455/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, (1627/93) 10 §:n 1 ja 3 kohta ja 25 § sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §, 9 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 momentti ja 33 §, seuraavasti:

1 §

Liikennevakuutuskeskuksen muodostavat liikennevakuutuslain 17 §:n 1 ja 4 momentin mukaisesti ne vakuutusyhtiöt, jotka ovat saaneet oikeuden harjoittaa liikennevakuutusta Suomessa.


2 §

Liikennevakuutuskeskuksen tehtävänä on:

1) antaa liikennevakuutus maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon omistajalle;

2) tehdä sopimuksia, joissa se liikennevakuutusta antamatta sitoutuu vastaamaan maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon täällä aiheuttamasta liikennevahingosta tai jotka koskevat yhteispohjoismaisia liikennevakuutusjärjestelyjä sekä niihin liittyviä vastuukysymyksiä;

3) suorittaa korvaus niissä tapauksissa, joissa se on liikennevakuutuslain mukaisesti vastuussa korvauksen suorittamisesta;

4) määrätä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneen moottoriajoneuvon omistajan liikennevakuutuskeskukselle suoritettava hyvike;

5) antaa jäsenyhtiöille yleisiä korvaustointa koskevia ohjeita;

6) antaa jäsenyhtiöille ohjoita vakuutustoimen edistämiseksi sekä hyvän vakuutustavan vastaisen menettelyn välttämiseksi;

7) antaa jäsenyhtiöille ilmoitettuna seisonta-aikana käytetyn moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta yhtiölle suoritettavan hyvikkeen määräämistä koskevia ohjeita;

8) suorittaa liikennevakuutuslain 18 §:ssä säädettyjen tehtävien vaatimia tutkimuksia ja laskelmia sekä kerätä tätä ja liikennevakuutuslain 18 a §:n 2 momentissa säädettyä tarkoitusta varten tarvittavaa tilastoaineistoa;

9) toimia suurvahinkojen tasoittamiseksi sitä haluavien jäsenyhtiöiden yhteiselimenä;

10) antaa lausuntoja liikennevakuutusta ja liikenneturvallisuutta koskevissa kysymyksissä;

11) avustaa jäsenyhtiöitä liikennevakuutusta koskevissa tai siihen liittyvissä asioissa, järjestää liikennevakuutusta koskevia koulutus- tai valistustilaisuuksia sekä muutoinkin osallistua liikennevakuutuksen ja liikenneturvallisuuden kehittämistä koskevaan työhön maassamme; seka

12) kerätä jäsenyhtiöiltä liikennevakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitettu liikenneturvallisuusmaksu ja suorittaa se sosiaali- ja terveysministeriön määräämään tarkoitukseen; ministeriön määräämä osa tästä maksusta on käytettävä liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön.

9 §

Kokouksessa jäsenyhtiöllä on äänimäärä, joka lasketaan yhtiön Suomessa harjoittamasta liikennevakuutuksesta viimeksi tiedossa olevan kalenterivuoden aikana saaman vakuutusmaksutulon perusteella seuraavasti:

osuus jäsenyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta äänimäärä
alle 0,5 % 1
0,5 - 2 % 3
2-15% 5
yli 15 % 7

26 §

Jos jäsenyhtiön oikeus harjoittaa Suomessa liikennevakuutusta peruutetaan taikka jos yhtiötä kielletään harjoittamasta Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa taikka jos yhtiö muutoin lopettaa liikennevakuutusta koskevan liikkeensä harjoittamisen, katsotaan yhtiö eronneeksi liikennevakuutuskeskuksesta.


33 §

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus kieltää yleiskokouksen tai hallituksen päätöksen täytäntöönpano sikäli kuin on kysymys 2 §:n 1 - 8 ja 12 kohdassa mainituista asioista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

neuvoston direktiivi 92/49/ETY; EYVL N:o L 288, 11.8.1992, s. 1

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.