Kollektivavtal för städare i finansieringsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 16/2017
Delgivningsdatum: 05.06.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finansbranschens Centralförbund rf, Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Nousu rf, Fackförbundet Pro rf, De högretjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 25.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 25.03.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 16/2017
Datum för utfärdande 5.6.2017
Dnr 11715

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för städare i finansieringsbranschen
Undertecknat 15.9.2016
Ikraftträdelse 1.12.2016

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Finansbranschens Centralförbund rf
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Arbetstagarpart: Fackförbundet Nousu rf
Fackförbundet Pro rf
De högre tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Enligt bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde gäller kollektivavtalet för finansieringsbranschen även städare i branschen om inte annat bestäms i kollektivavtalet för städare i finansierings-branschen.

Avtalet ersätter avtalet med samma namn och motsvarande tillämpningsområde som upphört 31.11.2016. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har tillkommit som arbetsgivarpartens nya förhandlingspart och undertecknare av kollektivavtalet.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf:s anmälan arbetar cirka 100 arbetstagare som omfattas av detta kollektivavtal vid PALTA:s och Finansbranschernas Centralförbunds medlemsföretag.

Fackförbundet Pro har anmält att cirka 9 000 av förbundets medlemmar omfattas av avtalet som rör finansieringsbranschen. Städarna i finansieringsbranschen ingår i ovan nämnda antal.

Fackförbundet Nousu har uppgett att det inte har medlemmar inom avtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på branschen "Finansförmedling (utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet)" enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008. Enligt sysselsättningsstatistiken 2014 hade branschen totalt 24 563 anställda. Antalet omfattar de anställda både på tillämpningsområdet för kollektivavtalet för finansieringsbranschen och på tillämpningsområdet för städare i finansieringsbranschen. För att uppskatta totalantalet anställda i finansierings-branschen ska från det nämnda antalet avdras antalet anställda i ledande ställning, vilket enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA uppgår till 1 500. Å andra sidan ska man till det nämnda antalet addera andelen anställda som statistikförts till andra branscher och som enligt uppgifter från företag som nämns i bilaga 1 till kollektivavtalet uppgår till 4 266. Därmed kan man konstatera att totalt cirka 27 329 personer är anställda inom tillämpningsområdena för de kollektivavtal som gäller finansieringsbranschen.

Det finns cirka 25 100 anställda inom kretsen för normalt bindande verkan av de kollektivavtal som gäller finansieringsbranschen, och av dessa anställda är andelen städare inom finansieringsbranschen cirka 0,4 procent, varvid det beräkningsmässiga antalet städare inom finansieringsbranschen uppgår till cirka 109.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet gällande städare i finansieringsbranschen (cirka 109) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (cirka 100), kan man konstatera att kollektivavtalet gällande städare i finansieringsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för städare i finansieringsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas som allmänt bindande kollektivavtal på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.12.2016.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin


Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlemmen Harri Hietala, medlemmen Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.