Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

24.7.1981/555

Marktäktslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tagande av sten, grus, sand, lera och mull för bortforsling eller för lagring eller förädling på platsen, om inte annat följer av 2 §.

Vid tagande av substanser ska utöver denna lag iakttas vad som föreskrivs någon annanstans i lag. När tillståndsärenden avgörs och andra myndighetsbeslut fattas ska dessutom naturvårdslagen (9/2023) iakttas. (5.1.2023/16)

1 a § (23.5.1997/463)
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att täktverksamhet ordnas på ett sätt som stöder en hållbar utveckling av miljön.

2 § (22.12.2009/1577)
Undantag beträffande tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte

1) täktverksamhet som baserar sig på gruvlagen (503/1965),

2) tagande och nyttjande av substanser som lösgjorts i samband med byggande, då åtgärden grundar sig på ett tillstånd av en myndighet eller en plan som godkänts av en myndighet,

3) sådant tagande av substanser på vattenområde för vilket det enligt vattenlagen (264/1961) krävs tillstånd av regionförvaltningsverket.

GruvL 503/1965 har upphävts genom GruvL 621/2011. VattenL 264/1961 har upphävts genom VattenL 587/2011.

3 § (23.5.1997/463)
Begränsning av täktverksamhet

I denna lag avsedda substanser får inte tas så att

1) en vacker landskapsbild därigenom fördärvas,

2) betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella naturförekomster förstörs,

3) naturförhållandena genomgår betydande eller omfattande skadliga förändringar, eller

4) kvaliteten på vattnet eller vattenavgivningskapaciteten i ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde äventyras, om ett tillstånd enligt vattenlagen inte föreligger.

På ett område för vilket en detaljplan eller generalplan med rättsverkningar gäller skall utöver vad som bestäms i 1 mom. ses till att täktverksamheten inte försvårar att området används för det ändamål för vilket det har reserverats i planen och att den inte fördärvar stads- eller landskapsbilden. (5.2.1999/134)

Marksubstanser får inte utan särskilda skäl tas i en strandzon vid hav eller annat vatten, om området inte i en detaljplan eller en generalplan med rättsverkningar har anvisats för detta ändamål. (26.5.2000/495)

Täkt skall förläggas och täktverksamhet ordnas så att dess skadliga inverkan på naturen och landskapsbilden blir så ringa som möjligt, marksubstansförekomsten utnyttjas på ett skonsamt och ekonomiskt sätt och verksamheten inte för bosättningen eller miljön medför fara eller sådan olägenhet som till skäliga kostnader kan undvikas.

4 § (21.4.2023/764)
Tillståndstvång

För en i denna lag avsedd täktverksamhet krävs tillstånd. Närmare bestämmelser om hur ansökan om marktäktstillstånd ska göras och vilka uppgifter som ska ingå i ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Tillstånd behövs inte för sådan grävning eller brytning som förbereder för byggande och som hänför sig till genomförandet av en lagakraftvunnen detaljplan. Täkten ska dessutom uppfylla de krav som anges i 3 § 1 mom.

Tillstånd behövs inte, om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen ska hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Täktplatserna ska även då placeras och täkten ske i enlighet med 3 § 4 mom. Täkten ska dessutom uppfylla de krav som anges i 3 § 1 och 2 mom., om det är fråga om täkt i ett sådant samfällt område som avses i 2 § 2 punkten i fastighetsbildningslagen (554/1995).

4 § har ändrats genom L 764/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

4 §
Tillståndstvång

För en i denna lag avsedd täktverksamhet krävs tillstånd. Närmare bestämmelser om hur ansökan om marktäktstillstånd skall göras och vilka uppgifter som skall ingå i ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.6.2005/468)

Tillstånd behövs inte, om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen skall hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. (23.5.1997/463)

Täktplatserna skall placeras och täkten ske så som bestäms i 3 § 4 mom. Täkten skall dessutom uppfylla kraven enligt 3 § 1 och 2 mom., om det är fråga om täkt i ett sådant samfällt område som avses i 2 § 2 punkten fastighetsbildningslagen (554/1995). (26.5.2000/495)

4 a § (10.4.2015/424)
Gemensam behandling av ansökningar om marktäktstillstånd och miljötillståndsansökningar

När en ansökan om tillstånd till täktverksamhet och en ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) gäller samma projekt ska tillståndsansökningarna behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut, om detta inte av särskilda skäl ska anses vara onödigt. Det räcker med en ansökan för ett gemensamt tillstånd.

Om det vid behandlingen av ett tillståndsärende framgår att det för projektet behövs tillstånd också enligt miljöskyddslagen, ska sökanden inom en av tillståndsmyndigheten utsatt skälig tid lämna in en miljötillståndsansökan. I annat fall kan den tillståndsansökan som är anhängig lämnas utan prövning.

Ärenden enligt 1 mom. ska behandlas med iakttagande av 42–45, 84–86 och 96 § i miljöskyddslagen. Dessutom ska utlåtande begäras i enlighet med 7 § 2 mom. i denna lag.

