Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 65/2002
Delgivningsdatum: 19.06.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Finsk Handel rf
Arbetstagarpart: Servicebranschernas fackförbund - Servicefacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 14.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 65/2002
Delgivningsdatum 19.6.2002
Dnr 10068

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för lager- och transportförmän
Undertecknat: 18.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Handelns Arbetsgivarförbund HAF rf
Arbetstagare: Servicebranschernas fackförbund - Servicefacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för lager-och transportförmän är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde tillämpas avtalet i de medlemsföretag i Handelns Arbetsgivarförbund HAF som utövar detaljhandel. Avtalet gäller fullt arbetsföra 18 år fyllda lager- och transportförmän. En lager- och transportförman är en person som inte regelbundet deltar i det arbete som utförs av de personer som han leder.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Handels Arbetsgivarförbund uppgav i september 2001 att förbundets medlemsföretag hade 1500 lager- och transportförmän.

Servicefacket har uppgett att 504 av dess medlemmar arbetade inom kollektivavtalets tillämpningsområde enligt medlemsregistret i juni 2001.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Statistikcentralen har sammanställt en särskild statistik över de anställda inom handeln under 1999 - 2000 för att utreda antalet anställda inom handeln enligt kollektivavtalsbransch. Statistiken är uppgjord enligt de anställdas yrke, bransch och arbetstid.

Enligt statistiken uppgår antalet förmän inom handeln till 2600 lager- och transportförmän inom parti- och detaljhandeln.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tilllämpningsområdet för kollektivavtalet gällande lager- och transportförmän och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för lager- och transportförmän enbart på dessa grunder kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för lager- och transportförmän är representativt i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL
TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/1970) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Olli Huopaniemi, medlemmen Kari-Pekka Tiitinen, medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.