Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

31.10.2008/669

Lag om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är ett centralt ämbetsverk under social- och hälsovårdsministeriet som genom styrning och tillsyn ska främja tillgodoseendet av rättsskyddet och tjänsternas kvalitet inom social- och hälsovården samt hanteringen av hälsorisker i livsmiljön och hos befolkningen.

2 § (17.12.2010/1263)
Uppgifter

Verket ska sköta följande:

1) den tillståndsförvaltning, styrning och tillsyn som hör till verkets uppgifter enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015), lagen om välfärdsområden (611/2021), lagen om ordnade av social- och hälsovård (612/2021), lagen om företagshälsovård (1383/2001), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), mentalvårdslagen (1116/1990), lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987), lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023), lagen om elektroniska recept (61/2007), socialvårdslagen (1301/2014), lagen om privat socialservice (922/2011), lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), hälsoskyddslagen (763/1994), alkohollagen (1102/2017), tobakslagen (549/2016) och lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015), (14.4.2023/712)

1 punkten har ändrats genom L 712/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

1) den tillståndsförvaltning, styrning och tillsyn som hör till verkets uppgifter enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015), lagen om välfärdsområden (611/2021), lagen om ordnade av social- och hälsovård (612/2021), lagen om företagshälsovård (1383/2001), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), mentalvårdslagen (1116/1990), lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987), lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021), lagen om elektroniska recept (61/2007), socialvårdslagen (1301/2014), lagen om privat socialservice (922/2011), lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), hälsoskyddslagen (763/1994), alkohollagen (1102/2017), tobakslagen (549/2016) och lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015), (8.7.2022/593)

2) de uppgifter som ankommer på verket enligt bestämmelser i lagstiftningen om abort, sterilisering, assisterad befruktning och adoption, samt

3) uppgifter som ankommer på verket enligt någon annan lag än de lagar som nämns i 1 punkten.

(30.12.2019/1481)

Verket ska dessutom sköta de uppgifter som med stöd av den ovan avsedda lagstiftningen hör till dess ansvarsområde och som social- och hälsovårdsministeriet ålägger verket.

Verket får väcka sådan grupptalan som avses i lagen om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande (1101/2022). (20.12.2022/1111)

3 § (11.12.2009/1068)
Nämnder

Vid verket finns en nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och en nämnd för abort- och steriliseringsärenden. Bestämmelser om tillsättandet av nämnderna, nämndernas sammansättning och uppgifter samt ordnandet av verksamheten i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet. (26.6.2015/818)

I adoptionslagen (22/2012) föreskrivs om den adoptionsnämnd som finns vid verket.

4 §
Ledning och beslutanderätt

Verket leds av en överdirektör. Överdirektören avgör de ärenden som ankommer på verket, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att en nämnd eller en annan tjänsteman vid verket ska avgöra dem. Överdirektören fastställer verkets arbetsordning.

5 §
Sakkunniga

Verket kan inom ramen för sin budget anlita sakkunniga och ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och privatpersoner om utförande av enskilda sakkunniguppdrag som hör till dess ansvarsområde. Närmare bestämmelser om permanenta sakkunniga utfärdas genom förordning av statsrådet.

Verket kan utan hinder av bestämmelserna om sekretess bevilja de i 1 mom. avsedda myndigheterna, sammanslutningarna och personerna tillstånd att få upplysningar som är nödvändiga för att de uppgifter som avses i bestämmelsen ska kunna utföras.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på de sakkunniga vid verket.

6 § (4.5.2018/292)
Utlämnande av uppgifter

Statliga myndigheter och välfärdsområdesmyndigheter samt andra offentligrättsliga sammanslutningar, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, patientskadenämnden, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, sammanslutningar eller inrättningar som bedriver service- eller sjukvårdsverksamhet, producenter av privat socialservice och apoteken är skyldiga att på begäran avgiftsfritt och oberoende av sekretessbestämmelserna ge verket de upplysningar och utredningar som är nödvändiga för att utföra de uppgifter som avses i 2 §. (8.7.2022/593)

De i 1 mom. avsedda myndigheterna, anstalterna, sammanslutningarna och inrättningarna samt apoteken har trots sekretessbestämmelserna rätt att även utan begäran från verket underrätta detta om en sådan omständighet som kan äventyra klient- eller patientsäkerheten eller sundheten eller säkerheten i livsmiljön eller hos befolkningen eller som kan inverka på bedömningen av tillförlitligheten hos en verksamhetsutövare som står under tillsyn.

Trots sekretessbestämmelserna har verket och regionförvaltningsverken rätt att till varandra lämna ut upplysningar och utredningar som behövs för de uppgifter som avses i 2 §.