4 b § (10.4.2015/424)
Styrning och tillsyn över täktverksamhet

Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklandet av verksamhet enligt denna lag ankommer på miljöministeriet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen styr och övervakar verksamheten enligt denna lag på sitt område samt verksamhet med ett gemensamt tillstånd enligt 4 a § i de fall då behandlingen av det tillståndsärende som gäller verksamheten omfattas av den statliga miljötillståndsmyndighetens behörighet. (19.12.2017/977)

Kommunen ska styra och övervaka täktverksamheten i kommunen. Bestämmelser om den kommunala tillsynsmyndigheten finns i 14 §.

4 c § (19.6.2019/769)
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden

Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) tillämpas på behandlingen av en ansökan som gäller täktverksamhet, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 13 § 1 mom. i denna lag och 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för 19 § 1 och 2 mom. i denna lag.

5 § (5.5.2017/258)
Täktplan

Då tillstånd söks ska över täktverksamheten och vården av miljön samt, om möjligt, områdets senare användning framläggas en täktplan. Detta är dock inte av nöden om projektets omfattning och verkningar är ringa. Närmare bestämmelser om täktplanens innehåll och struktur utfärdas genom förordning av statsrådet.

Då planen uppgörs ska rådande naturförhållanden, mängden och arten av substanser samt projektets inverkan på miljön och naturförhållandena utredas i behövlig omfattning.

Till en tillståndsansökan som gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag ska det inte krävas en ny utredning om samma sak.

5 a § (23.5.2008/347)
Plan för hantering av utvinningsavfall

Den som ansöker om tillstånd ska som en del av täktplanen utarbeta en plan för hantering av utvinningsavfall, om det vid tagandet av substanser eller vid lagringen eller förädlingen av dem uppkommer sådant utvinningsavfall som avses i 112 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen. Om en täktplan inte behövs enligt 5 § 1 mom. i denna lag, ska den som ansöker om tillstånd lägga fram en i 114 § i miljöskyddslagen avsedd plan för hantering av utvinningsavfall. (10.4.2015/424)

Planen för hantering av utvinningsavfall ska utarbetas så att uppkomsten av utvinningsavfall förebyggs och dess skadlighet minskas samt återvinning och säker behandling av avfallet främjas. I planen för hantering av utvinningsavfall ska det redogöras för områdets miljö, utvinningsavfallet, platsen för återvinning och behandling av utvinningsavfallet, miljöpåverkan, åtgärder för att förebygga förorening av miljön, kontroll av verksamheten och åtgärder när verksamheten läggs ned. Närmare bestämmelser om planens mål och innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas dock inte om täktverksamheten kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

6 § (5.5.2017/258)
Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd till täktverksamhet ska beviljas, om en sakenlig täktplan har framlagts och täktverksamheten eller regleringen av den inte står i strid med de i 3 § angivna begränsningarna. Då frågan prövas ska även verkningarna av tillståndsbestämmelserna beaktas.

På ett område med gällande åtgärdsbegränsning för uppgörande eller ändring av generalplan eller detaljplan kan tillstånd beviljas, om täktverksamheten inte medför betydande olägenheter för uppgörande eller ändring av planen, inte fördärvar stads- eller landskapsbilden och inte heller i övrigt står i strid med begränsningarna enligt 3 §.

Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projektet, ska av beslutet framgå hur miljökonsekvensbedömningen enligt den lagen har beaktats. Närmare bestämmelser om beaktande av miljökonsekvensbedömningen finns i 4 kap. i den lagen.

7 § (23.5.1997/463)
Tillståndsmyndighet och utlåtanden

Tillståndsärenden som gäller täktverksamhet ska avgöras av den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986). I fråga om delegering av den kommunala miljövårdsmyndighetens beslutanderätt föreskrivs i 7 § i den lagen. De tillståndsärenden som avses i 4 a § i denna lag ska avgöras av den behöriga tillståndsmyndigheten enligt 34–37 § i miljöskyddslagen. (10.4.2015/424)

Innan tillstånd beviljas ska tillståndsmyndigheten begära utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen, när

1) området är av riksomfattande eller annars av väsentlig betydelse med hänsyn till naturskyddet,

2) området är av betydelse med hänsyn till vattenvården, eller

3) täktverksamheten omedelbart påverkar ett område inom en annan kommun.

(22.12.2009/1577)

Om andra utlåtanden stadgas genom förordning.

8 §
Kommuns och statens inlösningsskyldighet

Har tillstånd till täktverksamhet genom ett laga kraft vunnet beslut förvägrats och kan markägaren inte använda sin mark för jord- och skogsbruk, byggande eller motsvarande ändamål som medför skälig nytta, är kommunen eller, såvida området med hänsyn till naturskyddet är av riksomfattande betydelse, staten skyldig att då ägaren så kräver inlösa området.

