Kollektivavtal för trädgårdsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 46/2019
Delgivningsdatum: 13.05.2019
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 07.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 46/2019
Datum för utfärdande 13.5.2019
Dnr 11980

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för trädgårdsbranschen
Undertecknat 24.1.2018
Ikraftträdande 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för trädgårdsbranschen på anställningsförhållanden mellan Landsbygdens Arbetsgivareförbunds alla medlemsföretag inom trädgårdsbranschen och personer anställda hos dessa. Avtalet tillämpas på företag som producerar blommor, grönväxter, grönsaker, plantor och svampar, företag som hyr ut och underhåller blommor och grönväxter, trädgårdscenter och trädgårdsanläggningar, där skötsel av växter utgör en betydande del av företagets verksamhet samt parti- och minutförsäljning av trädgårdsprodukter när försäljningen utgör en del av företagets verksamhet.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund har anmält att 274 av förbundets medlemsorganisationer med 3 964 anställda omfattas av avtalet.

Industrifacket har anmält att förbundet har 1 007 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av den statistik som finns att tillgå. Avtalsparterna har ombetts uppskatta det totala antalet arbetstagare i branschen. Arbetsgivarförbundet har på basis av uppgifter från den senaste jordbruksinventeringen uppskattat det totala antalet anställda till cirka 4 221 anställda. Arbetstagarförbundet instämmer i denna uppskattning. Det totala antalet anställda inom branschen kan uppskattas till cirka 4 220 anställda.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för trädgårdsbranschen (cirka 4 220) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (3 964), kan man konstatera att kollektivavtalet för trädgårdsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för trädgårdsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.