311/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, (1627/1993) 3 ja 8 §, 16 §:n 1 momentti, 27 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentti sekä 32, 33 ja 35 §,

sellaisena kuin niistä on 33 § asetuksessa 455/1995, seuraavasti:

3 §

Jos liikennevakuutuskeskus on 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen perusteella vastuussa maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun ajoneuvon täällä aiheuttamasta liikennevahingosta, sillä on oikeus vapauttaa sopimuksen mukaan vahingosta vastuussa oleva ulkomainen vakuutuslaitos vastuusta, jos tämä siirtää keskukselle sellaisen määrän varoja, joka vastaa vakuutusyhtiölain (1062/1979) ja vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen (248/1999) sekä asianomaisen ministeriön näiden nojalla antamien määräysten mukaisesti laskettua korvausvastuuta.

8 §

Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, jos Vakuutusvalvontavirasto sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä myös, jos liikennevakuutuskeskuksen jäsenyhtiöt, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa jäsenyhtiöiden yhteenlasketusta äänimäärästä, samalla tavoin sitä vaativat. Samoin se on pidettävä, jos tilintarkastajat toimittamansa tarkastuksen perusteella sitä vaativat. Ylimääräinen kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty liikennevakuutuskeskuksen puheenjohtajalle tai hallitukselle.

16 §

Jäsenyhtiöllä, joka ei ole yhtynyt yleiskokouksen liikennevakuutusta tai 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua sopimusta koskevaan päätökseen, on oikeus hakea muutosta päätökseen valittamalla Vakuutusvalvontavirastoon 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.


27 §

Liikennevakuutuskeskuksen kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia (1336/1997) ja kirjanpitoasetusta (1339/1997).

31 §

Niiden liikennevahinkojen osalta, joista liikennevakuutuskeskus on vastuussa liikennevakuutuslain mukaisesti ja joita se ei ole kokonaisuudessaan korvannut sen kalenterivuoden aikana, jona vahinko sattui, on liikennevakuutuskeskuksen vakuutusyhtiölain ja vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen sekä asianomaisen ministeriön näiden nojalla antamien määräysten mukaisesti laskettava se määrä, joka vastaa vakuutusyhtiön korvausvastuuta, sekä jaettava se kunkin vahingon osalta erikseen jäsenyhtiöiden kesken niiden edellisen kalenterivuoden aikana Suomessa saadun liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulon mukaisessa suhteessa.


32 §

Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle sen määräämällä tavalla yleiskokouksen ja hallituksen kokouksen koolle kutsumisesta sekä keskuksen tilien tarkastamisesta.

Vakuutusvalvontavirastolle on lisäksi toimitettava jäljennökset kokouksissa tehdyistä pöytäkirjoista.

33 §

Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus kieltää yleiskokouksen tai hallituksen päätöksen täytäntöönpano, jos on kysymys 2 §:n 1―8 tai 12 kohdassa tarkoitetusta asiasta.

35 §

Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava keskuksen puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten, toimitusjohtajan sekä hallituksen nimenkirjoittamiseen valtuuttamien henkilöiden nimi ja kotipaikka Vakuutusvalvontavirastolle. Viraston on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan keskuksen nimen taikka vastaanottamaan keskukselle osoitetun haasteen tai muun tiedoksiannon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.