Vid inlösning iakttages lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77). Beträffande förfarandet gäller i tillämpliga delar vad i nämnda lags 97 § är stadgat.

9 §
Substanstagarens ersättningsskyldighet

Om täktverksamhet sänker värdet för en bredvid eller i närheten belägen fastighet eller medför annan sådan skada eller olägenhet för utnyttjandet av fastigheten som inte kan anses vara ringa, har fastighetens ägare eller innehavare rätt att av substanstagaren få full ersättning för den olägenhet som täktverksamheten orsakar ägaren eller innehavaren. Ersättning ska yrkas inom fem år räknat från det skadan eller olägenheten uppkommit. Nås inte överenskommelse om ersättningen, avgörs frågan om rätt till ersättning och bestäms ersättningen med iakttagande av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter vid en förrättning som ansöks hos Lantmäteriverket. (13.12.2013/916)

Vad i 1 mom. är stadgat gäller även ersättning för sådan skada och olägenhet som föranleds av att substans tages utan tillstånd eller i övrigt i strid med stadgandena i denna lag.

10 § (26.5.2000/495)
Tillstånds giltighetstid

Tillstånd till täktverksamhet beviljas för bestämd tid, dock för högst tio år i sänder.

Av särskilda skäl kan tillstånd beviljas för en längre tid, dock för högst femton år, och i fråga om brytning av berg för högst 20 år, om detta anses lämpligt med beaktande av projektets omfattning, den framlagda planens art och andra faktorer som skall beaktas vid täktverksamhet. Som särskilt skäl kan även betraktas att täktverksamhet sker i ett område som har reserverats för marktäkt i en i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedd gällande landskapsplan eller generalplan med rättsverkningar. (23.6.2005/468)

Om tillstånd har beviljats för en kortare tid än tio år och om en del av de marksubstanser som det beviljade tillståndet avser ännu inte har tagits när tillståndstiden går ut, kan tillståndstiden förlängas så att den totala tiden blir högst tio år. När tiden förlängs kan tillståndsbestämmelserna ändras eller nya tillståndsbestämmelser meddelas. Tillståndet får dock inte förlängas, om en i markanvändnings- och bygglagen avsedd detaljplan eller generalplan med rättsverkningar eller en åtgärdsbegränsning enligt 38 eller 53 § i samma lag är i kraft på området i fråga. Tillståndstiden kan förlängas utan utlåtanden enligt 7 § och marktäktsförordningen.

För giltigheten av ett gemensamt tillstånd enligt 4 a § gäller vad denna paragraf föreskriver om tillstånds giltighet. (10.4.2015/424)

MarktäktsF 91/1982 har upphävts genom SRf 926/2005, se SRf om marktäkt 926/2005 4 §.

11 §
Tillståndsbestämmelser

I tillstånd till täktverksamhet skall ingå bestämmelser om vad sökanden skall iakttaga för undvikande eller begränsande av de olägenheter som projektet medför, såvida dessa omständigheter inte framgår av täktplanen. (9.12.1983/928)

Tillståndsbestämmelser skall utfärdas:

1) om avgränsning av täktområdet, djupet och formen hos grävningar och skärningar samt täktverksamhetens utvidgningsriktningar;

2) om skyddande och uppsnyggande av området under den tid täktverksamheten pågår och därefter; samt

3) om bevarande och förnyande av trädbestånd och annan växtlighet samt nyplanteringar under den tid täktverksamheten pågår och därefter.

Tillståndsbestämmelser kan dessutom utfärdas

1) om anordningar som ansluter sig till täktverksamheten samt om reglering av trafik särskilt för skyddande av grundvattnet;

2) om den tid inom vilken med stöd av denna paragraf föreskrivna åtgärder skall vidtagas; samt

3) om andra åtgärder som behövs för undvikande eller begränsande av de olägenheter som projektet medför.

(9.12.1983/928)

Bestämmelserna får inte åsamka den som får tillstånd sådan skada eller olägenhet som med hänsyn till projektets omfattning och den nytta han erhåller kan anses oskälig.

Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslut och tidsfristen för de åtgärder som tillståndet förutsätter utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.6.2005/468)

12 § (23.5.1997/463)
Ställande av säkerhet

Tillståndsmyndigheten kan bestämma att sökanden innan substanser tas skall ställa godtagbar säkerhet för att åtgärder som föreskrivits med stöd av 11 § vidtas.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov godkänna en ändring i den säkerhet som ställts. Tillståndsmyndigheten kan även av särskilda skäl bestämma att ytterligare säkerhet skall ställas, om säkerheten inte kan anses vara tillräcklig för att de åtgärder som avses i 1 mom. skall kunna vidtas.

