Kollektivavtal för passagerarfartyg i inrikestrafiken

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 10/2012
Delgivningsdatum: 22.03.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, Passagerarfartygsföreningen i Finland rf
Arbetstagarpart: Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Finlands Sjömans-Union FSU rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 05.06.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 10/2012
Delgivningsdatum 22.3.2012
Dnr 11197

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för passagerarfartyg i inrikestrafiken

Undertecknat 4.3.2011
Ikraftträdande 1.3.2011

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, Passagerarfartygsföreningen i Finland rf

Arbetstagare: Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Finlands Sjömans-Union FSU rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för passagerarfartyg i inrikestrafiken är riksomfattande. Bestämmelserna i kollektivavtalet gäller anställda som arbetar som besättning på passagerarfartyg i inrikestrafiken, vilka trafikerar i kustfarvatten och inre vattenvägar, och annat arbete som besättningen utför på fartyg vilkas bruttokapacitet är högst 500 ton och som transporterar högst två fordon och inte huvudsakligen transporterar frakt. Kollektivavtalet gäller inte vägfärjor, fartyg som används för transport av virke längs vattenvägar eller bogseringsverksamhet. Avtalet tillämpas enbart på arbetet på passagerarfartyg. Kollektivavtalet tillämpas på avlöning under seglationssäsongen, om annat inte överenskoms om en längre period genom arbetsavtal. Seglationssäsongen omfattar den tid under vilken fartyget är verksamt samt semestertiden och fritiden som beviljas som ersättning för övertidsarbete. Med besättning avses alla personer som påmönstrats fartyget. Befälet består av befälhavare, maskinbefäl och maskinmästare samt de maskinskötare och föreståndare för ekonomiavdelningen som under sitt skift svarar för maskinavdelningen. Manskapet omfattar de andra anställda på fartyget.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt uppgiften av Passagerarfartygsföreningen i Finland har föreningen 61 medlemsföretag som berörs av avtalet och som har totalt drygt 1000 anställda inom avtalets tillämpningsområde.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har förbundet 12 medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har totalt 200 arbetstagare som berörs av avtalet. Dessa ingår emellertid i de antal som Passagerarfartygsföreningen i Finland har uppgett.

Finlands Sjömans-Union FSU har uppgett att den har 800 medlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Finlands Skeppsbefälsförbund har uppgett att det har 30 - 35 medlemmar i arbete inom branschen för kollektivavtalet.

Finlands Maskinbefälsförbund har uppgett att det har över fem men mindre än tio medlemmar i arbete inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker.

Passagerarfartygsföreningen i Finland har uppgett att det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet enligt förbundets uppgifter är omkring 1500. Finlands Sjömans-Union FSU har beräknat att totalt omkring 2000 personer arbetar inom branschen. Då antalet personer i företagarställning avdras från siffran, uppgår det totala antalet arbetstagare inom branschen enligt uppskattningen av Finlands Sjömans-Union FSU till omkring 1500.

På basis av de uppgifter som erhållits av avtalsparterna och den övriga utredningen i ärendet uppskattar nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för passagerarfartyg i inrikestrafiken uppgår till omkring 1500.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för passagerarfartyg i inrikestrafiken (ca 1500) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1000) kan man konstatera att kollektivavtalet för passagerarfartyg i inrikestrafiken är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för passagerarfartyg i inrikestrafiken är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal.

BESLUTETS IKRAFTTRÄDANDE

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 15 § i sjömanslagen (423/1978) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. i lagen om sjöarbetsavtal (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 09 -16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.