125/2010

Annettu: 30.12.2010

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välillä Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010 tehty isäntämaasopimus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 7 päivänä joulukuuta 2010 ja tasavallan presidentti 17 päivänä joulukuuta 2010. Hyväksymisestä on ilmoitettu Pohjoismaiden Investointipankille 17 päivänä joulukuuta 2010.  

2 §

Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1381/2010) tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2011.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tällä asetuksella kumotaan asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta (799/1999).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA POHJOISMAIDEN INVESTOINTIPANKIN VÄLILLÄ TEHTY ISÄNTÄMAASOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus (jäljempänä "hallitus") ja Pohjoismaiden Investointipankki (jäljempänä "pankki"), jotka

toteavat, että pankki perustettiin vuonna 1975 viiden Pohjoismaan yhteiseksi kansainväliseksi rahoituslaitokseksi;

toteavat, että pankin päätoimipaikka on vuodesta 1975 lähtien sijainnut Helsingissä;

ottavat huomioon, että Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan Norjan, ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyssä Pohjoismaiden Investointipankkia koskevassa uudistetussa perussopimuksessa (jäljempänä "perussopimus") on määräyksiä sekä pankin oikeudellisesta asemasta kansainvälisenä oikeushenkilönä että eräistä pankkia ja sen henkilökuntaa koskevista erioikeuksista ja vapauksista;

toteavat tarpeen täsmentää pankin asemaa kansainvälisenä järjestönä;

toteavat, että hallitus ja pankki ovat 8 päivänä heinäkuuta 1999 tehneet keskenään isäntämaasopimuksen eräistä pankkia ja sen henkilökuntaa koskevista tarkemmin määritellyistä kysymyksistä;

toteavat, että hallitus ja pankki ovat päättäneet tehdä uuden isäntämaasopimuksen, koska pankkiin on liittynyt uusia jäsenmaita ja koska tietyt pankkia ja pankin henkilökuntaa koskevat lainsäädännölliset määräykset ovat muuttuneet;

toteavat, että uuden isäntämaasopimuksen tarkoituksena on säilyttää vallitseva käytäntö erityisesti sosiaaliturvan osalta;

ovat sopineet seuraavasta:

I ARTIKLA
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "isäntämaa" tarkoittaa Suomen valtiota;

b) "hallitus" tarkoittaa Suomen hallitusta;

c) "pankki" tarkoittaa Pohjoismaiden Investointipankkia;

d) "perussopimus" tarkoittaa Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, ja Ruotsin välillä 11. päivänä helmikuuta 2004 tehtyä Pohjoismaiden Investointipankkia koskevaa valtiosopimusta;

e) "toimitusjohtaja" tarkoittaa pankin toimitusjohtajaa tai hänen puolestaan toimimaan määrättyä henkilöä, jonka toimitusjohtaja ilmoittaa hallitukselle;

f) "pankin toimitilat" tarkoittavat kiinteistöjä, rakennuksia ja rakennusten osia, jotka ovat tavallisesti pankin hallinnassa sen virallisten tehtävien hoitamiseksi;

g) "henkilökunta" tarkoittaa pankin päätoimipaikassa työskenteleviä henkilöitä, mukaan lukien pankin toimitusjohtaja;

h) "perheenjäsen" tarkoittaa henkilöä, joka sisältyy Suomen ulkomaalaislaissa olevaan perheenjäsenen määritelmään, jonka muutoksista ajoittain ilmoitetaan pankille.

II ARTIKLA
Oikeudellinen asema

Pankilla, joka on kansainvälinen järjestö, on perussopimuksen 1 artiklan mukaisesti kansainvälisen oikeushenkilön asema ja täysi oikeustoimikelpoisuus. Pankilla on erityisesti kelpoisuus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.

III ARTIKLA
Toimitilat

Pankin toimitilat ovat loukkaamattomat. Mikään suomalainen viranomainen tai muu Suomessa viranomaistoimintaa harjoittava henkilö ei saa tulla pankin toimitiloihin hoitaakseen siellä virkatehtäviään muutoin kuin toimitusjohtajan nimenomaisella suostumuksella ja hänen hyväksymissään olosuhteissa, tai hänen pyynnöstään. Haasteen tiedoksianto tai yksityisomaisuuden takavarikointi ei saa tapahtua toimitiloissa muutoin kuin toimitusjohtajan nimenomaisella suostumuksella ja hänen hyväksymissään olosuhteissa.

Toimitusjohtaja ryhtyy pyynnöstä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin järjestääkseen asianomaisille palvelulaitoksille mahdollisuuden tarkastaa, korjata, huoltaa, rakentaa uudelleen ja siirtää palveluja ja niihin liittyviä laitteita pankin toimitiloissa.

