Seurattu SDK 361/2023 saakka.

28.12.2007/1461

Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun siviilipalveluslain (1446/2007) 6 §:n 2 momentin sekä 11 ja 22 §:n nojalla:

1 §
Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan tehtävät

Siviilipalveluasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) toimia yhteydenpitoelimenä siviilipalveluksen ja asevelvollisuuslain (1438/2007) mukaisen palveluksen järjestämisestä huolehtivien viranomaisten välillä;

2) seurata siviilipalveluksen ja täydennyspalveluksen toimeenpanoa;

3) antaa lausuntoja ja tehdä ehdotuksia siviilipalveluksen ja täydennyspalveluksen kehittämisestä.

2 § (30.12.2015/1730)
Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan toimikausi ja kokoonpano

Valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan siviilipalvelusasiain neuvottelukuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä, puolustusministeriötä, pääesikuntaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskusta (kehittämis- ja hallintokeskus), palveluspaikkoja ja siviilipalvelusvelvollisia, joiden tai joita edustavien järjestöjen esityksestä jäsenet ja varajäsenet määrätään. Neuvottelukunta valitsee sihteerin.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää saman viranomaisen tai järjestön esityksestä hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai varajäsenen. (12.10.2017/688)

2 a § (25.4.2019/570)
Siviilipalveluksen koulutusjaosto

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan alaisena toimii siviilipalveluksen koulutusjaosto. Siviilipalveluksen koulutusjaosto arvioi, kehittää ja valvoo siviilipalveluksen peruskoulutusjakson ja täydennyspalveluksen koulutusta.

Koulutusjaoston puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan kehittämis- ja hallintokeskusta edustava jäsen. Neuvottelukunta nimeää koulutusjaoston muut jäsenet. Koulutusjaoston jäseniksi voidaan kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.

3 §
Siviilipalveluspaikkahakemuksen käsittely

Siviilipalveluslain (1446/2007) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun siviilipalveluspaikaksi hyväksymistä koskevaan hakemukseen tulee tarvittaessa liittää:

1) tilinpäätöstiedot;

2) yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys;

3) selvitys palkatun henkilöstön määrästä;

4) selvitys siviilipalvelusvelvollisen valvonnasta, työnjohdosta ja suunnitelluista palvelustehtävistä.

Siviilipalveluskeskus voi pyytää hakemuksen käsittelemiseksi myös muuta selvitystä.

4 § (19.12.2013/1096)
Siviilipalveluskeskuksen henkilöstö

Siviilipalveluskeskuksen päällikkönä on johtaja. Siviilipalveluskeskuksessa on lisäksi muuta toiminnan edellyttämää henkilökuntaa. Henkilöstö toimii virkasuhteessa.

Johtaja johtaa siviilipalveluskeskuksen toimintaa ja vastaa siitä, että siviilipalveluskeskuksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

5 §
Siviilipalveluskeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena siviilipalveluskeskuksen johtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallintotehtäviin ja siviilipalvelusasioihin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §
Asioiden käsitteleminen asevelvollisten vakaumuksentutkintalautakunnassa

Vakaumuksentutkintalautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Vakaumuksentutkintalautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtii lakimiessihteeri.

Asiat käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Vakaumuksentutkintalautakunnan puheenjohtaja huolehtii lautakunnalle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoitamisesta. Hänen on erityisesti valvottava oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

Vakaumuksentutkintalautakunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja lakimiessihteeri varmentaa. Päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään. Päätökset allekirjoittaa lakimiessihteeri.

7 §
Asevelvollisten vakaumuksentutkintalautakunnan kokoonpanon täydentäminen

Jos vakaumuksentutkintalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee lautakunnan toiminnan aikana, valtioneuvosto nimittää hänen tilalleen siviilipalveluslain 20 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävän jäsenen.

8 §
Asevelvollisten vakaumuksentutkintalautakunnan henkilöstö

Vakaumuksentutkintalautakunnassa voi olla avustavaa henkilöstöä. Avustavan henkilöstön ottaa työ- ja elinkeinoministeriö.

9 §
Asevelvollisten vakaumuksentutkintalautakunnan jäsenten palkkiot

Vakaumuksentutkintalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet saavat palkkiota työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2013/1096:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

30.12.2015/1730:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

12.10.2017/688:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2017.

25.4.2019/570:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.