Jord- och vattenbyggnadsbranschens kollektivavtal

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 92/2002
Delgivningsdatum: 15.10.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Infra rf (tidigare Finlands Schaktentreprenörers Centralförbund r.f.)
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 01.06.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 92/2002
Delgivningsdatum 15.10.2002
Dnr 10143

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för mark- och vattenbyggnadsbranschen
Undertecknat: 21.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Finlands Schaktentreprenörers Centralförbund rf
Arbetstagare: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för mark- och vattenbyggnadsbranschen är riksomfattande. Kollektivavtalet berör arbetstagare i mark- och vattenbyggnadsarbeten i företag som är medlemmar i Finlands Schaktentreprenörers Centralförbund.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Finlands Schaktentreprenörers Centralförbund har uppgett att dess medlemsföretag sysselsätter 7150 arbetstagare i mark- och vattenbyggnadsarbeten.

Byggnadsförbundet har uppgett att förbundet har 7500 medlemmar i medlemsregistret som arbetar inom mark- och vattenbyggnad. Uppgiften bygger på antalet A- och TA-medlemmar enligt avtalsbransch 31.12.2000. A-medlemmar är alla de som erlagt full medlemsavgift antingen enligt löneinkomst eller arbetslöshetsdagpeng. TA-medlemmar är de som är anställda och på grund av frimedlemskap endast betalar arbetslöshetskassans medlemsavgiftsandel. Antalet har minskats med medlemmar som var hundraprocentigt arbetslösa i december 2000.

Övriga kollektivavtal i branschen

Maskinföretagarnas förbund och Byggnadsförbundet har ingått ett riksomfattande kollektivavtal i markbyggnadsbranschen. Kollektivavtalets tillämpningsområde omfattar 536 arbetstagare.

Arbetsgivarföreningen för Transport och Specialbranscher och Statens Samorganisation TAS har ingått ett riksomfattande kollektivavtal gällande vägskötsel i markbyggnadsbranschen. Kollektivavtalets tillämpningsområde omfattar omkring 2300 arbetstagare.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt förhandsuppgifterna om Statistikcentralens sysselsättningsstatistik år 2000 arbetar omkring 21400 personer inom kollektivavtalets tillämpningsområde i markbyggnadsbranschens näringsgrenar i den privata sektorn och i bolag med statsägd majoritet. En del av dessa arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet i asfaltsbranschen och kollektivavtalet för tjänstemän i byggbranschen. Därmed är antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande mark- och vattenbyggnad omkring 14100 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för mark- och vattenbyggnadsbranschen och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet gällande mark- och vattenbyggnadsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för mark- och vattenbyggnadsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.