Verket har trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för skötseln av informationssäkerhetsrelaterade uppgifter.

De upplysningar och utredningar som avses i 3 mom. kan också lämnas ut via en teknisk anslutning. Innan anslutningen öppnas ska det säkerställas att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

7 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om ledande tjänstemän, behörighetsvillkor och nya anställningsförhållanden vid verket utfärdas genom förordning av statsrådet.

I verkets arbetsordning bestäms om verkets organisation, interna arbetsfördelning, behandling och avgörande av ärenden samt om hur verksamheten i övrigt ska ordnas.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. När det gäller de styrnings- och tillsynsuppgifter enligt socialvårdslagen, lagen om tillsyn över privat socialservice och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, vilka avses i 2 § 1 mom. 1 punkten, träder lagen dock i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992) och lagen av den 8 december 1994 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (1146/1994) jämte ändringar.

9 §
Övergångsbestämmelser

En hänvisning till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Rättsskyddscentralen för hälsovården i någon annan lag eller förordning eller i beslut av statsrådet eller ett ministerium avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

När denna lag träder i kraft övergår ärenden som är anhängiga vid Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Rättsskyddscentralen för hälsovården samt ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården inrättas den 1 januari 2009 en tjänst som överdirektör. Efter inrättandet omfattas tjänsten av statstjänstemannalagen (750/1994). Tjänsten kan tillsättas innan denna lag har trätt i kraft. När denna lag träder i kraft indras de i statsbudgeten specificerade tjänsterna som överdirektör vid Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och vid Rättsskyddscentralen för hälsovården. Det krävs inte någon särskild grund eller tjänstemännens samtycke för indragningen. När tjänsterna dras in avslutas tjänsteförhållandena utan uppsägning.

Innan lagen träder i kraft kan social- och hälsovårdsministeriet inrätta ledande tjänster direkt under överdirektören och utnämna tjänstemännen när tjänsterna första gången tillsätts.

Personal i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande vid Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och Rättsskyddscentralen för hälsovården samt motsvarande tjänster och uppgifter överförs vid ikraftträdandet av denna lag till verket. De visstidsanställda överförs för den tid visstidsanställningen gäller. För överföring av tjänster eller uppgifter inom pendlingsregionen behövs inte tjänstemännens eller arbetstagarnas samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsförhållande och sin lön i euro. Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 131/2008, ShUB 14/2008, RSv 98/2008

Ikraftträdelsestadganden:

24.7.2009/594:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 74/2009, ShUB 21/2009, RSv 96/2009

11.12.2009/1068:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 151/2009, ShUB 38/2009, RSv 171/2009

22.12.2009/1569:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

17.12.2010/1263:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2010, EkUB 26/2010, RSv 199/2010

30.12.2010/1332:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010, ShUB 40/2010, RSv 244/2010

22.7.2011/927:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 302/2010, ShUB 56/2010, RSv 342/2010

20.1.2012/25:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2011, LaUB 9/2011, RSv 84/2011

26.6.2015/818:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

RP 354/2014, ShUB 52/2014, RSv 372/2014

11.12.2015/1448:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

RP 48/2015, FsUB 1/2015, RSv 38/2015

11.12.2015/1449:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 29 februari 2016.

RP 48/2015, FsUB 1/2015, RSv 38/2015

30.12.2015/1637:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

RP 49/2015, ShUB 10/2015, RSv 107/2015

30.12.2015/1638:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 29 februari 2016.

RP 49/2015, ShUB 10/2015, RSv 107/2015

29.6.2016/551:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

RP 15/2016, ShUB 7/2016, RSv 83/2016

21.12.2016/1233:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 13/2016, ShUB 24/2016, RSv 168/2016

28.12.2017/1118:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017, ShUB 24/2017, StoUB 1/2017, RSv 186/2017

4.5.2018/292:

Denna lag träder i kraft den 9 maj 2018.

RP 192/2017, KoUB 6/2018, RSv 25/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 (32016L1148); EUT L 194/1, 19.7.2016 s. 1

30.12.2019/1481:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 81/2019, ShUB 13/2019, RSv 40/2019

27.8.2021/790:

Denna lag träder i kraft 1 november den 2021.

RP 212/2020, ShUB 11/2021, RSv 71/2021

8.7.2022/593:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

20.12.2022/1111:

Denna lag träder i kraft den 25 juni 2023.

RP 111/2022, LaUB 20/2022, RSv 204/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 (32020L1828); EUT L 409, 4.12.2020, s.1

14.4.2023/712:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 246/2022, ShUB 48/2022, RSv 300/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.