Kollektivavtal gällande tjänster inom flygtrafiken

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 9/2014
Delgivningsdatum: 15.09.2014
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Luftfartsunionen rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 19.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 17.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 15.03.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 9/2014
Delgivningsdatum 15.9.2014
Dnr 11519

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal gällande tjänster inom flygtrafiken
Undertecknat 15.11.2013
Ikraftträdande 15.11.2013

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Luftfartsunionen rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet gällande tjänster inom flygtrafiken är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde bestäms genom avtalet arbetsvillkoren för arbetstagare anställda hos arbetsgivare som bedriver regelbunden reguljärtrafik eller tung charterflygtrafik eller som utför tekniska eller marktjänster för dessa, om de utför arbeten angivna i avtalets lönegruppering eller därmed jämförbara arbeten.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet gällande regelbunden regulärtrafik eller tung charterflygtrafik, i vilket arbetsgivarparten var Branschförbundet för servicebranscherna rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess 15 medlemsföretag har 3000 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Luftfartsunionen har uppgett att omkring 3150 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. En uppskattning av det totala antalet anställda har begärts från avtalsförbunden. Både Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Luftfartsunionen har sommaren 2014 uppskattat att det totala antalet anställda inom branschen är omkring 3500.

På basis av den inlämnade utredningen kan man uppskatta att omkring 3500 arbetstagare arbetar inom ovan nämnda näringsgrenar.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet gällande tjänster inom flygtrafiken (ca 3500) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (3000) kan man konstatera att kollektivavtalet gällande tjänster inom flygtrafiken enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande tjänster inom flygtrafiken är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 15.11.2013 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Tanja Ylitöyrä


Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.