Kollektivavtal för skogsbranschens tjänstemän

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 21/2002
Delgivningsdatum: 05.03.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: METO-Skogbranschens Experter rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 11.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 11.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 21/2002
Delgivningsdatum 5.3.2002
Dnr 10013

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för skogsbranschens tjänstemän
Undertecknat: 15.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Skogsindustrin rf
Arbetstagare: Skogsbranschens Funktionärsförbund METO rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för skogsbranschens tjänstemän är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet gäller det anställningsförhållanden mellan medlemmar i Skogsindustrin och tjänstemän i skogsbranschen, som är medlemmar i Skogsbranschens Funktionärsförbunds arbetsplatsavdelningar och/eller regionföreningar.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Skogsindustrin har uppgett att 20 av dess medlemmar har totalt 1796 tjänstemän i sin tjänst.

Skogsbranschens Funktionärsförbund - METO uppgav 13.11.2001 att 2100 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

I Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kan antalet tjänstemän i skogsbranschen inte utläsas. Arbetsgivarförbundet har uppgett att alla företag i branschen med skogstjänstemän i sin tjänst i praktiken är medlemmar i arbetsgivarförbundet. Skogsbranschens Funktionärsförbund har beräknat att det finns totalt omkring 2200 tjänstemän i branschen. Denna siffra över antalet arbetstagare i branschen kan anses vara tillförlitlig.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde gällande tjänstemän i skogsbranschen och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän i skogsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän i skogsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Antti Kuningas
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Antti Kuningas
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.