Kollektivavtal för förlagsredaktörer mellan Mediernas cetralförbund och Finlands Journalistförbund

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 11/2003
Delgivningsdatum: 30.09.2003
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Finlands Journalistförbund ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 30.11.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.12.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 11/2003
Delgivningsdatum 30.9.2003
Dnr 10353

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för förlagsredaktörer
Undertecknat: 29.11.2002
Ikraftträdelse: 1.2.2003

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Mediearbetsgivarna MA rf
Arbetstagare: Finlands Journalistförbund ry

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för förlagsredaktörer är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller kollektivavtalet redaktionellt arbete som utförs i Mediearbetsgivarna MA:s medlemsföretag och som ansluter sig till förlagsredaktionellt verksamhet. Arbetet innehåller bl.a. redaktionell bearbetning av förlagsmaterial, bearbetning och granskning av innehåll, bild- och inspelningsplanering, visuell planering av produkters layout samt materialframställning.

Kollektivavtalet för förlagsredaktörer ersätter de följande kollektivavtalen som upphörde att gälla den 31.1.2003:
1) Kollektivavtalsprotokollet gällande medlemmar i Finlands Journalistförbund som arbetar som förlagsredaktörer på bokförlag. Kollektivavtalsprotokollet hade fastställts som allmänt bindande.
2) Kollektivavtalet mellan tjänstemännen inom Mediearbetsgivarna MA och Medieförbundet/Grafiska tjänstemän till den del som det tillämpades på förlagsredaktörer och grafiska planerare. Kollektivavtalet gällde kontorstjänstemän och det hade fastställts som allmänt bindande.
3) Kollektivavtalet mellan Mediearbetsgivarna MA och Industritjänstemannaförbundet i Finland till den del som det tillämpades på förlagsredaktörer och grafiska planerare. Kollektivavtalet gällde kontorstjänstemän och det hade fastställts som icke allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

I mars 2003 uppgav Mediearbetsgivarna att antalet förlagsredaktörer anställda i dess 16 medlemsföretag uppgår till omkring 340 personer. Uppgifterna har samlats på våren 2002.

Finlands Journalistförbund uppgav i februari 2003 att förbundet har totalt 355 medlemmar i förlagsbranschen.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter om sysselsättningsstatistiken för år 2001 fanns det totalt omkring 30 100 arbetstagare i branscherna enligt statistikklassificeringen förlagsverksamhet samt tryckningsverksamhet och verksamhet som betjänar tryckning förutom förläggning av ljudinspelningar. I siffran ingår arbetstagargrupper som berörs av olika kollektivavtal. Enligt arbetsgivarförbundets uppgifter finns det totalt 27 519 anställda hos de organiserade arbetsgivarna i dessa branscher som berörs av olika kollektivavtal. Då man kan anta att andelen förlagsredaktörer av alla arbetstagare i branschen är den samma som bland de organiserade arbetsgivarna uppgår antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde till omkring 380 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet löntagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för förlagsredaktörer (omkring 380) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 340), kan man konstatera att kollektivavtalet för förlagsredaktörer enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för förlagsredaktörer är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.2.2003 då kollektivavtalet trädde i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Tuula Andersin
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
suppleanten Päivi Romanov

Föredragande: Tuula Andersin

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.