Närmare bestämmelser om säkerhetens giltighet utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.6.2005/468)

13 § (5.5.2017/258)
Delgivning av och information om tillståndsansökan (19.12.2019/1407)

Den behöriga tillståndsmyndigheten ska delge ansökan om marktäktstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar. De uppgifter om verksamhetsutövarens namn och om platsen där täktområdet är beläget och de fastighetsuppgifter som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när beslutet har vunnit laga kraft. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). Dessutom ska kommunen ge dem som äger eller besitter de fastigheter och andra områden som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är beläget tillfälle att bli hörda, utom när detta är uppenbart onödigt. Kostnaderna för delgivning av och information om tillståndsansökan ska betalas av den som ansöker om tillstånd. (19.12.2019/1407)

Den som ansöker om tillstånd kan till sin ansökan foga en utredning om att grannarna eller en del av grannarna är medvetna om handlingar och uppgifter med relevans för projektet och en redogörelse för deras eventuella ställningstaganden till projektet. Om sökanden inte har lämnat in en adekvat utredning om att grannarna har hörts, ska kommunen höra grannarna. Närmare bestämmelser om hörande utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ansökan gäller ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska närings-, trafik- och miljöcentralen ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder kan framföra sin åsikt om ansökan. (19.12.2019/1407)

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända tillståndsansökan samt översättningar av de väsentliga delarna av ansökan till Finlands miljöcentral för sändande till en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. (11.11.2022/916)

13 a § (23.5.1997/463)
Befriande från tillståndsförpliktelser

Om på tillstånd grundad rätt till täktverksamhet överförs på någon annan, skall överföringen omedelbart meddelas tillståndsmyndigheten. Den tidigare tillståndshavaren svarar likväl för alla förpliktelser som är förenade med tillståndet, tills någon annan på ansökan har godkänts i hans ställe. Tillståndsmyndigheten kan bestämma att den nya tillståndshavaren innan substanser tas skall ställa en i 12 § avsedd säkerhet. På ett sådant beslut tillämpas inte vad som i 13 § stadgas om hörande och vad som i 7 § och i marktäktsförordningen stadgas om inhämtande av utlåtanden.

14 § (23.5.1997/463)
Tillsynsmyndighet och förvaltningstvångsärenden (10.4.2015/424)

Iakttagandet av denna lag övervakas av den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning, nedan tillsynsmyndigheten. Bestämmelser om delegering av tillsynsmyndighetens beslutanderätt finns i 7 § i den lagen. För att sköta sin tillsynsuppgift enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att utföra inspektioner, göra mätningar och ta prover på täktplatsen. Inspektionerna kan gälla omständigheter som avses i 3 § i denna lag, faktorer som enligt tillståndsbeslutet ska iakttas i täktverksamheten och andra motsvarande omständigheter som gäller täktverksamhetens art och konsekvenser. Bestämmelser om inspektionsförfarandet finns i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) och närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet. (10.4.2015/424)

Om substanser tas i strid med denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av den, eller försummas på något annat sätt fullgörandet av i dem avsedda skyldigheter, skall tillsynsmyndigheten förplikta personen i fråga att följa stadgandena, att avlägsna eller ändra verkningarna av utfört arbete eller att återställa tidigare rådande förhållanden och att fullgöra sin skyldighet vid vite eller vid äventyr av att det försummade utförs på den försumliges bekostnad. Om felet är ringa, kan tillsynsmyndigheten avstå från åtgärder.

Åtgärder i samband med tvångsutförande får vidtas, även om den som brutit mot stadgandena eller bestämmelserna eller försummat sina skyldigheter inte äger eller besitter täktområdet.

På förvaltningstvångsärenden som gäller verksamhet enligt ett i 4 a § avsett gemensamt tillstånd tillämpas bestämmelserna i 175 § i miljöskyddslagen om åtgärder vid överträdelser eller försummelser. Om ärendet endast gäller fullgörandet av en skyldighet som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, ska dock denna lag tillämpas på ärendet. Vid behandlingen av ett ärende som avses i denna paragraf iakttas i övrigt viteslagen (1113/1990). (10.4.2015/424)

De rättigheter och skyldigheter som tillsynsmyndigheten har enligt 1 och 2 mom. gäller närings-, trafik- och miljöcentralen när den övervakar verksamhet med ett gemensamt tillstånd enligt 4 a § i kommunen. (19.12.2017/977)

15 § (23.5.1997/463)
Avbrytande av täktverksamhet

Om substanser tas i strid med stadgandena i denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av den eller försummas iakttagandet av dessa, kan tillsynsmyndigheten eller en tjänsteinnehavare som den förordnar avbryta tagandet på ett sätt som befinns lämpligt.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan också på de grunder som nämns i 1 mom. avbryta tagandet, om tagandet sker i ett område som är av riksomfattande eller annars av väsentlig betydelse med hänsyn till naturskyddet eller i ett område som är av betydelse med hänsyn till skyddet av ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde. (22.12.2009/1577)

Polismyndigheten är skyldig att ge handräckning i de fall som avses i denna paragraf.

