Kollektivavtal för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbr

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 7/2012
Delgivningsdatum: 22.03.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De Högre Tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 08.01.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2019
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 7/2012
Delgivningsdatum 22.3.2012
Dnr 11146

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen

Undertecknat 31.12.2010
Ikraftträdande 18.11.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: De Högre Tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen är riksomfattande. Avtalet gäller högre tjänstemän anställda hos Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf:s medlemsföretag inom kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen.

I högre tjänstemäns uppgifter krävs kunskaper och färdigheter som inhämtas i högskoleutbildning eller yrkesutbildning på högre nivå. De formella behörighet som utbildningen ger eller avsaknad av den avgör inte i sig om personen räknas som högre tjänsteman eller inte. Typiskt för högre tjänstemäns uppgifter är en relativt stor frihet och ansvar. I praktiken är en högre tjänstemans uppgift i företaget biträdande uppgifter för företagsledningen, chefsuppgifter på mellannivå eller expertuppgifter som förutsätter särskilda specialkunskapeller specialfärdighet. De högre tjänstemännens uppgifter avviker till sin karaktär från de tjänstemannauppgifter som omfattas av kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen, och de högre tjänstemännens uppgifter är i allmänhet mera krävande.

Kollektivavtalet gäller inte på personer som hör till företagets ledning eller som på grund av sina uppgifter eller annars på grund av sin ställning kan anses leda företaget eller en självständig del av företaget eller arbeta i därmed jämställbara självständiga uppgifter.

Avtalet ersätter det kollektivavtal för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen mellan Arbetsgivarförbundet TIKLI rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf som nämnden för fastställande har fastställt som allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har uppgett att dess fem medlemsföretag har 515 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

De Högre Tjänstemännen YTN har uppgett att ca 260 personer som är medlemmar i dess medlemsförbund arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Totalantalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen framgår inte av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, eftersom de anställda i branschen har statistikförts under flera olika näringsgrenar.

Antalet högre tjänstemän normalt bundna till kollektivavtalet för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen uppgår till 515, och antalet arbetstagare och lägre tjänstemän normalt bundna till kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen uppgår till ca 20 100 personer. De nämnda anställda arbetar främst hos företag inom Itella-koncernen, vilka tillhör de största aktörerna i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen.

Nämnden uppskattar att sammanlagt knappt 30 0000 arbetstagare och lägre tjänstemän arbetar i kommunikationsförmedlingsbranschen. Då man antar att andelen av högre tjänstemän i hela kommunikationsförmedlingsbranschen är lika stor som i branschens största företag uppgår antalet högre tjänstemän i branschen till ca 770. Då andelen av högre tjänstemän i alla företag i branschen sannolikt inte är lika stor som i de största företagen i branschen, kan antalet högre tjänstemän i branschen uppskattas uppgå till högst ca 770 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen (högst ca 770) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (515) kan man konstatera att kollektivavtalet för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 18.11.2010 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Vice ordförande Antti Posio

Föredragande Anne Vänskä

Ärendet avgjordes av:
nämndens vice ordförande Antti Posio
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anne Vänskä, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.