Kollektivavtal för personaltjänstebranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 75/2002
Delgivningsdatum: 16.09.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Förbundet för personaltjänsteföretag rf
Arbetstagarpart: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 21.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN
BESLUT Nr 75/2002
Delgivningsdatum 16.9.2002
Dnr 10016

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal gällande uthyrningspersonal med ekonomi-, databehandlings- och kontorsuppgifter i arbetskraftsuthyrningsbranschen.
Undertecknat: 11.1.2001
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf/Förbundet för Arbetskraftsuthyrningsföretag ry
Arbetstagare: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet gällande uthyrningspersonal med ekonomi-, databehandlings- och kontorsuppgifter i arbetskraftsuthyrningsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde tillämpas avtalet på anställningsförhållandena för uthyrningspersonal i tjänst hos företag i arbetskraftsuthyrningsbranschen som utför ekonomi-, databehandlings- och kontorsuppgifter i kundföretagen.

Enligt protokollanteckningarna gällande kollektivavtalets tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet även på arbetskraftsuthyrningsföretagens tjänstemän som utför ovan angivna uppgifter för arbetsgivarens eget behov. Kollektivavtalet gäller dock inte sådana som hör till företagets ledning, såsom verkställande direktörer, biträdande direktörer, kontorschefer, chefer för självständiga enheter samt motsvarande, som representerar arbetsgivaren när arbets- och lönevillkor fastställs för tjänstemän som berörs av detta kollektivavtal.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Förbundet för Arbetskraftsuthyrningsföretag har uppgett att förbundet har omkring 45 medlemsföretag som omfattas av kollektivavtalet. I juni 2001 hade dessa företag 2900 arbetstagare som berörs av kollektivavtalet.

Enligt arbetsgivarförbundets uppgift i juni 2002 arbetar omkring 6000 personer i förbundets medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde, vilket motsvarar omkring 3000 årsverken. Arbetsgivarförbundets ursprungliga uppgift om 2900 arbetstagare i förbundets medlemsföretag i branschen avsåg antalet arbetstagare omvandlat till årsverken.

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO har uppgett att förbundet har 214 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 31.12.2000 (förhandsuppgift) har totalt 10056 löntagare i arbetskraftsuthyrningsbranschen arbetat i den privata sektorn och i aktiebolag med statsägd majoritet. Även andra arbetstagare än de som hör till kollektivavtalets tillämpningsområde arbetar i branschen.

Enligt arbetsgivarförbundets uppgift i juni 2002 arbetar omkring 34000 arbetstagare i arbetskraftsuthyrningsbranschen. Omkring 6300 av dem arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Enligt Statistikcentralens uppgift beror skillnaden mellan Statistikcentralens och arbetsgivarförbundets uppgifter sannolikt på att Statistikcentralens uppgifter baserar sig på läget under årets sista vecka.

SLUTSATS

Statistikcentralens och arbetsgivarförbundets uppgifter om det totala antalet arbetstagare i arbetskraftsuthyrningsbranschen avviker från varandra. Statistikcentralens sysselsättningsstatistik baserar sig på läget under årets sista vecka. Arbetsgivarförbundets uppgift bygger på en undersökning utförd våren 2002. Uthyrningsanställningarna gäller i allmänhet för en viss tid enligt kundföretagets behov. Uthyrningsarbetskraft används i snitt mindre vid årsskiftet bland annat beroende på julens och nyårets avlönade lediga dagar. Till följd av ovan nämnda motiveringar anser nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att arbetsgivarförbundets uppgift om antalet arbetstagare i branschen skall anses närmare motsvara det verkliga läget.

Vid en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande uthyrningspersonal med ekonomi-, databehandlings- och kontorsuppgifter i arbetskraftsuthyrningsbranschen (omkring 6300) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 6000), kan man konstatera att nämnda kollektivavtal enbart på dessa grunder kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande uthyrningspersonal med ekonomi-, databehandlings- och kontorsuppgifter i arbetskraftsuthyrningsbranschen är representativt i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.