Kollektivavtal för elarbetare inom teknologiindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 7/2002
Delgivningsdatum: 05.02.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Teknologiindustri rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 15.06.2016
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2016
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2017
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 7/2002
Delgivningsdatum 5.2.2002
Dnr 10030

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för elarbetare inom metallindustrin
Undertecknat: 29.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Metallindustrins Centralförbund, MET rf
Arbetstagare: Elbranschernas fackförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för elarbetare inom metallindustrin är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet gäller det elarbetare som arbetar i Metallindustrins Centralförbunds medlemsföretag.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Metallindustrins Centralförbund har uppgett att 2000 arbetstagare arbetade i förbundets medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde år 2000. Därtill hade medlemsföretagen 100000 arbetstagare, 30000 tjänstemän och 40000 högre tjänstemän. Var och en av dessa grupper har sitt eget kollektivavtal.

Elbranschernas fackförbund har uppgett 26.6.2001 att 2492 av förbundets medlemmar arbetade inom kollektivavtalets tillämpningsområde enligt läget 11.6.2001.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 1999 över antalet arbetstagare arbetade totalt omkring 203000 tjänstemän och arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalen för metallindustrin. I statistiken kan inte antalet arbetstagare och tjänstemän särskiljas.

Då man kan anta att andelen elarbetare, övriga arbetstagare och tjänstemän i metallbranschen är i samma storleksklass som bland de organiserade arbetsgivarna uppgår antalet elarbetare i branschen till omkring 2200.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för elarbetare inom metallindustrin enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för elarbetare inom metallindustrin är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
suppleanten Pirkko Mäkinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.