Kollektivavtal för tjänstemän i fastighetsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 41/2012
Delgivningsdatum: 18.10.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Fastighetstjänsterna rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 06.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 41/2012
Delgivningsdatum 18.10.2012
Dnr 11262

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän i fastighetsservicebranschen
Undertecknat 25.11.2011
Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Fastighetstjänsterna rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän i fastighetsservicebranschen är riksomfattande. Enligt kollektivavtalets bestämmelse on tillämpningsområde tillämpas avtalet på personer anställda i servicetekniska samt förvaltningsuppgifter och andra kontorsuppgifter i fastighetsservicebranschen.

Avtalet gäller dock inte personer i företagsledningen, cheferna för självständiga avdelningar eller enheter samt tjänstemän i motsvarande chefsställning som företräder arbetsgivaren när villkoren bestäms för de tjänstemäns anställningsförhållanden som kollektivavtalet gäller.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten i stället för Fackförbundet Pro var Tjänstemannaunionen TU rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Fastighetstjänsterna rf har förbundet 385 medlemsföretag med ca 4500 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har inte uppgett hur många av dess medlemmar arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet tillämpas på tjänstemän anställda i följande branscher enligt näringsgrensindelningen: fastighetsrelaterade stödtjänster, rengöring och lokalvård samt fastighetsförvaltning på uppdrag. Enligt sysselsättningsstatistiken för 2009 uppgick totalantalet tjänstemän i dessa branscher till ca 6600 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom branschen för kollektivavtalet för tjänstemän i fastighetsservicebranschen (ca 6600) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 4500) kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän i fastighetsservicebranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän i fastighetsservicebranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen 0295 16 001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.