentral är för skötseln av sina uppgifter indelad i ansvarsområden. I fråga om centralernas ansvarsområden föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Skötseln av närings-, trafik- och miljöcentralernas tillsynsuppgifter enligt 3 § 2 mom. 3 punkten och utvecklings- och förvaltningscentrets tillsynsuppgifter enligt 3 a § 2 mom. 3 punkten ska ordnas så att en opartisk behandling av ärendena tryggas. (23.3.2023/382)

3 mom. har ändrats genom L 382/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Skötseln av närings-, trafik- och miljöcentralernas tillsynsuppgifter enligt 3 § 1 mom. 10 punkten och 2 mom. 3 punkten ska ordnas så att en opartisk behandling av ärendena tryggas.

5 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas behörighet samt deras verksamhetsområden och utvidgningen av dessa

En närings-, trafik- och miljöcentral sköter inom sitt verksamhetsområde de uppgifter som föreskrivits för den och utövar den behörighet som tillkommer den, så som om detta bestäms i denna lag eller någon annan lag. En närings-, trafik- och miljöcentral kan dock sköta uppgifter också inom verksamhetsområdet för fler än en central, om en utvidgning av verksamhetsområdet kan effektivisera centralernas verksamhet och användning av statens personalresurser och andra resurser, förbättra tillgången till service, främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna för regionens finsk- och svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995), dess samiska minoritet eller säkerställa tillgången till sådan särskild sakkunskap som behövs för uppgifterna, eller om utvidgningen av verksamhetsområdet är ändamålsenligt av någon annan motsvarande orsak. Bestämmelser om hur ansvarsområden placeras i närings-, trafik- och miljöcentralerna och om hur centralernas verksamhetsområden utvidgas utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 a § (27.6.2014/489)
Förordnande att för en bestämd tid sköta en annan närings-, trafik- och miljöcentrals uppgifter

En tjänsteman vid en närings-, trafik- och miljöcentral kan på begäran av en annan närings-, trafik- och miljöcentral för en bestämd tid om högst tre år, och utan att tjänstemannens tjänsteställe ändras, ställas till förfogande för den central som framställt begäran. Beslut om saken fattas av den utnämnande myndigheten. Om närings-, trafik- och miljöcentralerna inte når samförstånd i saken kan beslutet fattas också av arbets- och näringsministeriet. I beslutet ska det anges i vilken omfattning tjänstemannen står till den andra närings-, trafik- och miljöcentralens förfogande.

Den närings-, trafik- och miljöcentral som tar emot tjänstemannen kan förordna tjänstemannen att i den omfattning som nämns i det beslut som avses i 1 mom. utföra uppgifter som hör till den mottagande närings-, trafik- och miljöcentralen och som motsvarar tjänstemannens tjänst. I fråga om ett ansvarsområde ska förordnandet ges av chefen för ansvarsområdet och i fråga om sådana verksamhetsenheter som inte hör till något ansvarsområde av direktören för centralen.

2 kap

Styrning och ledning av närings-, trafik- och miljöcentralerna

6 § (19.12.2014/1131)
Allmän administrativ styrning

Den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna och av utvecklings- och förvaltningscentret ankommer på arbets- ja näringsministeriet.

7 § (23.1.2015/31)
Strategisk planering och resultatstyrning

För uppnående av de allmänna mål som gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas och regionförvaltningsverkens verksamhet och för beaktande av regionernas synpunkter utarbetas för närings-, trafik- och miljöcentralerna och för regionförvaltningsverken med tanke på den allmänna planeringen, styrningen och ordnandet av verksamheten ett gemensamt strategidokument (strategisk planering). För varje närings-, trafik- och miljöcentral utarbetas dessutom ett resultatavtal (resultatstyrning). Strategidokumentet och resultatavtalen utarbetas för regeringens mandatperiod och deras innehåll ses vid behov över årligen med beaktande av de statsfinansiella ramarna och statsbudgeten.

Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet utarbetar strategidokumentet tillsammans med de ministerier som nämns i 8 § i denna lag och i 10 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) samt i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken och till behövliga delar med landskapsförbunden. Om ministerierna inte uppnår enhällighet angående strategidokumentets innehåll, avgörs ärendet av statsrådet.

Arbets- och näringsministeriet utarbetar resultatavtalen för närings-, trafik- och miljöcentralerna tillsammans med de ministerier som nämns i 8 § och de myndigheter inom centralförvaltningen som avses i den paragrafen samt i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och resultatstyrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet samt om grupper som inrättas för att samordna planeringen och styrningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 a § (19.12.2014/1131)
Styrningen av utvecklings- och förvaltningscentret

Utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet tjänar närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska mål samt de riksomfattande målen för främjande av sysselsättningen. (23.3.2023/382)

1 mom. har ändrats genom L 382/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet tjänar närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas strategiska mål.

Arbets- och näringsministeriet bestämmer de allmänna administrativa resultatmålen för utvecklings- och förvaltningscentret. Inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet, eller en myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inom sina egna ansvarsområden.

Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet styr tillsammans utvecklings- och förvaltningscentrets informationsförvaltningstjänster och bestämmer resultatmålen för dem.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för styrningen av utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 § (23.1.2015/31)
Sektorstyrning av närings- trafik- och miljöcentralerna

Inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet, eller en myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet inom sina egna ansvarsområden (sektorstyrning). Arbets- och näringsministeriet sörjer för sektorstyrningen när det gäller närings-, trafik och miljöcentralens gemensamma funktioner och övriga åtgärder som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom närings-, trafik- och miljöcentralen.

Bestämmelser om förfarandena för sektorstyrning av närings-, trafik- och miljöcentralerna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ledning

En närings-, trafik- och miljöcentral leds av en direktör. Chefen för ett av centralens ansvarsområden är direktör för närings-, trafik- och miljöcentralen vid sidan av sin egen befattning. Centralens direktör svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås. Statsrådet förordnar centralens direktör för viss tid på framställning av arbets- och näringsministeriet.

Ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral leds av chefen för ansvarsområdet. Chefen för ansvarsområdet svarar för att verksamheten inom ansvarsområdet leder till resultat och för att resultatmålen nås.

En närings-, trafik- och miljöcentral har en ledningsgrupp som sörjer för samordningen av centralens funktioner. Centralens direktör är ordförande i ledningsgruppen. En anställd som förordnas av Finlands skogscentral deltar som sakkunnigmedlem i ledningsgruppens arbete när ledningsgruppen behandlar ärenden som gäller skogsbruket. I fråga om ledningsgruppens övriga sammansättning bestäms i centralens arbetsordning. (27.6.2014/489)

9 a § (19.12.2014/1131)
Ledningen av utvecklings- och förvaltningscentret

Utvecklings- och förvaltningscentret leds av utvecklings- och förvaltningscentrets direktör, som ansvarar för att verksamheten leder till resultat.

Utvecklings- och förvaltningscentret har som stöd för ledningen en ledningsgrupp, som bistår vid beslutsfattandet om vittsyftande och principiellt viktiga ärenden vid utvecklings- och förvaltningscentret. I fråga om ledningsgruppens sammansättning bestäms i utvecklings- och förvaltningscentrets arbetsordning.

10 §
Beslutanderätt

Direktören för en närings-, trafik- och miljöcentral avgör ärenden som hör till centralens behörighet, om det inte bestämts eller i arbetsordningen föreskrivits att någon annan tjänsteman vid centralen ska avgöra dem.

