1311/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Asetus liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan liikennevakuutuskeskuksen säännöt sisältävän 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1627/1993) 16 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 311/1999,

muutetaan 9 §:n 2 momentti, kumottavan 16 §:n edellä oleva väliotsikko, 21 §:n 2 momentti sekä 26 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 2 momentti asetuksessa 455/1995 ja 21 §:n 2 momentti asetuksessa 1524/1995, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 455/1995, uusi 1 a kohta seuraavasti:

2 §

Liikennevakuutuskeskuksen tehtävänä on:


1 a) antaa moottoriajoneuvon omistajalle liikennevakuutuslain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu liikennevakuutus;


9 §

Kokouksessa jokaisella jäsenyhtiöllä on yksi ääni. Lisäksi jäsenillä on yhteensä 1 000 ääntä, jotka jaetaan yhtiöiden kesken niiden Suomessa harjoittamasta liikennevakuutuksesta viimeksi tiedossa olevan kalenterivuoden aikana saaman vakuutusmaksutulon suhteessa. Yhtiö saa kokouksessa äänestää enintään yhdellä kolmasosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Tätä momenttia sovellettaessa useaan Euroopan talousalueen valtioon sijoittautunut yhtiö sivuliikkeineen katsotaan yhdeksi yhtiöksi.


Alistus
17 §

21 §

Korvausmenoja ja liikennevakuutuskeskuksen muita menoja varten perittävät maksut jaetaan jäsenyhtiöiden kesken niiden Suomessa saaman liikennevakuutuksen maksutulon mukaisessa suhteessa.

26 §

Eronnut yhtiö on sen lisäksi, mitä jäljempänä säädetään, velvollinen suorittamaan keskukselle 21 §:ssä tarkoitetut maksut eroamisajankohtaan asti. Jos yhtiö on suorittanut ennakkona enemmän kuin lopullisen maksunsa, liikennevakuutuskeskuksen on viivytyksettä palautettava eronneelle yhtiölle liikaa maksettu osuus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.