Kollektivavtal för byggproduktindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 2/2002
Delgivningsdatum: 05.02.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Byggproduktindustrin RTT rf
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 11.06.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 2/2002
Delgivningsdatum 5.2.2002
Dnr 10040

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för byggproduktindustrins stenbaserade byggproduktsindustri
Undertecknat: 21.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Byggproduktindustrin RTT rf
Arbetstagare: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Byggproduktindustrins kollektivavtal är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet gäller det alla anställningsförhållanden mellan de medlemsföretag i Byggproduktindustrin RTT som utövar betong-, stenförädlings- och byggämnesindustri samt företag som hör till Byggproduktindustrin RTT:s medlemsföreningar och alla dessas arbetstagare.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Byggproduktindustrin RTT har 28.6.2001 uppgett att 6500 arbetstagare arbetar i förbundets medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och att 1500 tjänstemän arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän inom byggämnes- och betongindustrin.

Byggnadsförbundet har 29.6.2001 uppgett att 5884 av förbundets medlemmar arbetade inom kollektivavtalets tillämpningsområde vid utgången av år 2000.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 1999 arbetade totalt 10000 arbetstagare och tjänstemän i byggproduktindustrin. I statistiken kan inte antalet arbetstagare och tjänstemän särskiljas.

Då man kan anta att andelen arbetstagare och tjänstemän i hela branschen är i samma storleksklass som bland de organiserade arbetsgivarna uppgår antalet arbetstagare i branschen till omkring 8000 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom byggproduktindustrin och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för byggproduktindustrin enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för byggproduktindustrins stenbaserade byggproduktindustri är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
suppleanten Pirkko Mäkinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.