Direktören för en närings-, trafik- och miljöcentral har rätt att överta avgörandet av ärenden som gäller centralens gemensamma funktioner samt ärenden som gäller centralens gemensamma programarbete inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Centralens direktör har emellertid inte rätt att överta avgörandet av ärenden som omfattas av ett ansvarsområdes uppgifter och behörighet. (13.8.2021/759)

Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret avgör ärenden som hör till utvecklings- och förvaltningscentrets behörighet, om inte något annat bestäms eller i utvecklings- och förvaltningscentrets arbetsordning föreskrivs om dem. (19.12.2014/1131)

Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret får överta avgörandet av ett ärende som hör till utvecklings- och förvaltningscentrets behörighet. (19.12.2014/1131)

11 § (19.12.2014/1131)
Närings-, trafik- och miljöcentralens samt utvecklings- och förvaltningscentrets arbetsordning

I arbetsordningen för en närings-, trafik- och miljöcentral bestäms om hur centralens förvaltning och funktioner ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Direktören för närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om arbetsordningen.

I arbetsordningen för utvecklings- och förvaltningscentret bestäms om hur centrets funktioner ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utvecklings- och förvaltningscentrets arbetsordning.

Ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral kan vid behov ha en arbetsordning. I arbetsordningen kan det bestämmas närmare om hur funktionerna inom ansvarsområdet ska ordnas och om personalens uppgifter och tjänstgöringsorter. Chefen för ansvarsområdet beslutar om arbetsordningen för ansvarsområdet.

12 §
Tillsättning av tjänster

Chefen för ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns för viss tid. Chefen utnämns av det ministerium som bär huvudansvaret för sektorstyrningen inom ansvarsområdet eller av den myndighet inom centralförvaltningen för vilken styrningen särskilt föreskrivits. Det utnämnande ministeriet eller den utnämnande myndigheten inom centralförvaltningen ska innan beslutet fattas höra andra ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som deltar i sektorstyrningen inom ansvarsområdet samt närings-, trafik- och miljöcentralen. (23.1.2015/31)

Personalen inom ett ansvarsområde vid en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns av chefen för ansvarsområdet.

Närings-, trafik- och miljöcentralens övriga personal utnämns av centralens direktör, om inte något annat bestäms i centralens arbetsordning.

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom närings-, trafik- och miljöcentralerna föreskrivs genom förordning av statsrådet.

12 a § (19.12.2014/1131)
Tillsättning av tjänster vid utvecklings- och förvaltningscentret

Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret utnämns av arbets- och näringsministeriet.

Den övriga personalen vid utvecklings- och förvaltningscentret utnämns av direktören för utvecklings- och förvaltningscentret.

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna vid utvecklings- och förvaltningscentret föreskrivs genom förordning av statsrådet.

3 kap

Arbets- och näringsbyråer

13 §
Arbets- och näringsbyråer

Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltningsmyndigheter som lyder under närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna inrättar och lägger ner arbets- och näringsbyråer och direktörstjänster inom dem och fattar beslut om arbets- och näringsbyråernas verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen.

14 §
Arbets- och näringsbyråernas uppgifter

Arbets- och näringsbyråerna ska

1) arbeta för att trygga tillgången på arbetskraft och förbättra sysselsättningen,

2) verkställa den offentliga arbetskraftsservicen,

3) främja invandrares integration,

4) tillhandahålla rådgivning i fråga om företagstjänster,

5) sköta övriga uppgifter som föreskrivits för byrån eller som närings-, trafik- och miljöcentralen har ålagt dem.

15 § (4.6.2021/489)
Bestämmande av arbets- och näringsbyråernas regionala behörighet

En arbets- och näringsbyrå sköter inom sitt verksamhetsområde de uppgifter som föreskrivits för den. En arbets- och näringsbyrå kan sköta uppgifter också inom verksamhetsområdet för fler än en arbets- och näringsbyrå, om arrangemanget kan effektivisera byråernas verksamhet och resursanvändning, förbättra tillgången till service eller säkerställa tillgången till sådan särskild sakkunskap som behövs för uppgifterna, eller om arrangemanget är ändamålsenligt av någon annan motsvarande orsak.

