Kollektivavtal för tjänstemän i biltrafikbranscherna

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 115/2002
Delgivningsdatum: 29.11.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
Arbetstagarpart: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO
Datum då kollektivavtalet underteknats: 26.01.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 26.01.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 115/2002
Delgivningsdatum 29.11.2002
Dnr 10133

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän i biltrafikbranscherna
Undertecknat: 15.1.2001
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
Arbetstagare: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän i biltrafikbranscherna är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet gäller avtalet anställningsförhållandena för kontorstjänstemän, tjänstemän som arbetar med trafikarrangemang, serviceverkstädernas tekniska tjänstemän och arbetsledare vid terminaler.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Biltrafikens Arbetsgivareförbund hade förbundets medlemsföretag uppskattningsvis 2926 tjänstemän anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde 29.6.2001.

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO har uppgett att förbundet har 1699 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Av den tillgängliga statistiken framgår inte antalet tjänstemän inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Biltrafikens Arbetsgivareförbund uppskattade i oktober 2002 att antalet anställda tjänstemän torde vara högst 4000. Enligt Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO arbetar klart mindre än 4000 tjänstemän anställda av transportföretag i branschen, och därutöver finns det ett litet antal tjänstemän anställda av företag som bedriver arbetskraftsuthyrning, samt ett ringa antal familjemedlemmar i ägarfamiljerna. På basis av de framställda uppskattningarna och övrig utredning kan man anta att det arbetar omkring 4000 tjänstemän i branschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän i biltrafikbranscherna (omkring 4000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 2900), kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän i biltrafikbranscherna enbart på dessa grunder kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän i biltrafikbranscherna är representativt i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.