Kollektivavtal för golfbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 24/2012
Delgivningsdatum: 07.06.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Servicefacket PAM rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 04.05.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.01.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 24/2012

Delgivningsdatum 7.6.2012
Dnr 11257

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för golfbranschen

Undertecknat 2.12.2011
Ikraftträdande 1.11.2011

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Servicefacket PAM rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för golfbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet för golfbranschen tjänstemän och arbetstagare anställda hos företag i golfbranschen. Kollektivavtalet tillämpas även på annan verksamhet än golfbranschens huvudsakliga verksamhet då det gäller sådan osjälvständig verksamhet som kompletterar eller stöder branschens huvudsakliga verksamhet. Kollektivavtalet gäller inte de personer i företags-ledningen som representerar arbetsgivaren när man bestämmer lönevillkor för anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde, till exempel verkställande direktörer eller verksamhetsledare, om inte annat har överenskommits. Kollektivavtalet gäller inte heller sådana anställnings-förhållanden som har pågått mindre än 150 arbetstimmar i en eller flera perioder under ett kalenderår, och inte heller tillfälliga anställningsförhållanden av personer under 16 år, om inte annat har överenskommits.

Kollektivavtalet för golfbranschen ersätter det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har förbundet 84 medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har totalt 1050 arbetstagare som berörs av avtalet.

Servicefacket PAM har uppgett att det har 95 medlemmar som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA:s uppskattning arbetar 1350 anställda i golfbranschen år 2012.

I avsaknad av andra tillförlitliga utredningar uppskattar nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att circa 1350 anställda arbetar i golfbranschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för golfbranschen (ca 1350) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1050) kan man konstatera att kollektivavtalet för golfbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för golfbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.11.2011 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen
Föredragande Anna Tiainen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anna Tiainen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.