16 §
Ändring av tillståndsbestämmelser, avvikelser från tillståndsbeslut och återtagande av tillstånd (23.6.2005/468)

Tillståndsmyndighet kan ändra tillståndsbestämmelser som den utfärdat med stöd av denna lag eller återtaga tillstånd då:

1) tillståndsbestämmelserna fortgående eller eljest på grovt sätt har överträtts;

2) täktverksamheten på ett sätt som inte kunnat förutses inverkat skadligt på miljön, bosättningen eller naturförhållandena; eller

3) falska eller oriktiga uppgifter eller utredningar lämnats i ansökan om tillstånd.

Tillståndsmyndigheten kan under tillståndets giltighetstid genom beslut samtycka till smärre avvikelser från den täktplan som godkänts i tillståndsbeslutet eller från tillståndsbestämmelserna. En förutsättning för samtycket är att avvikelsen och dess art med hänsyn till bestämmelserna och föreskrifterna om tillståndsprövning inte innebär en betydande ändring av tillståndet eller påverkar en parts ställning eller naturförhållandena. (23.6.2005/468)

En i 2 mom. avsedd ändring ska antecknas i tillståndshandlingarna och meddelas närings-, trafik- och miljöcentralen. (22.12.2009/1577)

16 a § (23.5.1997/463)
Tillståndshavarens konkurs

Om en tillståndshavare har försatts i konkurs och tillståndet inte inom sex månader från konkursens början har överförts på någon annan enligt 13 a § eller konkursboet inte meddelat att det fortsätter den verksamhet som tillståndet avser, förfaller den på tillståndet grundade rätten att ta substanser och de förpliktelser som är förenade med tillståndet skall fullgöras för den substansmängd som redan har tagits.

Om konkursboet fortsätter täktverksamheten, skall detta meddelas tillståndsmyndigheten med iakttagande i tillämpliga delar av 13 a §.

16 b § (23.5.2008/347)
Ändringar i hanteringen av utvinningsavfall

Tillståndshavaren ska utvärdera och vid behov justera planen för hantering av utvinningsavfall minst vart femte år och underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Planen för hantering av utvinningsavfall ska ändras, om utvinningsavfallets mängd eller beskaffenhet eller arrangemangen för behandling eller återvinning av avfallet ändras avsevärt. I detta fall ska tillståndet eller täktplanen ändras så som föreskrivs i 16 §.

17 §
Straffstadgande

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller med stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den stadgas i 48 kap. 1–4 §§ strafflagen. (21.4.1995/705)

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet utan ett tillstånd som avses i denna lag eller i strid med tillståndet börjar ta substanser, försummar sina skyldigheter enligt tillståndet eller annars tar substanser i strid med denna lag, skall för marktäktsförseelse dömas till böter. (21.4.1995/705)

3 mom. har upphävts genom L 26.10.2001/893. (26.10.2001/893)

18 §
Anmälan för väckande av åtal

Tillsynsmyndigheten skall efter att ha konstaterat en i 17 § avsedd gärning eller försummelse anmäla saken till åklagarmyndigheten för väckande av åtal. (23.5.1997/463)

Ovan i 1 mom. avsedd anmälan behöver dock inte göras, om gärningen med beaktande av omständigheterna bör anses ringa och om allmän fördel inte bör anses kräva att myndighet vidtar åtgärder.

19 § (23.6.2005/468)
Delgivning av och information om tillståndsbeslut (19.12.2019/1407)

Tillståndsmyndigheten ska delge tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Utöver det som föreskrivs om kungörelsens innehåll i 62 a § i den lagen ska i kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämnas besvärstiden. De uppgifter om verksamhetsutövarens namn och om platsen där täktområdet är beläget och de fastighetsuppgifter som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när den tillståndspliktiga verksamheten har upphört och de förpliktelser som med stöd av 11 § i denna lag har angetts i tillståndsbestämmelserna har fullgjorts. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. (19.12.2019/1407)

Beslutet skall sändas till den som ansökt om tillstånd, och de som i samband med ärendets behandling har anhållit om att bli informerade om att tillstånd beviljats och som samtidigt har uppgett sin adress skall ofördröjligen informeras om detta.

Dessutom ska närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål underrättas om tillstånd för täktverksamhet. (22.12.2009/1577)

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända tillståndsbeslutet samt översättningar av de väsentliga delarna av beslutet till Finlands miljöcentral för sändande till en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. (11.11.2022/916)

20 § (10.4.2015/424)
Sökande av ändring

Beslut som en myndighet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol med iakttagande av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (19.12.2019/1407)

Gemensamma tillståndsbeslut enligt 4 a § får överklagas på det sätt som anges i 190, 191, 196 och 197 § i miljöskyddslagen. På parterna tillämpas i detta fall 43 § 1 mom. i miljöskyddslagen.