Henkilökunnan turvallisuuden tai pankin toimitiloja vaarantavan ja välittömiä toimenpiteitä vaativan tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa oletetaan pankin suostuneen siihen, että toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen pankin henkilökuntaa ja toimitiloja.

Pankki ei salli henkilöiden, jotka haluavat välttää kiinnioton tai haasteen tiedoksiannon tai joista on annettu luovutus- tai karkotusmääräys, pakenevan pankin toimitiloihin, lukuun ottamatta pankin henkilökuntaa siinä laajuudessa kuin sille on myönnetty vapaus lainkäyttövallasta perussopimuksen 10 artiklan mukaisesti.

Yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantavissa tapauksissa, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä, sekä sellaisissa tapauksissa, joissa poliisi aikoo ottaa kiinni pakenevan henkilön, pankin oletetaan suostuneen siihen, että poliisi ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin poliisin toimintaa sääntelevien lakien ja asetusten mukaisesti ja ottaen huomioon yleiset poliisin toimintaa ohjaavat periaatteet.

Samoin oletetaan pankin antaneen suostumuksensa sellaisissa tapauksissa, joissa joku pankista kutsuu poliisin tai joissa on kysymys poliisin kutsumisesta teknisin keinoin.

Hallituksella on velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen pankin toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen pankin rauhan häiritsemisen tai pankin arvoon kohdistuvan loukkauksen.

Pankilla on oikeus pyytää kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen turvallisuusselvitys tehtävään hakeutuvasta, tehtävään tai koulutukseen otettavasta taikka tehtävää hoitavasta henkilöstä.

IV ARTIKLA
Pankin veroista ja tulleista vapauttamisen yhteydessä noudatettava menettely

Vapautus perussopimuksen 9 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetuista veroista ja tulleista myönnetään pankille sen mukaan kuin Suomen voimassa olevat määräykset sitä edellyttävät, joko hakemuksetta tai siten, että veroa tai tullia ei kanneta, tai hakemuksesta siten, että vero maksetaan pankille takaisin.

V ARTIKLA
Henkilökunnan sosiaaliturva

Henkilökuntaan, jotka asuvat Suomessa tämän sopimuksen voimaantulon ajankohtana tai palvelukseen ottamisen ajankohtana ja joihin sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, jatketaan tämän lainsäädännön soveltamista kansalaisuudesta riippumatta. Sama koskee näiden henkilöiden perheenjäseniä.

Henkilökuntaan kuuluvaan, johon ei ennen pankin palvelukseen ottamista ole sovellettu Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä ja hän kuuluu kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin. Sama koskee näiden henkilöiden perheenjäseniä.

Pankki on velvollinen maksamaan henkilökuntansa osalta Suomen sosiaaliturvajärjestelmän lakisääteiset maksut. Pankin henkilökunta on velvollinen maksamaan työntekijän pakolliset maksut.

VI ARTIKLA
Henkilökunnan eläketurva

Pankki vastaa henkilökunnan eläketurvasta. Pankki voi perustaa oman eläkejärjestelmän henkilökuntaa varten tai järjestää eläketurvan jollakin muulla tavalla. Henkilökunta voi kuulua Suomen valtion eläkejärjestelmään. Jos pankki niin haluaa, koko henkilökunta tai tietyt työntekijät voidaan vakuuttaa Suomen yksityisen alan työeläkejärjestelmän mukaisesti.

VII ARTIKLA
Maahantulo, kauttakulku ja maassa oleskelu

Hallitus ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin helpottaakseen perussopimuksen 11 artiklassa mainittujen henkilöiden sekä toimitusjohtajan ja heidän perheenjäsentensä maahantuloa, maassa oleskelua ja Suomen alueen kautta kulkua heidän pankkiin liittyvien virkatehtäviensä hoitoa varten. Näihin helpotuksiin kuuluvat viisumien ja oleskelulupien myöntäminen maksutta ja mahdollisimman nopeasti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Pankki toimittaa ulkoasiainministeriölle sen pyynnöstä luettelon perussopimuksen 11 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja heidän perheenjäsenistään. Pankki ilmoittaa ulkoasiainministeriölle kaikista muutoksista luetteloon. Isäntämaasopimuksen V artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuista henkilöistä pankki toimittaa ulkoasiainministeriölle nimittämisilmoituksen. Näiden henkilöiden tiedot talletetaan heidän pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja heille annetaan henkilötunnus.

