Kollektivavtal för teknologiindustrins högre tjänstemän

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 8/2002
Delgivningsdatum: 05.02.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustrin rf
Arbetstagarpart: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 14.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 14.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 8/2002
Delgivningsdatum 5.2.2002
Dnr 10033

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för metallindustrins högre tjänstemän
Undertecknat: 20.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Metallindustrins Centralförbund, MET rf
Arbetstagare: Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän FHT rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för metallindustrins högre tjänstemän är riksomfattande. Det gäller högre tjänstemän anställda hos medlemsföretag i Metallindustrins Centralförbund.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Metallindustrins Centralförbund har uppgett att 40000 högre tjänstemän arbetade i förbundets medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde år 2000. Därtill hade medlemsföretagen 100000 arbetstagare, 2000 arbetstagare i elbranschen och 30000 tjänstemän. Var och en av grupperna har ett eget kollektivavtal.

Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän FHT rf har uppgett att 30800 av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 1999 över antalet arbetstagare arbetade totalt omkring 203000 arbetstagare och tjänstemän inom tillämpningsområdet för metallindustrins kollektivavtal. I statistiken kan inte antalet arbetstagare och tjänstemän särskiljas.

Då man kan anta att andelen högre tjänstemän och övriga tjänstemän samt arbetstagare i hela branschen är i samma storleksklass som bland de organiserade arbetsgivarna uppgår antalet högre tjänstemän inom kollektivavtalets tillämpningsområde till omkring 47000 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för högre tjänstemän inom metallindustrin enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för högre tjänstemän inom metallindustrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
suppleanten Pirkko Mäkinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.