Bestämmelser om skötseln av en arbets- och näringsbyrås uppgifter inom verksamhetsområdet för fler än en arbets- och näringsbyrå får utfärdas genom förordning av statsrådet, när uppgifterna gäller givande av i 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller i 17 § i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) avsedda arbetskraftspolitiska utlåtanden om förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner. (2.11.2023/998)

Arbetsfördelningen mellan arbets- och näringsbyråerna och ordnandet av den regionala behörigheten i anslutning därtill vid skötseln av andra uppgifter än de som avses i 2 mom. bestäms genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen, om det är fråga om ett arrangemang inom centralens verksamhetsområde. I annat fall bestäms frågan genom beslut av arbets- och näringsministeriet.

16 §
Styrning av arbets- och näringsbyråerna

Arbets- och näringsministeriet fastställer verksamhetsstrategin och resultatmålen och meddelar anvisningar för centralen när den styr arbets- och näringsbyråerna.

17 §
Arbets- och näringsbyråernas ledning och beslutanderätt

En arbets- och näringsbyrå leds av en direktör. Arbets- och näringsbyråns direktör svarar för att verksamheten leder till resultat och för att de resultatmål som närings-, trafik- och miljöcentralen uppställt för byrån nås.

De ärenden som ska avgöras vid en arbets- och näringsbyrå avgörs av byråns direktör eller av någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt lag eller enligt arbetsordningen. I arbetsordningen kan beslutanderätt delegeras till byråns övriga tjänstemän.

Direktören för en arbets- och näringsbyrå får förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som enligt arbetsordningen får avgöras av en tjänsteman vid byrån.

18 §
Arbets- och näringsbyråernas arbetsordning

I arbetsordningen för en arbets- och näringsbyrå bestäms om hur förvaltningen och funktionerna ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden. Arbets- och näringsbyråns direktör beslutar om arbetsordningen.

19 §
Närmare bestämmelser om tillsättning av byråns tjänster

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna vid arbets- och näringsbyråerna och tillsättandet av tjänsterna gäller statstjänstemannalagen (750/1994). I fråga om behörighetsvillkor, tillsättande, beviljande av tjänstledighet och övriga motsvarande frågor föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

4 kap

Särskilda bestämmelser

20 §
Avgörande av ärenden i vissa fall

Om det finns uppenbar risk för att en opartisk behandling av ett förvaltningsärende som hör till en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde och som gäller tillsyn, åläggande av skyldigheter eller beviljande av rättigheter äventyras för att centralen också är eller har varit part i ärendet, ska centralen begära att det ministerium som avses i 8 § utser en annan närings-, trafik- och miljöcentral att behandla och avgöra ärendet, om en opartisk behandling inte går att ordna med enhetsinterna åtgärder. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

21 §
Samarbete med regionförvaltningsverken

I ärenden som gäller statens regionförvaltning ska varje närings-, trafik- och miljöcentral samarbeta med regionförvaltningsverken inom sitt verksamhetsområde.

22 § (13.8.2021/759)
Samarbete med landskapsförbund och kommuner

Närings-, trafik- och miljöcentralen deltar i det regionutvecklingsarbete som avses i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021).

23 §
Serviceenhet för den språkliga minoriteten

En närings-, trafik- och miljöcentral kan för uppgifter inom sitt verksamhetsområde ha en särskild serviceenhet som betjänar regionens finsk- eller svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen, dess samiska minoritet. En serviceenhet kan också inrättas vid utvecklings- och förvaltningscentret samt gemensamt för flera närings-, trafik- och miljöcentraler. (19.12.2014/1131)

I fråga om inrättandet av serviceenheten för den språkliga minoriteten och om dess uppgifter, namn, verksamhetsområde och verksamhetsställe samt om personalens behörighetsvillkor föreskrivs genom förordning av statsrådet.

24 § (23.1.2015/31)
Företrädande av staten

En närings-, trafik- och miljöcentral kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för sektorstyrningen gör det. I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas rätt att föra målsägandens talan på statens vägnar föreskrivs särskilt.

Utvecklings- och förvaltningscentret kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som föreskrivits för centret, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för sektorstyrningen gör det.

