864/2002

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

Valtioneuvoston asetus liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävän 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1627/1993) 18―20 § ja 36 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 18 § osittain asetuksessa 908/1997, sekä

muutetaan 5 §, 11 §:n 3 momentin 2 kohta, 13 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti sekä 37 ja 38 § seuraavasti:

5 §

Liikennevakuutuskeskuksen toimielimet ovat yleiskokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

11 §

Syyskokouksessa on:


2) päätettävä hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenten samoin kuin tilintarkastajien palkkioista;


13 §

Hallituksen tehtävänä on edustaa liikennevakuutuskeskusta ja hoitaa ne asiat, joita laissa tai tässä asetuksessa ei säädetä yleiskokouksen tai toimitusjohtajan hoidettaviksi.


36 §

Yleiskokouksessa ja hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset samoin kuin yleiskokouksen osalta saapuvilla olleet jäsenyhtiöt ja niiden edustajat sekä hallituksen osalta saapuvilla olleet jäsenet.


37 §

Yleiskokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjasta on lähetettävä viipymättä jäljennös jäsenyhtiöille.

Yleiskokouksen päätöstä on noudatettava, jollei päätöksessä muuta määrätä tai näistä säännöistä muuta johdu, siitä päivästä, jona se on tullut jäsenyhtiön tietoon. Päätös katsotaan tulleeksi jäsenyhtiön tietoon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on liikennevakuutuskeskuksesta lähetetty jäsenyhtiön ilmoittamalla osoitteella.

Mitä 2 momentissa säädetään yleiskokouksen päätöksestä, sovelletaan myös hallituksen päätöksiin. Milloin hallituksen päätös on alistettu yleiskokouksen ratkaistavaksi, lykkäytyy päätöksen täytäntöönpano, jollei yleiskokous toisin määrää.

38 §

Yleiskokouksen ja hallituksen periaatepäätökset on kummankin kohdalta erikseen koottava erityiseksi järjestysnumerolla ja päivämäärällä varustetuksi päätöskokoelmaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Pekka Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.