20 a § (10.4.2015/424)
Besvärsrätt

Följande har rätt att besvära sig över tillståndsbeslut enligt denna lag:

1) parterna,

2) kommunmedlemmar,

3) registrerade föreningar eller stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder,

4) den kommun där verksamheten är placerad och kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder,

5) närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten,

6) andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har dessutom rätt att besvära sig över sådana beslut där förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett tillståndsbeslut som den kommunala miljövårdsmyndigheten har fattat, om besvären anförs för att ta tillvara ett allmänt miljö- eller naturskyddsintresse eller av någon annan grundad anledning.

20 b § (10.4.2015/424)
Hörande med anledning av besvär över ett beslut om marktäktstillstånd

Förvaltningsdomstolen ska genom offentlig kungörelse delge besvär över ett beslut om marktäktstillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det inte är uppenbart onödigt. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. (19.12.2019/1407)

Förvaltningsdomstolen ska med anledning av besvär som har anförts av sökanden ge de parter som saken speciellt berör och de myndigheter som bevakar allmänt intresse tillfälle att avge bemötande med anledning av besvären, om detta inte är uppenbart onödigt. I övrigt finns bestämmelser om hörandet i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (19.12.2019/1407)

Information om att besvär har anförts ska för avgivande av bemötande ges på det sätt som anges i förvaltningslagen. Samtidigt ska det meddelas var besvärshandlingarna är framlagda samt vart bemötandena kan lämnas inom den tid som satts ut för avgivande av bemötande.

20 c § (19.12.2019/1407)
Förfarandet i fullföljdsdomstolen

Förvaltningsdomstolen ska delge sitt beslut om marktäktstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.

Förvaltningsdomstolens beslut ska skickas till ändringssökanden och en kopia av beslutet till de parter som har begärt det, samt i ärenden som gäller tillstånd till verksamhetsutövaren, om det inte är verksamhetsutövaren som sökt ändring. En kopia av beslutet ska dessutom skickas till den kommunala tillsynsmyndigheten samt till närings-, trafik- och miljöcentralen.

21 § (2.9.2005/731)
Iakttagande av beslut som inte vunnit laga kraft

Täktverksamhet kan inledas när tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

Tillståndsmyndigheten kan dock, av grundad anledning och under förutsättning att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt, på begäran av den som ansöker om tillstånd i tillståndsbeslutet föreskriva att tagandet av substanser får påbörjas enligt tillståndsbeslutet trots att ändring söks, om den som ansöker om tillstånd ställer godtagbar säkerhet för ersättande av de olägenheter, skador och kostnader som kan orsakas av att beslutet upphävs eller tillståndet ändras. Föreskriften kan vid behov gälla endast en del av det anhållna området och tidpunkten då täktverksamhet eller andra anknytande åtgärder får påbörjas. Fullföljdsdomstolen kan med anledning av besvär upphäva föreskriften eller ändra den eller även i övrigt förbjuda verkställigheten av tillståndsbeslutet. Över ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som avses i detta moment får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med att besvär anförs över avgörandet i ett ärende som gäller tillstånd för täktverksamhet.

En sådan föreskrift som avses i 2 mom. kan under samma förutsättningar meddelas också på separat ansökan som görs under besvärstidens gång eller inom 14 dagar efter besvärstidens utgång. Tillsynsmyndigheterna och de som har sökt ändring i tillståndsbeslutet ska höras om ansökan. Beslutet ska fattas utan onödigt dröjsmål. På meddelande av beslut tillämpas 19 §. Förvaltningsdomstolen och de som sökt ändring ska också omedelbart underrättas om att en sådan rätt beviljats. Den som anfört besvär över ett beslut om tillstånd för täktverksamhet kan hos förvaltningsdomstolen yrka på upphävande eller ändring av ett avgörande som avses i detta moment utan att särskilt anföra besvär över det. Angående ändringssökandet gäller i övrigt vad som bestäms i 2 mom. (10.4.2015/424)

I beslut som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av 14 § kan det föreskrivas att beslutet skall följas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

På verkställighet av gemensamma tillstånd enligt 4 a § tillämpas 198 § 1 mom. och 199–201 § i miljöskyddslagen. (10.4.2015/424)

22 §
Ändring av skyddsområdens användningsändamål

Användningsändamålet för områden som av kommun eller staten inlösts i skyddssyfte på grundval av denna lag får inte ändras utan tvingande skäl.

23 § (21.4.2023/764)
Tillsynsavgift och statsbidrag

Angående indrivningen av kostnaderna för granskning av tillståndsansökan och täktplan samt tillsyn över täktverksamhet gäller i tillämpliga delar vad som i 79 § i bygglagen (751/2023) föreskrivs om avgift till kommunen för tillsynen över byggnadsarbetet.

En kommun kan inom ramen för statsförslaget beviljas bidrag för kostnader som förorsakas av sådan inlösning av markområden som sker med stöd av 8 § i denna lag och för ersättningar som avses i 26 §.

