20.03.2017 5/2017

Kollektivavtal för utdelare

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 5/2017
Delgivningsdatum: 20.03.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: TEAM Industribranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 30.05.2016
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2018
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 5/2017
Datum för utfärdande 20.3.2017
Dnr 11766

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för utdelare
Undertecknat 30.5.2016
I kraft 1.2.2017

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: TEAM Industribranschernas fackförbund rf


KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATION

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för utdelare är riksomfattande. Kollektivavtalet gäller utdelare anställda vid företag som är medlemmar i Mediernas Centralförbund och deras arbetsvillkor.

Utöver tidig utdelning omfattas utdelningen av alla adresserade och adresslösa försändelser av kollektivavtalet.

Avtalet ersätter kollektivavtalet för utdelare mellan Mediernas Centralförbund rf och TEAM Industribranschernas fackförbund rf, som innehöll en begränsning om att postförsändelser som ingår i de allmänna tjänsterna inte omfattades av kollektivavtalet. Nämnden för fastställande har fastställt att kollektivavtalet för utdelare inte har en allmänt bindande verkan.

Annat kollektivavtal inom tillämpningsområdet

Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelare överlappar kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Post- och logistikbranschernas union PAU rf som fastställts som allmänt bindande.

Parternas anmälningar om antalet medlemmar och arbetstagare

Förbunden som är parter i kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal anmält antalet medlemmar enligt följande.

Medieförbundet rf har anmält att ca 3 200 arbetstagare som omfattas av detta kollektivavtal är anställda vid förbundets medlemsföretag.

TEAM Industribranschernas fackförbund rf har anmält att 1 202 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för utdelare framgår inte ur Statistikcentralens sysselsättningsstatistik eftersom de anställda inom branschen har statistikförts på flera olika verksamhetsområden.

Eftersom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelare överlappar kollektivavtalet för kommunikationsfördelnings- och logistikbranschen med en krets för normalt bindande verkan på cirka 14 760 anställda är det inte nödvändigt att utreda det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelare.

SLUTSATS

Med beaktande av att det inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för utdelare mellan Mediernas Centralförbund och TEAM Industribranschernas fackförbund även ingåtts ovan nämnda kollektivavtal för kommunikationsfördelnings- och logistikbranschen som tryggar de vederbörande anställdas minimiarbetsvillkor i större omfattning än kollektivavtalet för utdelare och som fastställts som allmänt bindande kan inte kollektivavtalet för utdelare anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för utdelare mellan Mediernas Centralförbund och TEAM Industribranschernas fackförbund inte är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Detta beslut får överklagas hos arbetsdomstolen på det sätt som anges i den bifogade besvärsanvisningen.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet har avgjorts av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.