Kollektivavtal mellan Medieförbundet och Finlands journalistförbund

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 19/2002
Delgivningsdatum: 05.02.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 11.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 11.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.05.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 19/2002
Delgivningsdatum 5.2.2002
Dnr 10139

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal gällande journalister
Undertecknat: 12.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Mediearbetsgivarna MA rf
Arbetstagare: Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Bestämmelserna i det riksomfattande kollektivavtalet gällande journalister tillämpas på redaktionella tjänstemän, vilka utgörs av dags- och lokaltidningarnas redaktörer, tidskriftsredaktörer, konstnärer och fotografer, pressfotografer, översättare samt övrig redaktionell personal anställda hos MA:s medlemsföretag.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Mediearbetsgivarna har uppgett att antalet medlemsföretag som tillämpar kollektivavtalet gällande journalister uppgår till 169 företag. Antalet anställda i dessa företag är 4499. Uppgifterna är från juni 2001.

Journalistförbundet har uppgett att förbundet hade 5109 medlemmar inom avtalets tillämpningsområde. Uppgifterna är från januari 2002.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 31.12.1999 arbetade totalt omkring 31500 arbetstagare i branscherna förläggande och tryckning samt verksamhet som betjänar tryckning förutom förläggande av ljudinspelningar. I siffran ingår arbetstagargrupper som berörs av olika kollektivavtal.
Hos de organiserade arbetsgivarna i dessa branscher finns det enligt arbetsgivarförbundets uppgifter totalt 27520 arbetstagare som berörs av olika kollektivavtal. Då man kan anta att andelen journalister av alla arbetstagare är den samma som bland de organiserade arbetsgivarna, uppgår antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde till 5200 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet (omkring 5200) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 4500), kan man konstatera att kollektivavtalet gällande journalister enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande journalister är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
suppleanten Pirkko Mäkinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.