Kollektivavtal för högre tjänstemän inom skogsindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 27/2012
Delgivningsdatum: 07.06.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: De Högre Tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 13.04.2011
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 13.04.2011
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2014
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 27/2012
Delgivningsdatum 7.6.2012
Dnr 11235

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för högre tjänstemän inom skogsindustrin

Undertecknat 13.4.2011
Ikraftträdande 13.4.2011

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Skogsindustrin rf
Arbetstagare: De Högre Tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för högre tjänstemän inom skogsindustrin med rubriken löneprotokoll är riksomfattande.

Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna högre tjänstemän anställda hos Skogsindustrin rf:s medlemsföretag som bedriver pappersindustri och hos företagens skogsavdelningar.

Avtalet gäller ändå inte de högre tjänstemän som på grund av sina uppgifter eller sin ställning leder företaget i fråga eller en självständig del av företaget, eller som annars befinner sig i en situation som direkt kan jämställas med en sådan ledaruppgift. Avtalet tillämpas inte heller på personer som i ärenden som hänför sig till anställningsförhållanden representerar företaget i relation till högre tjänstemän och som har rätt eller bemyndigande att besluta om arbetsvillkoren för högre tjänstemän.

Kollektivavtalets tillämpningsområde har ändrats jämfört med det tidigare avtalet med samma namn, eftersom avtalet inte längre tillämpas på de högre tjänstemän som omfattas av löneprotokollet för högre tjänstemän inom skogsindustrin.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Skogsindustrin rf har uppgett att dess 30 medlemsföretag har 3300 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

De Högre Tjänstemännen YTN rf har uppgett att föreningen har 2249 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt de uppgifter som avtalsparterna har inlämnat har företagen inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet nästa utan undantag organiserat sig i Skogsindustrin rf. Det finns bara ett litet antal anställda som arbetar hos oorganiserade arbetsgivare och som avses i avtalet, och då överstiger totalantalet anställda i hela branschen inte avsevärt det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enlift lagen om kollektivavtal.

På basis av de uppgifter som erhållits av avtalsparterna kan det totala antalet högre tjänstemän inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för högre tjänstemän inom skogsindustrin uppskattas uppgå till högst ca 3500 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för högre tjänstemän inom skogsindustrin (högst ca 3500) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 3300) kan man konstatera att kollektivavtalet för högre tjänstemän inom skogsindustrin enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för högre tjänstemän inom skogsindustrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med
2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap.
7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett bindande kollektivavtal från och med 13.4.2011 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande: Pirkko Kauppinen
Föredragande: Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.