1171/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin ja 25 §:n 1 momentin sekä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun ulkoasiainhallintolain (204/2000) 14 §:n 3 momentin, 19 §:n 2 momentin ja 28 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Ulkoasiainministeriön tehtäviä ovat:

1) ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

2) ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittaminen muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille;

3) rauhanturvaaminen, sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta siltä osin kuin ne kuuluvat ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan;

4) monenkeskiseen asevalvontaan ja aseidenriisuntaan liittyvät tehtävät;

5) kansainväliset ihmisoikeusasiat;

6) Euroopan yhteisön kauppapolitiikan valmistelu ja toimeenpano sekä muut kauppapoliittiset asiat;

7) kaupallis-taloudelliset kansainväliset suhteet, viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla sekä kansainvälinen vientivalvontayhteistyö ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta;

8) markkinoille pääsy, kaupan esteet, tuontisuoja ja polkumyynti;

9) kehityspolitiikan ja -yhteistyön valmistelu ja toimeenpano;

10) Kansainvälistä kehitysjärjestöä ja kehityskysymyksiä Maailmanpankkiryhmässä sekä Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmiä, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Kansainvälistä maatalouden kehittämisrahastoa sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia koskevat asiat;

11) humanitaarinen apu;

12) lähialueyhteistyö;

13) pohjoismaisen yhteistyön yhteensovittaminen;

14) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat ministeriön toimialalla ja asioissa, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan, sekä valtiosopimusten voimaansaattamista koskevan lainvalmistelun kehittäminen;

15) valtiosopimusten rekisteröintiä ja tallettamista koskevat asiat sekä muut valtiosopimusoikeudesta johtuvat tehtävät;

16) kansainvälisen oikeuden kehittäminen ja muut kansainvälistä oikeutta koskevat asiat;

17) suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen ulkomailla, ulkomaanedustustojen konsulipalvelut sekä edustustojen ohjaus muissa viranomaistehtävissä;

18) diplomaatti- ja virkapassit;

19) Suomen edustaminen kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä sekä muut tällaisia elimiä koskevat asiat;

20) Suomen edustaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

21) Suomen diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot vieraissa valtioissa, edustustot kansainvälisissä järjestöissä ja yhteenliittymissä sekä muu ulkomaanedustus;

22) kansainvälisiä järjestöjä, laitoksia ja muita yhteenliittymiä koskevat asiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

23) valtionpäämies-, pääministeri- ja ulkoministerivierailut, kansainvälistä protokollaa koskevat asiat sekä valtiolliset juhlatilaisuudet;

24) vieraiden valtioiden diplomaattinen ja konsuliedustus sekä kansainvälisten järjestöjen edustautuminen Suomessa;

25) kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet ministeriön toimialalla sekä Suomen tunnetuksi tekeminen; ja

26) kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen Suomen kansallisena turvallisuusviranomaisena kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) nojalla.

Lisäksi ulkoasiainministeriön tehtäviin kuuluu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:tä koskevien asioiden valmisteleminen.

2 §
Organisaatio

Ministeriössä on poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto, globaaliasioiden osasto, hallinnollinen osasto, oikeudellinen osasto, protokollaosasto sekä viestintä- ja kulttuuriosasto. Lisäksi ministeriössä on kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin alaisuudessa toimivat suunnittelu- ja tutkimusyksikkö sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö.

3 §
Avustavat toimielimet

Ministeriön yhteydessä toimivat valinta- ja koulutuslautakunta, ulkomaanedustuksen korvauslautakunta ja ulkomaan terveydenhuoltolautakunta.

Ministeriön yhteydessä voi toimia myös muita avustavia toimielimiä sen mukaan kuin erikseen säädetään tai määrätään.

4 §
Henkilökunta

Ulkoasiainministeriön tehtävissä toimii virkamiehiä ulkoasiainhallinnon yhteisissä viroissa. Lisäksi ministeriössä voi olla työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa ja harjoittelijoita.

5 §
Tehtäviin määrääminen

Ministeriön tehtävistä, joihin määrää tasavallan presidentti, säädetään ulkoasiainhallintolaissa (204/2000).

Valtioneuvosto määrää osastopäällikön, apulaisosastopäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään, jollei toisin säädetä.

Ministeriön muihin tehtäviin määrää ulkoasiainministeriö.

6 §
Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, apulaisprotokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään määrätään ulkoasiainneuvos.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainsihteerin virassa tai sitä vastaavassa tai ylemmässä virassa oleva yleisvirkamies taikka erityisvirkamies, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on osastopäällikön tehtävässä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 2 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin.

7 §
Eräiden asioiden ratkaiseminen ilman esittelyä

Prokollaosastolla voidaan ratkaista ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen Suomessa olevien edustustojen henkilökunnan oleskelulupia ja lausuntoja tätä henkilöstöä koskevissa veroasioissa.

8 §
Ratkaisuvallan pidättäminen

Sen lisäksi, mitä ratkaisuvallan pidättämisestä muualla säädetään, ministeriön toimintayksikön päällikkö voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

9 §
Arvonimet

Oikeudellisen osaston EU-tuomioistuinasiat-yksikön päälliköllä on EU-tuomioistuinasioiden johtajan arvonimi ja ihmisoikeustuomioistuin ja -sopimus-yksikön päälliköllä ihmisoikeustuomioistuinasioiden johtajan arvonimi.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Tällä asetuksella kumotaan ulkoasiainministeriöstä 15 päivänä toukokuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (349/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Ulkoasiainministerin sijainen, Pääministeri
Matti Vanhanen

Lainsäädäntöneuvos
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.