234/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1186/1990) 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1192/1993 sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 6 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 6 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1192/1993, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia voidaan lainan saajan hakemuksesta soveltaa asuntotuotantolain (247/1966) nojalla lokakuun 1 päivänä 1971 tai myöhemmin vuokratalon rakentamista varten myönnettyihin asuntolainoihin silloin, kun lainan saajalle myönnetään samaan lainoituskohteeseen aravalain (1189/1993) 13 §:n 1 momentin 5 kohdan mukainen pitkäaikainen vuokra-asumisen perusparannuslaina tai silloin, kun vuokratalon kokonaispääomamenot nousisivat huomattavasti valtion asuntolainan loppuvuosien lyhennysten suuren nousun vuoksi.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta niihin asuntolainoihin, joiden laina-aika on 45 vuotta tai jotka on myönnetty asuntotuotantolain muuttamisesta annetun lain (1140/1989) mukaisin perustein. Jos saman rakennuksen tai rakennusryhmän lainoittamiseksi on myönnetty asuntolaina ja myöhemmin erikseen lisälaina, pidetään tätä lakia sovellettaessa ratkaisevana asuntolainan myöntämisajankohtaa.

Jos tässä laissa ei toisin säädetä, sovelletaan asuntolainan perimiseen aravalakia ja vuokratalon käyttöön ja luovutukseen sekä vuokrien määräytymiseen aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annettua lakia (1190/1993) sekä näiden lakien nojalla annettuja säännöksiä.

2 §
Vuosimaksu

Vuosimaksusta on, siltä osin kuin siitä voidaan suorittaa sekä asuntolainan korkoa että lyhennyksiä, suoritettava ensin korkoa.


3 §
Ensimmäisen vuosimaksun määrääminen

Ensimmäisen vuosimaksun määrää Valtiokonttori kullekin asuntolainakohteelle erikseen. Hakemus on tehtävä ennen perusparannuslainan ensimmäisen vuosimaksun määräytymisajankohtaa ja muu 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus Valtiokonttorin määräämänä ajankohtana.


6 §
Vuosimaksun tarkistaminen

Jos vuokratalosta lunastetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain nojalla huoneisto omistusasunnoksi, pienenee vuosimaksu vastaavassa suhteessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997 lukien.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tammikuun 1 päivää 1997 tehtyihin lainaehtojen muutospäätöksiin kuitenkin niin, että näihin päätöksiin sovelletaan edelleen 1 §:n 1 mo- menttia sellaisena kuin se on tämän lain tullessa voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 4/1997
YmVM 1/1997
EV 10/1997

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.