Kollektivavtal för golvbeläggningsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 97/2002
Delgivningsdatum: 15.10.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Golv- och väggbeläggningsförbundet
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 21.05.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 97/2002
Delgivningsdatum 15.10.2002
Dnr 10142

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för golvbeläggningsbranschen
Undertecknat: 21.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Golvbeläggningsföreningen (Golv- och väggbeläggningsförbundet)
Arbetstagare: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för golvbeläggningsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller kollektivavtalet anställningsförhållandet mellan medlemmarna i den arbetsgivarorganisation som undertecknat avtalet och de anställda som arbetar med golv- och plattbeläggning.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Golv- och väggbeläggningsförbundet uppgav i oktober 2001 att dess medlemsföretag sysselsätter omkring 700 arbetstagare.

Byggnadsförbundet har uppgett att förbundet har 501 medlemmar i medlemsregistret som arbetar i golv- och väggbeläggningsbranschen. Uppgiften bygger på antalet A- och TA-medlemmar enligt avtalsbransch 31.12.2000. A-medlemmar är alla de som erlagt full medlemsavgift antingen enligt löneinkomst eller arbetslöshetsdagpeng. TA-medlemmar är de som är anställda och på grund av frimedlemskap endast betalar arbetslöshetskassans medlemsavgiftsandel. Antalet har minskats med medlemmar som var hundraprocentigt arbetslösa i december 2000.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik, löntagare enligt yrkesgrupp och näringsgren 31.12.2000 (förhandsuppgift), arbetar 895 personer i golvbeläggningsbranschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för golvbeläggningsbranschen och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för golvbeläggningsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för golvbeläggningsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.