När ett tillståndsärende enligt 4 a § avgörs av den kommunala miljövårdsmyndigheten ska bestämmelserna i 79 § i bygglagen om avgifter till kommunen för tillsyn över byggnadsarbeten tillämpas på indrivningen av kostnaderna för kontroll av tillståndsansökan och tillsyn över det gemensamma tillståndet. Om det är regionförvaltningsverket som avgör ett tillståndsärende enligt 4 a § ska lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tillämpas på indrivningen av kostnaderna för kontrollen och tillsynen.

23 § har ändrats genom L 764/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

23 §
Tillsynsavgift och statsbidrag

Angående indrivningen av kostnaderna för granskning av tillståndsansökan och täktplan samt tillsyn över täktverksamhet gäller i tillämpliga delar vad 145 § markanvändningsoch bygglagen föreskriver om avgift till kommunen för tillsynen över byggnadsarbetet. (26.5.2000/495)

Kommun kan inom ramen för statsförslaget beviljas bidrag för kostnader som förorsakas av sådan inlösning av markområden som sker med stöd av 8 § i denna lag och för ersättningar som avses i 26 §.

När ett tillståndsärende enligt 4 a § avgörs av den kommunala miljövårdsmyndigheten ska bestämmelserna i 145 § i markanvändnings- och bygglagen om avgifter till kommunen för tillsyn över byggnadsarbeten tillämpas på indrivningen av kostnaderna för kontroll av tillståndsansökan och tillsyn över det gemensamma tillståndet. Om det är regionförvaltningsverket som avgör ett tillståndsärende enligt 4 a § ska lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tillämpas på indrivningen av kostnaderna för kontrollen och tillsynen. (10.4.2015/424)

23 a § (23.5.1997/463)
Anmälningsskyldighet

Innehavaren av ett marktäktstillstånd skall årligen meddela tillståndsmyndigheten mängden och arten av substans som tagits.

Tillståndsmyndigheten ska årligen, på grundval av anmälningarna enligt 1 mom., meddela närings-, trafik- och miljöcentralen mängden och arten av substans som tagits. (22.12.2009/1577)

I fråga om tagande av substanser till husbehov enligt 4 § 2 mom. i denna lag skall substanstagaren meddela tillsynsmyndigheten täktplatsens läge och täktens uppskattade omfattning, då man i täktområdet har tagit eller avser att ta mer är 500 fasta kubikmeter marksubstanser. (26.5.2000/495)

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.6.2005/468)

23 b § (23.6.2005/468)
Datasystem

För ordnandet av uppföljningen av marktäkt och dess verkningar finns ett datasystem som innehåller behövliga uppgifter om

1) de tillstånd och anmälningar som avses i denna lag,

2) övervakningen av täktområdenas tillstånd.

En tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt denna lag skall utan hinder av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) till datasystemet sända sådana i 1 mom. 1 punkten avsedda uppgifter som den förfogar över.

Trots sekretessbestämmelserna har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt få tillgång till de uppgifter i datasystemet som är nödvändiga för tillsynen och uppföljningen. (18.6.2021/557)

Datasystemet förvaltas av närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral, som är personuppgiftsansvariga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). (18.6.2021/557)

24 § (23.6.2005/468)

24 § har upphävts genom L 23.6.2005/468.

24 a § (23.5.1997/463)

24 a § har upphävts genom L 23.5.1997/463.

25 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

26 §
Övergångsstadgande

För fortsättande av täktverksamhet för vilken enligt denna lag erfordras tillstånd och vilken redan påbörjats skall tillstånd sökas inom ett år från lagens ikraftträdande. Av särskilt skäl kan kommunstyrelsen förlänga denna tid med högst ett år.

Om tillstånd att fortsätta täktverksamhet som inletts före den 4 juli 1980 inte beviljas, är markägaren eller innehavaren av nyttjanderätten berättigad att av kommunen eller, såvitt området med hänsyn till naturskyddet är av riksomfattande betydelse, av staten få ersättning för skada som han därigenom åsamkas. Detsamma gäller om täktverksamhet till följd av att tillstånd förvägrats förhindras på område som före denna tidpunkt har förvärvats uttryckligen för täktverksamhet och om sådana åtgärder för inledande av täktverksamhet som medför speciella kostnader har vidtagits och området inte längre kan användas på ett sätt som medför skälig nytta. Vid fastställande av skadeståndsskyldigheten skall iakttagas vad i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter är stadgat. Vid prövning av skadeståndsskyldigheten och av ersättningens belopp skall beaktas inverkan av de i 11 § nämnda bestämmelserna samt huruvida sökanden har möjlighet att erhålla tillstånd till täktverksamhet på annan plats.

3 mom. har upphävts genom L 23.5.1997/463. (23.5.1997/463)

Regeringens proposition 88/80, Andra lagutsk. bet. 1/81, Stora utsk. bet. 77/81

Ikraftträdelsestadganden:

9.12.1983/928:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984

Regeringens proposition 59/85, Andra lagutsk. bet. 5/83, Stora utsk. bet. 107/83

28.6.1985/521:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Regeringens proposition 75/85, Andra lagutsk. bet. 1/85, Stora utsk. bet. 82/85

10.3.1989/246:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Besvär, som är anhängiga i länsrätten då denna lag träder i kraft och som länsstyrelsen efter ikraftträdandet skall behandla, skall överföras till länsstyrelsen.

