Medialiiton ja Suomen journalistiliiton välinen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 19/2002
Päätöksen antopäivä: 05.02.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Journalistiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 11.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 11.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.05.2022
Huomautukset: Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 19/2002
Antamispäivä 5.2.2002
Dnro 10139

TYÖEHTOSOPIMUS: Journalisteja koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu: 12.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Viestintätyönantajat VTA ry
Työntekijäpuoli: Suomen Journalistiliitto

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Journalisteja koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat Viestintätyönantajat VTA:n jäsenyritysten palveluksessa olevat toimitukselliset toimihenkilöt, joita ovat sanoma- ja paikallislehtien toimittajat, aikakauslehtien toimittajat, taiteilijat ja kuvaajat, lehtikuvaajat, kielenkääntäjät sekä muu toimituksellinen henkilökunta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Viestintätyönantajat VTA on ilmoittanut journalisteja koskevaa työehtosopimusta soveltavien jäsenyritystensä määräksi 169 yritystä. Työntekijöitä näissä yrityksissä on 4499. Tiedot ovat kesäkuulta 2001.

Journalistiliitto on ilmoittanut journalisteja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien jäsentensä määräksi 5109 jäsentä. Tieto on tammikuulta 2002.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.1999 mukaan tilastoluokituksen toimialoilla kustantaminen sekä painaminen ja painamista palveleva toiminta lukuun ottamatta äänitallenteiden kustantamista oli yhteensä noin 31500 työntekijää. Lukuun sisältyy eri työehtosopimusten piirissä olevia työntekijäryhmiä. Järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa näillä aloilla on työnantajaliiton ilmoituksen mukaan eri työehtosopimusten piirissä yhteensä 27520 työntekijää. Kun voidaan olettaa, että journalistien osuus alan kaikista työntekijöistä on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien piirissä, saadaan työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijöiden määräksi noin 5200.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työehtosopimuksen tarkoittaman alan palkansaajien kokonaismäärää (noin 5200) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 4500), voidaan journalisteja koskevaa työehtosopimusta jo yksistään tällä perusteella pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että journalisteja koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AIKA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
varajäsen Pirkko Mäkinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.