31.08.2006 11/2006

Kollektivavtal för elektriker inom livsmedelsindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 11/2006
Delgivningsdatum: 31.08.2006
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Livsmedelsindustrin rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas Fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 27.01.2021
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2021
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 11 / 2006
Delgivningsdatum 31.8.2006
Dnr 10668

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för elektriker inom livsmedelsindustrin

Undertecknat 10.4.2003
Ikraftträdelse 10.4.2003

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Livsmedelsindustrin rf
Arbetstagare: Elbranschernas Fackförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för elektriker inom livsmedelsindustrin är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområdet gäller det anställningsförhållandena mellan de medlemsföretag i Livsmedelsindustrin som har verksamhet inom baslivsmedelsindustrin, bryggeriindustrin och läskedrycksindustrin samt köttindustrin och medlemmar i Elbranschernas Fackförbund. Om det i kollektivavtalet för ifrågavarande livsmedelsindustri anges som part den arbetstagarorganisation som ingått avtalet, tillämpas i stället för den Elbranschernas Fackförbund som avtalspart som representerar personer inom kretsen för detta avtal.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Livsmedelsindustrin har uppgett att förbundet inte kan beräkna hur många elarbetare som arbetar inom branschen.

Elbranschernas Fackförbund har uppgett att sammanlagt 75 av dess medlemmar arbetar på 24 företag som är medlemmar i Livsmedelsindustrin.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Av tillgängliga statistiker framgår inte det totala antalet elektriker inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Elbranschernas Fackförbund har beräknat att det finns sammanlagt omkring 150 - 200 elektriker inom branschen som berörs av kollektivavtalet.

Livsmedelsindustrin har konstaterat att Elbranschernas Fackförbunds beräkning av arbetstagarantalet troligen stämmer.

Övriga kollektivavtal inom samma bransch

Enligt Elbranschernas Fackförbunds utredning tillämpas inom samma bransch kollektivavtalet för livsmedelsbranscherna, kollektivavtalet för bryggerier och läskedrycksfabriker samt kollektivavtalet för slakterier, korvfabriker och färdigmatfabriker. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har fastställt dessa kollektivavtal som allmänt bindande med sina beslut 51/2001, 53/2001 och 58/2001.

SLUTSATS

Inom branschen som berörs av kollektivavtalet för elektriker inom livsmedelsindustrin, som ingåtts mellan Livsmedelsindustrin och Elbranschernas Fackförbund, har det också ingåtts ovan nämnda kollektivavtalet för livsmedelsbranscherna, kollektivavtalet för bryggerier och läskedrycksfabriker samt kollektivavtalet för slakterier, korvfabriker och färdigmatfabriker som är allmänt bindande. Med beaktande av att det inom en och samman bransch kan finnas enbart ett allmänt bindande kollektivavtal kan kollektivavtalet för elektriker inom livsmedelsindustrin som ingåtts mellan Livsmedelsindustrin och Elbranschernas Fackförbund inte anses representativt för branschen enligt 2 kap. 7 § i mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för elektriker inom livsmedelsindustrin som ingåtts mellan Livsmedelsindustrin och Elbranschernas Fackförbund inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Olli Huopaniemi

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tel. 09-16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.