Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

3.3.2003/210

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 57 b § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987), sådan den lyder i lag 80/2003:

1 §

Priserna på utbytbara läkemedelspreparat som finns upptagna i den förteckning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ledigförklaras som avses i 57 c § 1 mom. i läkemedelslagen ska minst 21 dagar före den första dagen i varje kvartal meddelas Folkpensionsanstalten samt Suomen Apteekkariliitto–Finlands apotekareförbund ry och Universitetsapoteket, vilka uppdaterar prisuppgifterna om läkemedlen. Apoteken är skyldiga att byta ut ett läkemedelspreparat som en läkare har föreskrivit enbart mot ett sådant läkemedelspreparat i Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets förteckning vars pris har meddelats inom utsatt tid och som är billigast eller vars prisskillnad i förhållande till det billigaste preparatet överstämmer med 57 b 1 mom. i läkemedelslagen. (23.12.2009/1355)

Om priset på ett läkemedelspreparat meddelas eller ett meddelat pris sänks under kvartalet eller apoteket ger rabatt på det i 4 § i statsrådets förordning om läkemedelstaxa (713/2013) angivna detaljförsäljningspriset på ett egenvårdsläkemedel, kan apoteket expediera ett sådant läkemedelspreparat under förutsättning att läkemedelspreparatet hade varit utbytbart till det nya eller det sänkta priset om detta pris hade meddelats inom utsatt tid. (24.3.2022/194)

2 § (16.2.2009/88)

Folkpensionsanstalten ska publicera en förteckning över de utbytbara läkemedelspreparat som har meddelats anstalten och över priserna på dem senast sju dagar före den första dagen i varje kvartal. Förteckningen kan också publiceras enbart i elektronisk form på Internet.

2 a § (16.2.2009/88)

2 a § har upphävts genom F 16.2.2009/88.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Den förteckning som avses i 2 § behöver dock inte publiceras före den 1 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

8.11.2005/881:

Denna förordning träder i kraft den 18 november 2005 och är i kraft till den 2 januari 2006.

23.1.2006/86:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

16.2.2009/88:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.12.2009/1355:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

24.3.2022/194:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

Fotnoten (194/2022) har tillfogats som rättelse.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.