Kollektivavtal för förtullare och speditionsarbetsledare

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 6/2014
Delgivningsdatum: 06.06.2014
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 05.12.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.12.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 6/2014
Delgivningsdatum 6.6.2014
Dnr 11443

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för förtullare och speditionsarbetsledare

Undertecknat 26.11.2013
Ikraftträdande 1.12.2013

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för förtullare och speditionsarbetsledare är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet arbetstagare som är anställda hos medlemsföretag i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och medlemmar i Fackförbundet Pro rf .

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet gällande förtullare och speditionsarbetsledare, i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf och arbetstagarparten Stuveri- och Speditionsbranschens tekniska funktionärer AHT rf.

Enligt uppgifter från Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Fackförbundet Pro är tillämpningsklausulens begränsning till arbetstagarföreningens medlemmar endast av informativ natur. Trots det har avsikten varit att avtalet ska tillämpas, och det har också tillämpats, även på andra förtullare och speditionsarbetsledare i branschen.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess 15 medlemsföretag har 80 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att omkring 170 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2011 arbetade omkring 6839 löntagare i branschen för spedition och fraktning. I antalet ingår också lagerterminal- och hamnarbetarna samt funktionärerna i speditionsbranschen, vilka ska dras av från siffran, eftersom de inte omfattas av kollektivavtalet. Det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för förtullare och speditionsarbetsledare kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker.

Enligt Arbetsgivarförbundets för servicebranscherna PALTA uppskattning arbetar det omkring 120 - 140 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppskattat att det finns omkring 160 - 180 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

På basis av utredningen i ärendet och med beaktande av Fackförbundet Pro:s medlemsantal i avtalsbranschen uppskattas det att det finns omkring 170 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för förtullare och speditionsarbetsledare (omkring 170) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (80) kan man konstatera att kollektivavtalet för förtullare och speditionsarbetsledare enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för förtullare och speditionsarbetsledare är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.12.2013 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.