Ulkoasiainministeriö antaa pankin pyynnöstä isäntämaasopimuksen V artiklan 2 kappaleessa mainituille henkilöille valokuvallisen kortin, joka todistaa kortin haltijan pankin henkilökunnan jäseneksi tai hänen perheenjäsenekseen. Kortti myönnetään pankin pyynnöstä myös muille pankin henkilökuntaan kuuluville henkilöille, jos korttia tarvitaan työtehtäviä varten.

Artiklan määräysten mukaiseen kohteluun vedotessa tämä artikla ei estä kohtuullisen selvityksen vaatimista siitä, että kyse on artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista henkilöistä.
VIII ARTIKLA
Isäntämaakorvaus

Suomen verolainsäädännön mukaan pankin henkilökunnan palkasta pidätetyn ennakon ja perityn lopullisen palkkaveron määrä maksetaan takaisin pankille. Hallitus varaa vuosittain talousarvioesitykseensä määrärahan tätä tarkoitusta varten.

Pankki toimittaa vuosittain ennen maaliskuun loppua valtiovarainministeriölle tarvittavat tiedot lähinnä edeltäneen kalenterivuoden aikana pidätetyn ennakon ja perityn lopullisen palkkaveron määrästä.

Verohallinto maksaa tämän määrän takaisin pankille hakemuksetta viimeistään sen toisen kalenterivuoden kesäkuun aikana, joka seuraa sitä kalenterivuotta, jona ennakko on pidätetty ja palkkavero peritty.

Takaisin maksetun määrän tulee näkyä pankin tileissä erikseen kirjattuna eränä, ja sen tulee osaltaan vaikuttaa siihen ylijäämään jonka pankki voi jakaa sopimusvaltioille pankin neuvoston päätöksellä.

IX ARTIKLA
Riitojen ratkaisu

Hallituksen ja pankin väliset mahdolliset erimielisyydet, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan sopimuspuolten välisin neuvotteluin tai muita sovittuja menettelyjä noudattaen.

Mikäli mahdollista erimielisyttä ei saada ratkaistua yllä mainitulla tavalla, saatetaan se lopullisen ratkaisun saamiseksi kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Yhden jäsenistä nimittää valtiovarainministeriö ja toisen jäsenen pankin hallitus, ja nämä kaksi ensin nimitettyä jäsentä nimittävät kolmannen jäsenen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Jos kaksi ensin nimitettyä välimiestä eivät pääse sopimukseen kolmannesta välimiehestä kuuden kuukauden kuluttua nimityksestään, kolmannen välimiehen nimittää hallituksen tai pankin pyynnöstä Pysyvän Kansainvälisen Välitystuomioistuimen puheenjohtaja. Välimiesoikeuden päätös tehdään äänten enemmistöllä, se on lopullinen ja sitoo riidan osapuolia.

Kumpikin sopimuspuoli vastaa nimittämänsä jäsenen kustannuksista ja edustuksensa aiheuttamista kustannuksista välimiesmenettelyn aikana. Molemmat sopimuspuolet vastaavat yhtä suurin osuuksin puheenjohtajan kustannuksista sekä muista mahdollisista kustannuksista. Välimiesoikeus voi tehdä erilaisen päätöksen kustannusten jakamisen osalta. Kaikilta muilta osin välimiesoikeus päättää omista menettelysäännöistään.

X ARTIKLA
Erityiset määräykset

Tämän sopimuksen mukaisia erioikeuksia ja vapauksia heikentämättä pankki ja kaikki erioikeuksia ja vapauksia nauttivat henkilöt ovat velvollisia noudattamaan Suomen voimassa olevia lakeja ja muita määräyksiä.

Tätä isäntämaasopimusta tulkittaessa, lähtökohtana on että isäntämaasopimuksen päätarkoituksena on mahdollistaa pankin tehtävien täysmääräinen ja tehokas hoitaminen.

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona Suomen hallitus on ilmoittanut pankille hyväksyneensä sopimuksen. Heinäkuun 8 päivänä 1999 tehdyn hallituksen ja pankin välisen isäntämaasopimuksen voimassaolo päättyy, kun tämä sopimus tulee voimaan.

Edellä sanotusta huolimatta sellaiset päätökset, jotka on tehty edellä mainitun isäntämaasopimuksen voimassaoloaikana, ovat edelleen voimassa siltä osin kuin ne ovat yhteensopivia tämän sopimuksen kanssa, jollei mainittuja päätöksiä ole nimenomaisesti kumottu tällä sopimuksella.

Isäntämaasopimuksen muuttamista koskevat neuvottelut aloitetaan hallituksen tai pankin pyynnöstä.

Tämä isäntämaasopimus on tehty Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010 kahtena suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä kappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Pohjoismaiden Investointipankin puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.