1261/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös voimalaitosten omakäyttölaitteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) 6 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja omakäyttölaitteita ovat:

1) vesivoimalaitoksen vesiteiden laitteet;

2) polttoaineen käsittelyssä tarvittavat laitteet;

3) ydinreaktoriin liittyvät laitteet;

4) höyrykattilaan ja pakokaasukattilaan liittyvät laitteet;

5) voimakoneeseen liittyvät laitteet;

6) generaattoriin liittyvät laitteet;

7) laitteet, jotka tarvitaan sähkön toimittamiseksi verkkoon; sekä

8) lauhdutuksessa tarvittavat laitteet.

2 §

Omakäyttölaitteisiin luetaan myös voimalaitoksen lämmitys-, valaistus- ja ilmastointilaitteet, voimalaitoksen korjauspajan, varastojen ja valvomon laitteet, voimalaitosta varten olevien laboratorio-, toimisto- ja sosiaalitilojen laitteet sekä voimalaitosalueen ulkovalaistuslaitteet.

Omakäyttöön ei lueta voimalaitosalueella tai sen läheisyydessä olevien voimalaitoksen henkilökunnan asuntojen eikä asuntoalueen sähköenergian kulutusta.

3 §

Omakäyttölaitteisiin luetaan myös kaikki voimalaitosalueella tapahtuvaan polttoaineiden varastointiin, kuljetukseen ja polttokuntoon saattamiseen tarvittavat laitteet ja koneistot sekä ympäristönsuojeluun tarvittavat laitteet ja koneistot.

4 §

Vesivoimalaitosten omakäyttölaitteisiin luetaan myös säännöstelyaltaiden ja rantapatojen pumput, pintavirran kehitin, nippunosturi, uittokouru ja kalahissi.

Omakäyttöön ei lueta voimalaitoksen rakentamisesta aiheutuvia haittoja korvaavaa ilmaista sähköä eikä joutosähköä.

5 §

Selluloosatehtaan voimalaitoksen omakäyttölaitteisiin luetaan myös polttoaineena käytettävän jäteliemen polttokuntoon saattamiseksi tarvittavat haihduttamossa olevat jäteliemen neutralointi- ja kuivauslaitteet, höyrykattilaan liittyvät savukaasujen suodattimet ja pesurit sekä tuhkankäsittelyä vastaavaan liotukseen ja selvitykseen tarvittavat ja niin sanottuun recovery-prosessiin kuuluvat laitteet ja koneistot.

Selluloosatehtaan voimalaitoksen omakäyttölaitteisiin ei kuitenkaan lueta rikkiuunia eikä absorptiotornia. Omakäyttölaitteisiin ei lueta myöskään soodalipeän kaustisoinnissa, valkolipeän selvityksessä, meesan pesussa eikä meesan poltossa tarvittavia laitteita.

6 §

Kemian ja muun prosessiteollisuuden voimalaitoksen omakäyttölaitteisiin luetaan myös höyryä turbiinikäyttöön tuottavan prosessikattilalaitoksen laitteet sekä polttoainetta prosessoivien laitosten, kuten kaasuttimien, laitteet.

Prosessikattilalaitosten omakäyttölaitteisiin luetaan muun muassa syöttövesi- ja kiertovesilaitteet, raaka-aineen syöttölaitteet, ympäristönsuojelulaitteet sekä ne ilma- ja prosessikaasukompressorit ja puhaltimet, joiden käyttö kohdistuu energian tuottamiseen.

7 §

Sähköenergian verkkoon toimittamiseksi tarvittavien muuntajien ja muiden vastaavien laitteiden energiahäviöt luetaan omakäyttöön.

Sähköverkkoon kuuluvien muuntajien ja muiden vastaavien laitteiden energiahäviöt eivät kuitenkaan ole omakäyttöä.

8 §

Kaukolämpövoimalaitoksen kaukolämpöpumput, joilla lämpöenergia toimitetaan voimalaitoksen ulkopuolelle, luetaan omakäyttölaitteiksi.

Kaukolämpöverkon varrella olevat kaukolämpöpumput eivät kuitenkaan ole omakäyttölaitteita.

9 §

Jos omakäyttölaitteita käytetään merkittävästi muuhun kuin voimalaitoksen tarpeisiin, tulee niiden sähköenergian kulutus jakaa omakäytöksi ja muuksi kulutukseksi.

Jollei jakoa voida tehdä mittauksen tai laskelmien perusteella, on se tehtävä arvioimalla.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Annukka Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.