Kollektivavtal för tjänstemän inom skogsvårdsföreningar

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 6/2020
Delgivningsdatum: 08.05.2020
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Privatskogsbrukets Arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: METO-Skogsbranschens Experter rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 11.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 6/2020
Datum för utfärdande 08-05-2020
Dnr 12133

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän inom skogsvårdsföreningar
Undertecknat 11-03-2020
Ikraftträdande 1.3.2020

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Privatskogsbrukets Arbetsgivare rf
Arbetstagarpart: METO – Skogsbranschens Experter rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Bestämmelserna i kollektivavtalet för tjänstemän inom skogsvårdsföreningar tillämpas på anställningsförhållanden mellan Privatskogsbrukets Arbetsgivare rf:s medlemmar och tjänstemän och byråpersonal inom skogsbranschen som är medlemmar i METO – Skogsbranschens Experter rf:s arbetsplatsavdelningar och/eller regionföreningar och anställda hos Privatskogsbrukets Arbetsgivare rf:s medlemmar. Avtalet tillämpas dessutom också på de gemenskaper och bolag inom skogsbranschen som medlemsarbetsgivarna äger och som omfattas av deras bestämmanderätt. Till tillämpningsområdet hör även bolag inom utsädes- och plantproduktion.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Privatskogsbrukets Arbetsgivare har 89 medlemsarbetsgivare som omfattas av avtalet och dessa anställer 1 141 arbetstagare inom tillämpningsområdet (1 102 fast anställda och 39 tidsbundet anställda).

METO - Skogsbranschens Experter har 900 medlemmar inom avtalsområdet.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Statistikcentralens statistik kan inte användas för att utreda antalet arbetstagare som arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Utöver de organiserade arbetsgivarna finns det dessutom endast några få små arbetsgivare inom branschen. Privatskogsbrukets Arbetsgivare uppskattar att dessa företag har högst 20 anställda och METO - Skogsbranschens Experter bekräftade uppskattningen. Det totala antalet anställda inom branschen kan uppskattas till cirka 1 160 anställda.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för tjänstemän inom skogsvårdsbranschen (1 160) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1 141), kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän inom textilvårdsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän inom skogsvårdsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 01-03-2020.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Jarno Virtanen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Ärendets beredare: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.