Om ett ärende som omfattas av en närings-, trafik- och miljöcentrals behörighet har avsevärda konsekvenser för två eller flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde, ska det ministerium som svarar för sektorstyrningen besluta vilken närings-, trafik- och miljöcentral som ska vara statens representant i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

4 mom. har upphävts genom L 23.3.2023/382, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder: (23.3.2023/382)

Arbets- och näringsbyråerna kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till byråns verksamhetsområde, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för sektorstyrningen eller en företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralen gör det.

25 § (23.3.2023/382)
Avgiftsbelagda prestationer

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralens samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

I fråga om avgifterna för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets prestationer föreskrivs genom förordning av statsrådet.

25 § har ändrats genom L 382/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

25 § (19.12.2014/1131)
Avgiftsbelagda prestationer

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralens, utvecklings- och förvaltningscentrets samt arbets- och näringsbyråns avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

I fråga om avgifterna för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets prestationer föreskrivs genom förordning av statsrådet.

26 § (23.3.2023/382)
Ändringssökande

På sökande av ändring i ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral eller av utvecklings- och förvaltningscentret tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

26 § har ändrats genom L 382/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

26 § (7.8.2015/1017)
Ändringssökande

I ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, av utvecklings- och förvaltningscentret och av en arbets- och näringsbyrå får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

27 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009, FvUB 13/2009, RSv 150/2009

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1655:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 146/2009, FvUB 22/2009, RSv 248/2009

13.12.2013/933:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 114/2013, FvUB 16/2013, RSv 155/2013

27.6.2014/489:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 43/2014, FvUB 12/2014, RSv 51/2014

19.12.2014/1131:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

De tjänstemän vid en närings-, trafik- och miljöcentral vars uppgiftsbeskrivning omfattar föredragande av beslut som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd när utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inleds, kan som tjänstemän vid närings-, trafik- och miljöcentralen fram till den 31 mars 2016 fortsätta att föredra dessa beslut för utvecklings- och förvaltningscentret för avgörande utan särskilt beslut eller förordnande.

De tjänstemän vars uppgiftsbeskrivning vid utvecklings- och förvaltningscentret omfattar föredragande av beslut som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd när utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inleds, kan som tjänstemän vid utvecklings- och förvaltningscentret fram till den 31 mars 2016 fortsätta att föredra dessa beslut för närings-, trafik- och miljöcentralen för avgörande utan särskilt beslut eller förordnande.

RP 197/2014, FvUB 30/2014, RSv 190/2014

23.1.2015/31:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Det första gemensamma strategidokumentet enligt 7 § som utarbetas efter att denna lag trädde i kraft ska vara klart senast den 1 november 2015. De första resultatavtalen enligt 7 § träder i kraft vid ingången av 2016. Före dessa tidpunkter ska 7 och 8 § tillämpas på strategisk planering och styrning i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 209/2014, FvUB 33/2014, RSv 214/2014

7.8.2015/1017:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

30.12.2015/1626:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 90/2015, FvUB 13/2015, RSv 63/2015

4.6.2021/489:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser om den behöriga arbets- och näringsbyrå som ska sköta de ärenden som gäller sådana arbetskraftspolitiska utlåtanden som är anhängiga vid byråerna vid ikraftträdandet av den förordning som avses i 15 § 2 mom. samt vidta åtgärder till följd av ändringssökande som gäller dessa utlåtanden.

RP 65/2021, AjUB 4/2021, RSv 65/2021

13.8.2021/759:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 47/2021, EkUU 16/2021, JsUU 8/2021, FvUB 9/2021, RSv 105/2021

29.12.2022/1354:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 134/2022, EkUB 28/2022, RSv 205/2022

23.3.2023/382:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 382/2023 träder i kraft 1.1.2025 enligt L 383/2023.

RP 207/2022, AjUB 26/2022, RSv 332/2022

14.4.2023/692:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 208/2022, FvUB 45/2022, RSv 335/2022

2.11.2023/998:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2023.

RP 11/2023, AjUB 1/2023, RSv 11/2023

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.