972/1990

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1990

Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 33§:n 5 momentin ja 35§:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa ei ilmoiteta seuraavia Suomesta saatuja tuloja:

1)rahana maksettua eläkettä tai elinkorkoa, paitsi jos eläke tai elinkorko on tulo- ja varallisuusverolain 119§:n 2 kohdan ja 120§:n 3 kohdan mukaan veronalaisia varoja tai jos kyseessä on tulo- ja varallisuusverolain 63 ja 164§:n mukaan veronalainen syytinki,

2)sairausvakuutuslain nojalla saatua päivä-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka muuta mainitun lain, kansaneläkelain tai potilasvahinkolain nojalla saatua korvausta tulojen tai elatuksen vähentymisestä,

3)pakollisen tapaturma- eikä liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatua korvausta,

4)tulo- ja varallisuusverolain 58§:ssä tarkoitetun henkilövakuutuksen nojalla maksettavaa vakuutussuoritusta, vakuutusmaksujen palautuksena ja takaisin ostolla saatua määrää,

5)muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua päivärahaa tai muuta vastaavaa tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

6)tartuntatautilain (583/86) nojalla saatua päivärahaa tai ansionmenetyksestä saatua korvausta,

7)rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

8)työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettua etuutta eikä työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitettua koulutustukea,

9)työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle, työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle tahi työttömän muuhun kuin elinkeinotoimintaan tai maatilatalouteen palkanneelle luonnolliselle henkilölle maksettua työllistämistukea eikä ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain nojalla (43/60) maksettua vastaavaa tukea,

10)opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitettua aikuisopintorahana maksettua ansionmenetyskorvausta,

11)lapsen kotihoidon tukea,

12)valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksettua toistuvaa korvausta,

13)ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettua erityiskorvausta,

14)reserviläispalkkaa,

15)tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 93§:ssä ja 94§:n 1 momentissa tarkoitettua merityötuloa,

16)sellaisia rakennustoiminnan aloilla maksettuja lomapalkkoja, lomakorvauksia ja lomaltapaluurahoja (lomarahoja), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille eikä

17)yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa (1232/88) tarkoitettuun osinkoon ja korkoon liittyvää yhtiöveron hyvitystä, jos osingon ja koron saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä eikä hyvitys liity elinkeinotoiminnan tuloksi luettavaan osinkoon tai korkoon.

2 §

Verovelvollisen, jolla ei ole ollut veronalaisia varoja eikä muita kuin 1§:ssä mainittuja ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettuja tuloja, ei tarvitse kehotuksetta antaa veroilmoitusta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1990. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta 19 päivänä lokakuuta 1989 antama päätös (953/89).

Helsingissä päivänä marraskuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Eila Närhi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.