Kollektivavtal för färjor

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 43/2013
Delgivningsdatum: 17.10.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Finlands Sjömans-Union FSU rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 30.05.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 43/2013
Delgivningsdatum 17.10.2013
Dnr 11416

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för färjetrafik

Undertecknat 14.2.2013
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Finlands Sjömans-Union FSU rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för färjetrafik är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet arbetstagare och tjänstemän anställda i arbets- eller läroavtalsförhållande hos företag som bedriver färjetrafik och som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, med undantag av arbetstagarna på skepp och fartyg. Kollektivavtalet tillämpas inte på företagets högsta ledning eller därmed jämförbara personer.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarföreningen för transport- och specialbranscher rf och arbetstagarparten Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och Sjömans-Union FSU rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att förbundet har en medlemsarbetsgivare, Finlands Färjetrafik Ab, inom avtalsbranschen och företaget har 197 anställda inom detta kollektivavtals tillämpningsområde.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har uppgett att det har 150 medlemmar i arbete inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Finlands Sjömans-Union FSU har uppgett att omkring 60 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

I kollektivavtalet avses med färjor landsvägsfärjor som fungerar som förlängningar av landsvägar och transporterar bilar korta vägar. Det totala antalet anställda är därmed antalet anställda i företag som bedriver färjetrafik med landsvägsfärjor. Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. Enligt Finlands Färjetrafik Ab:s uppskattning finns det i Finland ca 12-14 privata företag som bedriver färjetrafik vid sidan av Finlands Färjetrafik Ab, och dessa företag har sammanlagt omkring 60 arbetstagare.

Då andra tillförlitliga utredningar saknas kan det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde uppskattas vara omkring 260.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för färjetrafik (ca 260) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 197) kan man konstatera att kollektivavtalet för färjetrafik enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för färjetrafik är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.3.2012 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.