Regeringens proposition 65/88, Andra lagutsk. bet. 12/88, Stora utsk. bet. 157/88

10.6.1994/473:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av denna lag gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

RP 319/93, MiUB 4/94

24.1.1995/72:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

21.4.1995/705:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

20.12.1996/1098:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996, MiUB 8/1996, RSv 214/1996

23.5.1997/463:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Sådan täkt till husbehov som har påbörjats innan denna lag träder i kraft skall inom ett år efter att lagen trätt i kraft följa stadgandena i 4 § 3 mom.

På underställningar och besvär som gäller marktäktstillstånd och som är anhängiga vid den regionala miljöcentralen när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Som särskilt skäl enligt 10 § 2 mom. kan även betraktas en reservering av täktområde i en region- eller generalplan som har fastställts innan denna lag har trätt i kraft, om tillräckliga utredningar om marksubstanserna, landskapet och grundvattenförhållandtena har gjorts då region- eller generalplanen uppgjordes.

RP 242/1996, MiUB 3/1997, RSv 41/1997

5.2.1999/134:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998, MiUB 6/1998, RSv 248/1998

4.2.2000/98:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

26.5.2000/495:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2000.

Vad som i 10 § 2 mom. föreskrivs om landskapsplan och generalplan med rättsverkningar gäller också en motsvarande områdesreservering i en på området gällande regionplan eller generalplan som fastställts år 1996 eller senare med stöd av byggnadslagen (370/1958).

När lagen träder i kraft skall i fråga om en täktplats som redan används för tagande av substanser till husbehov göras en anmälan enligt denna lag inom ett år efter ikraftträdandet.

RP 195/1999, MiUB 3/2000, RSv 49/2000

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

23.6.2005/468:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 110/2004, MiUB 5/2005, RSv 41/2005

2.9.2005/731:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. När ett tillståndsbeslut meddelas efter denna lags ikraftträdande tillämpas dock 21 § 2 och 3 mom.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

23.5.2008/347:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

Tillståndshavaren ska utvärdera och vid behov justera uppgifterna om hanteringen av utvinningsavfall som uppkommer vid sådan täktverksamhet som inletts innan denna lag har trätt i kraft. Tillståndshavaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om detta senast den 30 april 2009. Om tillståndet till täktverksamhet inte omfattar motsvarande uppgifter som de som föreskrivs angående innehållet i planen för hantering av utvinningsavfall och om verksamheten inte motsvarar kraven på denna plan, ska tillståndet ändras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/2008, MiUB 3/2008, RSv 47/2008, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EGT nr L 102, 11.4.2006, s.15

22.12.2009/1577:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

13.12.2013/916:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

27.6.2014/555:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

10.4.2015/424:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Tillståndsärenden som är anhängiga vid en förvaltningsmyndighet eller domstol när 4 a § i denna lag träder i kraft ska behandlas och avgöras i enlighet med de bestämmelser som gällde vid den paragrafens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs nedan.

Om fullföljdsdomstolen upphäver ett tillståndsbeslut som de bestämmelser som gällde när 4 a § i denna lag träder i kraft ska tillämpas på och återförvisar ärendet i sin helhet för att behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras enligt bestämmelserna i denna lag.

RP 257/2014, MiUB 20/2014, RSv 291/2014

5.5.2017/258:

Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.

På marktäkt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 5 och 6 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.

RP 259/2016, MiUB 4/2017, RSv 23/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1

19.12.2017/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På sökande av ändring i ett beslut av en kommunal myndighet eller av förvaltningsdomstolen som har meddelats före ikraftträdandet av denna lag och i vilket ändring ska sökas på det sätt som föreskrivs i kommunallagen (410/2015) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Över ett beslut av förvaltningsdomstolen som har meddelats efter ikraftträdandet av denna lag får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ett beslut av förvaltningsdomstolen som ska delges genom bevislig delgivning och som har fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om en fullföljdsdomstol upphäver ett beslut i fråga om vilket ändringssökandet ska ske med tillämpning av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet dock behandlas och avgöras i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

RP 43/2017, MiUB 14/2017, RSv 151/2017

19.6.2019/769:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 269/2018, MiUB 22/2018, RSv 278/2018

19.12.2019/1407:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019, MiUB 3/2019, RSv 50/2019

18.6.2021/557:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

RP 50/2021, MiUB 2/2021, RSv 73/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s.1

11.11.2022/916:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 120/2022, MiUB 7/2022, RSv 112/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (32001L0042); EUT nr L 197, 21.7.2001, s. 30

5.1.2023/16:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

21.4.2023/764:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 139/2022, MiUB 27/2022, RSv 333/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.