Kollektivavtal för snickeriindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 10/2018
Delgivningsdatum: 15.05.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Snickeriindustrin rf, Snickeriföretagarna rf
Arbetstagarpart: Indutrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 23.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 23.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 10/2018
Datum för utfärdande 15.5.2018
Dnr 11937

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för snickeriindustrin
Undertecknat 5.2.2018
Ikraftträdelse 1.2.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Snickeriindustrin rf, Snickeriföretagarna rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för snickeriindustrin på anställningsförhållanden mellan Snickeriindustrin rf:s medlemsföretag och deras arbetstagare. Bestämmelserna i kollektivavtalet tillämpas också på anställningsförhållandet för arbetstagare vid serviceavdelningar som verkar i anslutning till snickeriindustrin.

Snickeriindustrin rf och Industrifacket rf gav 15.2.2018 sitt skriftliga samtycke till att Snickeriföretagarna rf ansluter sig enligt 4 § i lagen om kollektivavtal till kollektivavtalet för snickeriindustrin som Snickeriindustrin och Industrifacket har undertecknat 5.2.2018. Snickeriföretagarna har 15.3.2018 meddelat att man ansluter sig till kollektivavtalet för snickeriindustrin under de förutsättningar som Snickeriindustrin och Industrifacket har lagt fram i sitt samtycke 15.2.2018.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Träfacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Snickeriindustrin har anmält att det vid förbundets 36 medlemsföretag finns 2 469 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Snickeriföretagarna har anmält att det vid förbundets 313 medlemsföretag finns 4 500 anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Industrifacket har anmält att det har 5 625 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för snickeriindustrin täcker branschgrupperna tillverkning av sammansatta parkettstavar, träförpackningstillverkning, övrig trävarutillverkning, tillverkning av musikinstrument samt tillverkning av spel och leksaker i sin helhet, och branschgrupperna tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier, tillverkning av möbler och tillverkning av sportartiklar delvis. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för 2015 arbetar cirka 6 800 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Antalet arbetstagare enligt statistiken och antalet arbetstagare som arbetsgivarförbunden uppgett gäller olika tidsperioder, vilket torde förklara varför det totala antalet anställda inom branschen verkar vara mindre än antalet anställda som hör till den krets som normalt är bunden till kollektivavtalet. Det uppskattas att det totala antalet arbetstagare inom branschen är cirka 7 000.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för snickeriindustrin (ca 7 000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 6 969), kan man konstatera att kollektivavtalet för snickeriindustrin enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för snickeriindustrin är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.2.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.