13.09.2012 29/2012

Kollektivavtal mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf gällande reparationsverkstäder

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 29/2012
Delgivningsdatum: 13.09.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 30.05.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 29 /2012
Delgivningsdatum 13.9.2012
Dnr 11326

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf gällande reparationsverkstäder

Undertecknat 11.11.2011
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf

Arbetstagare: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf gällande reparationsverkstäder är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas avtalet på anställda med arbetsavtal på verkstäder för tung transportmateriel och arbetsmaskiner samt annan fordonsmateriel som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Kollektivavtalet tillämpas inte på företagets högsta ledning eller därmed jämförbara personer, inte heller på chefen för en enskild verkstad. Avtalet gäller inte heller för personer som sköter anställningsärenden i egenskap av arbetsgivarens representanter i företagets centralenhet eller motsvarande. Lönen för personer med läroavtal samt för andra praktikanter och arbetstagare anställda med sysselsättningsstöd fastställs företagsvis.

Avtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet gällande reparationsverkstäder, i vilket arbetsgivarparten var Trafik- och Specialbranschernas Arbetsgivare rf och arbetstagarbranschen Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har fastställt kollektivavtalet som icke allmänt bindande.

Andra kollektivavtal inom branschen

Tillämpningsområdet för kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL gällande reparationsverkstäder överlappar tillämpningsområdet för kollektivavtalet för handel och reparationsverksamhet inom bilbranschen samt för kollektivavtalet för bilbranschens tjänstemän.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att föreningen har ett medlemsföretag med totalt 421 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har uppgett att det har 500 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik år 2009 finns det totalt 14007 anställda inom branschen "service och reparation av motorfordon (med undantag av däck)- inom den privata sektorn. Kollektivavtalet tillämpas inte på företagets högsta ledning, på personer som sköter anställningsärenden i egenskap av arbetsgivarens representanter samt inte heller på personer med läroavtal och på övriga praktikanter, vilka således ska avdras från det totala antalet arbetstagare inom branschen. På basis av den utredning som mottagits uppskattar nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att totalantalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde är litet mindre än 14000.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL gällande reparationsverkstäder (litet mindre än 14000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet (421) kan man konstatera att kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL gällande reparationsverkstäder inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

Inom kollektivavtalets tillämpningsområde har det också ingåtts kollektivavtal för handel och reparationsverksamhet inom bilbranschen samt kollektivavtal för bilbranschens tjänstemän, som har en mer betydande ställning när det gäller säkerställande av minimivillkoren för arbetstagarnas anställning inom branschen och som har fastställts som allmänt bindande.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL gällande reparationsverkstäder inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Anna Tiainen


Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Raila Kangasperko

Föredragande: Anna Tiainen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.