Kollektivavtal för plåt- och industriisoleringsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 34/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Metalliteollisuudenharjoittajajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 13.01.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 13.01.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 34/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 12019

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för plåt- och industriisoleringsbranschen
Undertecknat 8.11.2017
Ikraftträdande 8.11.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet för plåt- och industriisoleringsbranschen tillämpas med nedan nämnda undantag på anställningsförhållanden mellan Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry:s medlemsföretag inom industriisolerings- och byggnadsplåtbranschen och deras samtliga arbetstagare.

MTHL:s medlemsföretag kan utföra bland annat industriisolering, byggnadsplåtsarbete, ställningsarbete och annat jämförbart arbete.

Ifall en arbetsgivare som även utför annat än industriisolering och byggnadsplåtsarbete endast för en avdelnings del är medlem i Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry, tillämpas detta avtal endast på anställningsförhållanden för arbetstagarna på den nämnda avdelningen under ovan nämnda förutsättningar.

De som är bundna vid avtalet är skyldiga att noggrant iaktta detta avtal och se till att de föreningar som lyder under dem liksom de arbetsgivare och arbetstagare som hör till föreningarna inte bryter mot bestämmelserna i avtalet.

Beslutet ersätter det beslut som gäller det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Metallarbetarförbundet rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry har anmält att förbundet har 50 medlemsföretag som omfattas av avtalet och att dessa företag har 1 850 anställda.

Industrifacket rf har uppgett att det har 1 900 medlemmar som omfattas av avtalet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Antalet anställda som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas ur statistiken på de områden där kollektivavtalet för plåt- och industriisoleringsbranschen tillämpas.

Hösten 2018 uppskattade Industrifacket rf att cirka 2 600–3 100 anställda arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat rf:s uppskattning av antalet anställda stämmer överens med Industrifackets.

I brist på annan utredning kan det totala antalet anställda inom branschen utifrån avtalsparternas uppskattning anses uppgå till cirka 2 850.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i kollektivavtalet för plåt- och industriisoleringsbranschen (2 850) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (1 850) kan man konstatera att kollektivavtalet för plåt- och industriisoleringsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för plåt- och industriisoleringsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 8.11.2017.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Jarno Virtanen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.