577/2009

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/1991) 4 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 § laissa 631/1993 ja 5 § osaksi laissa 1630/1993, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 1 a kohta ja lakiin uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti:

2 §

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:


1 a) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;


3 a §

Jos maanmittaustoimiston palveluksessa on useita kirjaamislakimiehiä, maanmittausjohtajan on määrättävä, kuka toimii kirjaamisasioista vastaavana lakimiehenä. Tämän lakimiehen tehtävistä määrätään maanmittaustoimiston työjärjestyksessä.

3 b §

Maanmittausjohtaja voi määrätä maanmittaustoimiston toimistohenkilökuntaan kuuluvan virkasuhteessa olevan henkilön ratkaisemaan kirjaamisasioita, jos tällä on tehtävän hoitamiseen riittävä taito.

4 §

Maanmittauslaitoksen alueellisina toimintayksikköinä toimivat maanmittaustoimistot.

Maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

5 §

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista sekä tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, ja kirjaamisasioiden käsittelystä peritään maksuja noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Yleisistä kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon.


Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 30/2009
MmVM 5/2009
EV 89/2009

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.